Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Przedszkole

Komentarz MEN do artykułu pt. „Minister obiecała, a podwyżek nie ma. Nauczyciele czekają…” opublikowanego w Dzienniku Łódzkim 11.04.2018r.

MEN - aktualności - śr., 11/04/2018 - 15:59

Subwencja oświatowa dla Łodzi na rok 2018 wynosi 607 999 169 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 19,6 mln złotych, tj. o 3,3%. Kwota podwyżek dla nauczycieli od 1 kwietnia br. w wysokości 5,35% została przekazana w subwencji. Nie jest prawdą twierdzenie, że dodatkowe środki przekazane w subwencji na 2018 r. nie będą mogły zostać przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli, ponieważ zostaną pochłonięte przez koszty reformy edukacji. Nie jest także prawdą zdanie, że miasto na edukację przedszkolną, podstawową i średnią otrzymało z budżetu państwa tylko 607 mln zł. Należy podkreślić, że oprócz subwencji oświatowej, miasto otrzymało także kwotę 22 644 730 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Podkreślamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło adekwatne finansowanie tak aby wesprzeć organy prowadzące szkoły i placówki w zakresie poprawy jakości kształcenia. Przede wszystkim dodatkowe środki zostały przekazane samorządom w subwencji na 2017 r. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w ocenie skutków regulacji do projektów ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe poziom finansowania przewidziany dla roku 2017 był wystarczający, aby pokryć wydatki bieżące w trakcie transformacji ustroju.

Dodatkowe środki przekazane w subwencji, które mogą zostać wykorzystane na działania dostosowawcze, tj. dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty administracyjne, zostały zaplanowane w 2017 r. w wysokości 313 mln zł w skali kraju. W roku 2018 ta kwota dodatkowego wsparcia przekazanego w subwencji wyniosła 148 mln zł.

Oprócz tych działań, Ministerstwo Edukacji Narodowej, wspólnie ze stroną samorządową reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, stworzyło dodatkowy mechanizm wsparcia samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 0,4 % części oświatowej subwencji ogólnej. Opracowane kryteria w sposób szczególny wspierają samorządy w newralgicznym, początkowym okresie wdrażania reformy edukacji.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpatrzyło pozytywnie w 2017 r. wnioski na 52,9 mln zł. Te środki zostały wypłacone samorządom w czerwcu i na początku lipca 2017 z przeznaczeniem na:

a) doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe,
b) remonty bieżące sanitariatów w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe,
c) doposażenie pomieszczeń do nauki w meble w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe.

Miasto Łódź nie zdecydowało się jednak na skorzystanie z tej formy pomocy finansowej, która mogłaby rozwiązać problemy związane z finansowaniem oświaty. Warto wspomnieć, że pozostałe miasta o podobnej wielkości i znaczeniu regionalnym otrzymały z tego źródła znaczącą pomoc finansową, która bez wątpienia sprawiła, że wdrażanie reformy odbyło się w sposób płynny.

Jednak Miasto Łódź skorzystało z innych kryteriów podziału rezerwy na rok 2017 r., w tym też związanych z reformą edukacji.

W 2017 r. Miasto Łódź wystąpiło o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej m.in. z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia. Z tego tytułu Miasto otrzymało 30 000 zł.
Miasto otrzymało także 600 000 zł z tytułu dofinansowania odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz 80 000 zł na wyposażenie nowo wybudowanego budynku szkoły

Kompleksowy program wsparcia finansowego samorządów związany z reformą systemu edukacji będzie kontynuowany także w kolejnych latach. Dodatkowe środki w subwencji oświatowej, które mogą zostać wykorzystane na działania dostosowawcze, tj. dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty administracyjne, zostały zaplanowane (w skali kraju): w 2018 r. – 148 mln zł, w 2019 r. – 243 mln zł, w 2020 r. – 243 mln zł. Sama subwencja oświatowa w ustawie budżetowej na 2018 r. jest wyższa o ok. 2,78% w porównaniu z rokiem poprzednim i wynosi 43 075 129 000 zł. Uwzględniono w niej m. in. podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5,35%.

Wsparcie finansowe dla samorządów będzie także kontynuowane z rezerwy części oświatowej w kolejnych latach. Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco reaguje na postulaty strony samorządowej związane z reformą edukacji. W roku 2018 w odpowiedzi na postulaty samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek, Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje rozszerzyć kryteria wsparcia z rezerwy 0,4% także na inne zadania bezpośrednio związane z reformą edukacji.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Zakończenie 67. Olimpiady Fizycznej z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - śr., 11/04/2018 - 13:28

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN we wtorek, 10 kwietnia br. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego spotkał się z uczestnikami tegorocznej edycji Olimpiady Fizycznej.

Olimpiada Fizyczna to jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Organizowana jest od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Obecnie zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podkreślił, jak ważną rolę pełni Olimpiada Fizyczna w promowaniu zainteresowań uczniów.

Wiceminister Maciej Kopeć przekazał szczególne gratulacje laureatom i finalistom Olimpiady. Podziękował także nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w pracę ze zdolnymi uczniami, dla których fizyka jest ogromną pasją.

Do centralnego finału olimpiady zakwalifikowało się 48 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Tytuł laureata olimpiady zdobyło 32 z nich.

Najlepszymi okazali się:

– Łukasz Białas z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
– Konrad Pawlik z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie,
– Wojciech Szymański z VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
– Maciej Maruszczak z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
– Dominik Borys z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej.

Spośród najlepszych zostanie wyłoniona reprezentacja, która latem reprezentować będzie nasz kraj na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Lizbonie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Olimpiada Historyczna – finał z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 09/04/2018 - 14:23

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 9 kwietnia br. uczestniczył w finale 44. Olimpiady Historycznej, który odbył się w Gdańsku.

W eliminacjach centralnych wzięło udział 113 uczestników z całego kraju. Wyłonieni oni zostali w dwóch wcześniejszych etapach spośród grona blisko 3000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Wiceminister edukacji w swoim przemówieniu podkreślił jak ważną rolę pełni Olimpiada Historyczna w promowaniu zainteresowań historycznych uczniów oraz kształceniu ich społecznych postaw.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN przekazał szczególne gratulacje laureatom i finalistom olimpiady. Podziękował także nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w pracę ze zdolnymi uczniami, dla których pasją jest historia.

Tytuł laureata 44. Olimpiady Historycznej przyznano 39 uczniom. Najlepszy wynik uzyskał Kamil Gryczyński z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Wiceminister edukacji z uznaniem wypowiadał się również o pracy Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, działającego pod przewodnictwem prof. Stanisława Roszaka. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Kancelarii Sejmu wszyscy uczestnicy eliminacji centralnych wyjechali z Gdańska z atrakcyjnymi nagrodami.

Podczas finału olimpiady uczniowie pisali pracę pisemną, przygotowali analizę tekstu źródłowego oraz odbyli egzaminy ustne z wiedzy z wybranej specjalności. Jurorzy zgodnie podkreślili wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu.

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Od wielu lat trzystopniowe eliminacje olimpijskie wyłaniają szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją i drogą do sukcesu. Rywalizacja na okręgowym i centralnym etapie jest dla uczestników okazją do dyskusji ze znanymi polskimi historykami, członkami Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady. Możliwość spotkania innych pasjonatów, sprawdzenia swojej wiedzy, uzyskania cennych nagród i otwartej drogi na wymarzone studia jest magnesem przyciągającym niezmiennie najlepszych miłośników historii ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.

Oto najlepsi finaliści:

I miejsce Kamil Gryczyński   z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

II miejsce Michał Folęga z Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy w Warszawie

II miejsce Magdalena Kościółek z Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

II miejsce Kacper Kwiatek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie

III miejsce Karol Pawlak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku

III Mateusz Romańczuk z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej

[imges]

Zdjęcia: Krzysztof Manyś

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym

MEN - aktualności - pt., 06/04/2018 - 15:30

Zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – to główne tematy dyskusji podjętej podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu.

Kongres obył się 6 kwietnia br. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. W wydarzeniu wzięło udział blisko 1000 osób z całej Polski. Przedsięwzięcie zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej reprezentowały minister Anna Zalewska i wiceminister Marzena Machałek.

Wśród gości wrocławskiego kongresu byli przedstawiciele: ministerstw, władz wojewódzkich i powiatowych, spółek Skarbu Państwa, kuratorzy oświaty, parlamentarzyści, a także kierownictwo i dyrektorzy departamentów MEN, dyrektorzy jednostek podległych MEN, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie ze szkół kształcących w zawodach.

Odbudowa kształcenia zawodowego priorytetem MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło na kształcenie zawodowe, dokonując niezbędnych zmian, które kładą nacisk na skuteczne i odpowiednie przygotowywanie młodzieży oraz osób dorosłych do zawodu.

Celem działań podejmowanych przez MEN jest przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. Warto podkreślić także kluczową rolę przygotowania zmian programowych, organizacyjnych i prawnych służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego wśród uczniów, a także ich rodziców.

Działania MEN na rzecz kształcenia zawodowego od roku 2016

 • Uelastycznienie struktury szkolnictwa i zapewnienie dostępu do dalszego kształcenia przez wprowadzenie branżowej szkoły I i II stopnia. Taki model zapewnia pełną drożność kształcenia zawodowego oraz możliwość przystąpienia do matury.
 • Wzmocnione kształcenie praktyczne przez umożliwienie szkołom zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na jego realizację.
 • Wprowadzenie obowiązkowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, w celu zwiększenia trafności decyzji związanych z wyborem zawodu.
 • Zmiana modelu finansowania kształcenia zawodowego, uwzględniająca kosztochłonność kształcenia w poszczególnych zawodach.
 • Zniesienie limitu wynagrodzeń specjalistów z rynku pracy zatrudnianych w szkołach.
 • Pozyskanie partnerów do współpracy na rzecz kształcenia zawodowego – zarządy Specjalnych Stref Ekonomicznych zadeklarowały współpracę z MEN oraz wsparcie dla szkół kształcących w zawodach; zorganizowano 12 seminariów branżowych, podczas których dyskutowano, w jaki sposób kształcenie zawodowe może odpowiedzieć na konieczność przygotowania kadr dla poszczególnych branż; wystosowano wspólny list premiera i minister edukacji do pracodawców, w tym do spółek Skarbu Państwa, zachęcający do podjęcia działań wspierających szkolnictwo branżowe i techniczne, a także włączono do współpracy resorty odpowiedzialne za poszczególne zawody.
 • Ponad 1000 pracodawców aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu zmian programowych (w tym w tworzeniu nowoczesnych podstaw programowych, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.).
 • We współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym jest przygotowywane nowe narzędzie do monitorowania zapotrzebowania na absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
 • MEN ogłasza konkursy dla pracodawców na najlepsze rozwiązania w zakresie praktycznej nauki zawodu.
 • Odpowiadając na apel premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister Anny Zalewskiej, przedsiębiorstwa zawierają porozumienia ze szkołami obejmujące tworzenie klas patronackich (m.in. Polska Grupa Energetyczna, KGHM).
 • Przedstawiciele branż zawierają porozumienia z MEN na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego (np. branża elektryczno-energetyczna, transportu kolejowego, transportu drogowego).
 • Każdy pracodawca zainteresowany nawiązaniem współpracy ze szkołą może skorzystać z pomocy Koordynatorów ds. Kształcenia Zawodowego, specjalnie powołanych w tym celu w każdym kuratorium oświaty.
 • Utworzona przy MEN Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych bierze udział
  w przygotowywaniu zmian w kształceniu zawodowym i konsultowaniu ich
  w środowisku szkolnym.

Dalsze zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego

Podczas swojego wystąpienia minister Anna Zalewska podkreśliła, że pomimo wzrostu gospodarczego oraz wysokich nakładów na szkolnictwo zawodowe (ponad 9 mld zł rocznie) około 60 proc. dużych i średnich polskich firm ma problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Minister edukacji powiedziała, że odbudowa kształcenia zawodowego jest jednym z kluczowych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, sprzyjających kreowaniu klimatu inwestycyjnego w regionie, wzmocnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zapewnieniu nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki.

Minister Edukacji Narodowej wskazała, że warunkiem rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego jest ścisła współpraca ministerstw, szkół, samorządów oraz pracodawców, którzy muszą być obecni na każdym etapie procesu kształcenia zawodowego, a także egzaminowania.

Samorządy terytorialne powinny być świadome potrzeb i możliwości rozwoju swojego regionu, tworząc odpowiednie warunki dla współpracy szkół oraz biznesu. Szkoły powinny natomiast elastycznie reagować na potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Obszary zmian w kształceniu zawodowym

Finansowanie

Minister Anna Zalewska, prezentując zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, powiedziała, że od 1 stycznia 2019 r. docelowy podział subwencji oświatowej będzie uwzględniał rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy. Przy podziale środków pod uwagę będą brane również: efektywność kształcenia, koszty kształcenia w zawodzie oraz wsparcie kształcenia w zawodach unikatowych.

Organizacja szkół prowadzących kształcenie w zawodach

Warunkiem uruchomienia kształcenia w zawodzie w danej szkole będzie posiadanie pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy (wydawanej na czas określony) oraz nawiązanie współpracy z pracodawcą. W tym zakresie zostaną wprowadzone różne warianty partnerstwa szkoły z pracodawcą.

Minister Anna Zalewska wskazała również inne zmiany, które pozytywnie wpłyną na rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego:

 • wprowadzenie możliwości realizowania przez szkoły kwalifikacji dodatkowej pod koniec cyklu kształcenia – szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy (nowe umiejętności, nowe technologie);
 • umożliwienie przygotowywania uczniów podczas nauki w szkole do nabywania uprawnień branżowych niezbędnych do pracy w zawodzie;
 • zwiększenie liczby godzin kształcenia zawodowego w 5-letnim technikum;
 • wprowadzenie możliwości odbywania przez uczniów technikum staży u pracodawców;
 • umożliwienie kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia również osobom pracującym;
 • ustanowienie szkoły policealnej jako szkoły kształcącej (co do zasady) w zawodach na poziomie V Polskiej Ramy Kwalifikacji, tj. poziomie pośrednim pomiędzy technikiem
  i licencjatem/inżynierem;
 • umożliwienie szkołom prowadzenia krótkich form kursowych dla osób dorosłych (kursów umiejętności zawodowych);
 • zwolnienie od podatku darowizn przekazywanych szkołom kształcącym w zawodach;
 • zagwarantowanie szkołom możliwości prowadzenia wydzielonych rachunków i gromadzenia dochodów, np. z tytułu darowizn lub świadczenia usług;
 • wprowadzenie obowiązku przystąpienia przez uczniów do egzaminu zawodowego;
 • podniesienie minimalnych wynagrodzeń uczniów-młodocianych pracowników.

Planuje się również zastąpienie podręczników do kształcenia w zawodach materiałami dydaktycznymi (np. e-materiałami, symulatorami). Ujednolicone będzie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu na poziomie 20 godzin. Dodatkowo zostanie zaproponowane wprowadzenie obowiązkowych branżowych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wzmocnienie doradztwa zawodowego w szkołach

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że promocja szkolnictwa branżowego i technicznego wymaga wprowadzenia kompleksowego doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Będzie ono obecne na każdym etapie edukacyjnym. Zostanie również uruchomiona ogólnopolska platforma doradztwa zawodowego dla uczniów, rodziców, pracodawców oraz dorosłych osób.

Pracodawco, znajdź przyszłych kandydatów do pracy

Podczas wrocławskiego Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” Paweł Bednarski, zastępca dyrektora Centrum Informatycznego Edukacji (jednostki podległej MEN), zaprezentował zmodernizowaną wersję Systemu Informacji Oświatowej. W SIO udostępniony jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), umożliwiający wyszukiwanie szkół i placówek m.in. prowadzących kształcenie w zawodach na terenie całego kraju, jak i w wybranym regionie.

Wyszukiwanie na portalu rspo.men.gov.pl odbywa się według różnych kryteriów, m.in. według zawodów z możliwością lokalizacji wyszukanych szkół i placówek na mapie Polski.

Porozumienia z pracodawcami na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego

Podczas kongresu minister Anna Zalewska podpisała porozumienie ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, a  z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. listy intencyjne dotyczące współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego.

Ze strony pracodawców porozumienie oraz listy intencyjne podpisali: Marek Chraniuk, wiceprezes zarządu Związku Pracodawców Kolejowych, prezes PKP Intercity S.A., Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Podczas Kongresu we Wrocławiu w strefie wystawienniczej swoje osiągnięcia i dokonania zaprezentowali uczniowie i nauczyciele ze szkół branżowych i technicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

 

Rola nauczyciela i doradcy zawodowego w rozwoju zawodowym dzieci – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pt., 06/04/2018 - 12:07

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w piątek, 6 kwietnia br. w Policach wziął udział w konferencji pt. „Rola nauczyciela/doradcy zawodowego w rozwoju zawodowym dzieci/uczniów od najmłodszych lat ”.

W spotkaniu zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uczestniczyli dyrektorzy i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty województwa zachodniopomorskiego.

Celem konferencji było wsparcie dyrektorów w prowadzeniu systemowych działań z zakresu doradztwa zawodowego dla dzieci i uczniów od najmłodszych lat, aż do ukończenia szkoły.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podkreślił, że rola doradztwa zawodowego ujeta została w całościowym programie zmian wprowadzanych w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego w Polsce.

Podczas konferencji uczestnicy i eksperci z Ośrodka Rozwoju Edukacji tłumaczyli w jaki sposób powinna być zorganizowana w szkole preorientacja zawodowa oraz jak tworzyć wewnątrzszkolny system doradztwa.

Fot. Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zapowiedź Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” – 6 kwietnia, Wrocław

MEN - aktualności - czw., 05/04/2018 - 14:36

Jutro, w piątek, 6 kwietnia, w godzinach 10.00-14.00 we Wrocławiu odbędzie się Kongres Powiatów „Dobry Zawód” poświęcony szkolnictwu zawodowemu i branżowemu.

Podczas wydarzenia Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska poinformuje o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym planowanych od roku szkolnego 2019/2020. Podczas kongresu zaprezentowane zostaną również założenia do ustawy wprowadzającej nowe rozwiązania, dzięki którym powstaną dobre szkoły zawodowe dostosowane do potrzeb współczesnej gospodarki.

Minister Anna Zalewska podpisze listy intencyjne z przedstawicielami spółek Skarbu Państwa o współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego. Prezentowane będą również nowe rozwiązania udostępnione w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. Jeden z tematów wydarzenia to także finansowanie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Podczas kongresu zaprezentowane będą również dobre praktyki dotyczące współpracy samorządu, przedsiębiorstwa i szkoły.

Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we Współpracy z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji.

W kongresie weźmie udział prawie 1000 osób z całej Polski, wśród nich przedstawiciele ministerstw, władz wojewódzkich i powiatowych, spółek Skarbu Państwa, kuratorzy oświaty, parlamentarzyści, kierownictwo i dyrektorzy departamentów MEN oraz dyrektorzy jednostek podległych MEN, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie ze szkół kształcących w zawodach.

Miejsce Kongresu:

 • Wrocławskie Centrum Kongresowe (WCK) przy Hali Stulecia (ul. Wystawowa 1, wjazd od strony parkingu Budimexu).

Redakcje zainteresowane udziałem w kongresie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa za pomocą adresu email: biuro.prasowe@men.gov.pldziś, 5.04.2018, do godziny 20.00

Parking:

 • Do dyspozycji uczestników kongresu przeznaczono znajdujący się przed Centrum Kongresowym prywatny, płatny parking Budimex (Wrocławskie Centrum Kongresowe nie ma swojego parkingu). Wjazd na parking po pobraniu biletu parkingowego (samochody osobowe).
 • Samochody transmisyjne mają zapewniony parking bezpłatny. Prosimy o przesłanie numerów rejestracyjnych wozów transmisyjnych (zgłoszenia potrzebne do uzyskania zgody na wjazd). Wjazd techniczny od strony ul. Wróblewskiego (przed pierwszą kładką dla pieszych).

Zasady uczestnictwa w Kongresie

 • 8.15-9.30 – montaż wozów transmisyjnych (alejka przy WCK – miejsca oznaczone)
 • 9.00-10.00 – rejestracja mediów – odbiór identyfikatorów (poziom -1 tzw. Przyziemie)
 • Biuro prasowe – sala B, (poziom -1 tzw. Przyziemie)

Transmisja on-line

 • Kongres będzie transmitowany na żywo on-line od godz. 10.00. Informacja o streamingu zostanie udostępniona na stronie internetowej MEN rano w dniu wydarzenia.

UWAGA! Nie przewidujemy indywidualnych wypowiedzi dla mediów podczas kongresu. Udział dziennikarzy za zasadzie Foto opp.

Kontakt prasowy:

 • Organizacja konferencji, pytania prasowe, rejestracja dziennikarzy – Justyna Sadlak, biuro prasowe MEN, tel.: 667633553, mail: prasowe@men.gov.pl.
 • Instalacja wozów, parking – Hanna Lipińska, tel. 784 465 652.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rodzina polonijna

MEN - aktualności - czw., 05/04/2018 - 14:18

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce., Konkurs nr DE-WZP-263.1.3.2018. Nabór ofert trwa do 4 maja 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://konkursrodzinapolonijna.men.gov.pl  

Plan podwyżek dla nauczycieli zgodnie z zapowiedziami – komentarz MEN

MEN - aktualności - czw., 05/04/2018 - 11:26

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi na temat rzekomych opóźnień w wypłacaniu zapowiadanych zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli informuję, że nie ma mowy o jakichkolwiek opóźnieniach.

Nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji, uwzględniające podwyżki od 1 kwietnia br. najpóźniej do końca miesiąca. Samorządy są do tego zobowiązane tzw. ustawą okołobudżetową. Mówiliśmy o tym od początku.

Apelujemy o to, aby nie wprowadzać niepokoju wśród nauczycieli.

Przypominamy, że począwszy od kwietnia 2018 roku rozpoczęliśmy wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9%.

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone odpowiednio od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli – nowelizacja rozporządzenia podpisana

MEN - aktualności - śr., 04/04/2018 - 16:35

Dziś, 4 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Zmianie ulegają zasady podziału oddziału klasy I, II i III szkoły podstawowej w przypadku zwiększenia liczby uczniów danego oddziału w trakcie roku szkolnego, ponad liczbę uczniów określoną w przepisach nowelizowanego rozporządzenia (25 uczniów).

Doprecyzowano zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w arkuszach organizacji publicznych szkół i przedszkoli, w tym, między innymi, wprowadzono zasadę umieszczania w arkuszach organizacji imion i nazwisk nauczycieli.

Dookreślono terminy opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Rozporządzenie wprowadza także nową regulację stwarzającą możliwość rozszerzenia nazwy publicznej szkoły i publicznego przedszkola o dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub szkolnej.

Z uwagi na zbliżający się termin opracowywania i opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na nadchodzący rok szkolny 2018/2019, podpisane rozporządzenie dostępne jest tu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Powołanie Rady Programowej ds. Kompetencji z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - śr., 04/04/2018 - 15:35

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w środę, 4 kwietnia br. wzięła udział w uroczystości powołania Rady Programowej ds. Kompetencji. W wydarzeniu zorganizowanym w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyły również Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Patrycja Klarecka.

W skład Rady weszło 19 członków, przedstawicieli ministerstw, organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz zrzeszających instytucje edukacyjne. W pracach Rady Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentować będą wiceminister Marzena Machałek oraz Urszula Martynowicz, dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje na konieczność ścisłej współpracy szkolnictwa z gospodarką. Pomoże w tym System Rad ds. Kompetencji, którego zadaniem są działania na rzecz dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb przedsiębiorców. System składa się z trzech elementów: Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Rady Programowej oraz Bilansu Kapitału Ludzkiego czyli badania dopasowania kompetencyjnego podaży i popytu na rynku pracy.

Budowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki jest jednym ze strategicznych wyzwań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, wskazuje na potrzebę skonstruowania nowego modelu współpracy szkolnictwa z gospodarką – m.in. przez włączenie do systemu kształcenia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach czy aktywny udział przemysłu w przygotowaniu programów nauczania.

Minister Anna Zalewska podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że powołanie Rady Programowej ds. Kompetencji pozwoli spojrzeć na rynek pracy i kształcenie dla rynku pracy nie tylko przez pryzmat szkolnictwa technicznego i branżowego, ale również przez edukację dorosłych i pracę nad doskonaleniem edukacji dorosłych.

– Cieszę się z powołania Rady Programowej do spraw Kompetencji. Jej powstanie w znacznej mierze przyczyni się do efektywniejszej koordynacji działań w całym obszarze uczenia się przez całe życie. Ważne jest tu również podniesie świadomość znaczenia umiejętności kadr
dla rozwoju gospodarczego kraju, co pozwoli na całościowe spojrzenie na potrzeby w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego we wszystkich sektorach. Dodatkowo Rada Programowa będzie mogła odegrać ważną rolę w tworzeniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności – podkreśla Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreśliła, że już w piątek, 6 kwietnia odbędzie się Kongres Powiatów „Dobry Zawód”, podczas którego zaprezentujemy kompleksowe zmiany dotyczące kształcenia zawodowego.

Rada Programowa ds. Kompetencji zajmie się skoordynowaniem prac rad sektorowych, a także wskazywaniem kierunków zmian w przepisach prawa i politykach publicznych w obszarze umiejętności obecnych oraz przyszłych pracowników. Wyznaczy ona również strategiczne cele w zakresie dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki. Dodatkowo będzie rekomendować rozwiązania korzystne dla rozwoju systemu edukacyjnego i usunięcia luk kompetencyjnych na rynku pracy.

– System Rad ds. Kompetencji będzie odgrywał kluczową rolę w realizacji głównych zadań Strategii, którymi są uelastycznienie i dopasowanie szkolnictwa zawodowego oraz wyższego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Za koordynację działań Sektorowych Rad ds. Kompetencji odpowiedzialni będą członkowie Rady Programowej, których dzisiaj powołaliśmy. Ich zadaniem będzie ocena jakości wypracowanych ustaleń oraz doprowadzanie do ich wdrożenia – wskazała Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Obecna na konferencji minister Elżbieta Rafalska wskazała, że MRPiPS prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz przygotowuje krótkoterminowe prognozy w ramach badania Barometr zawodów.
– Pozyskanie, ale również zatrzymanie wykwalifikowanych specjalistów staje się dużym wyzwaniem dla wielu pracodawców. Tymczasem, niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy to jedne z najczęściej przytaczanych powodów bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi – powiedziała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to miejsca współpracy biznesu, edukacji, nauki i instytucji branżowych. To inicjatywy oddolne, w których każdy sektor sam decyduje, kto powinien włączyć się w prace rady. Członkowie rad poznają swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia i tworzą wspólne projekty, służące lepszemu przygotowaniu przyszłych kadr.

W ubiegłym roku rozpoczęły działalność rady dla branży budowlanej, finansowej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, IT, turystyki, mody i innowacyjnych tekstyliów. Obecnie tworzy się rada ds. motoryzacji, która ma zająć się m.in. przygotowaniem systemu edukacji do wyzwań technologicznych, takich jak elektromobilność czy pojazdy autonomiczne.

Rady analizują sytuację w danej branży i na tej podstawie przygotowują rekomendacje i ramy prawne dla efektywnego oraz praktycznego kształcenia specjalistów. Zachęcają także przedsiębiorców do angażowania się w procesy kształcenia, np. przez organizację praktyk i staży oraz współtworzenie podstawy programowej dla kształcenia w zawodach. Ważne jest również oddziaływanie na instytucje szkoleniowo-rozwojowe w przygotowaniu oferty dopasowanej do potrzeb sektora.

System dopełnia zestaw narzędzi do badań rynku pracy – ogólnopolski Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) i jego branżowe edycje. BKL to obszerny monitoring rynku pracy prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim (UJ). BKL dostarcza cennych danych na temat luk kompetencyjnych w gospodarce oraz stanu rynku usług szkoleniowych.

– Podobne rozwiązania, które wspierają koordynację systemu edukacji z potrzebami gospodarki, funkcjonują już na całym świecie m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, Australii, Indiach czy Czechach. Do zadań PARP należy pomoc w budowaniu i rozwoju Rad Sektorowych, a także zapewnienie finansowania oraz obsługi merytorycznej Rady Programowej. Będziemy też regularnie dostarczać decydentom w przedsiębiorstwach i administracji publicznej wyniki kolejnych edycji badań w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego – mówi Prezes PARP Patrycja Klarecka.

Najnowsze wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego PARP wraz z UJ zaprezentują w połowie tego roku. W czerwcu br. Agencja ogłosi także konkurs na sfinansowanie szkoleń z zakresu zbieżnego z rekomendacjami działających Rad Sektorowych. Konkurs ten będzie ponawiany co 6 miesięcy, w miarę powstawania nowych Rad oraz pojawiania się kolejnych rekomendacji w zakresie zapotrzebowania na kompetencje kluczowe z punktu widzenia rozwoju danego sektora.

Wyniki badań Bilansu Kapitału Ludzkiego (PARP, UJ) z lat ubiegłych wskazują, że ¾ przedsiębiorców deklarowało problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających ich potrzebom. Twierdzą oni, że nie mają czasu na uczenie kandydatów podstawowych umiejętności, deklarują jednak możliwość ich doszkalania. Pracodawcy oczekują, że to system edukacji da uczniom odpowiednie umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy.

Z tych samych badań wynika, że ok. 30% pracodawców nie inwestowało w rozwój swoich pracowników, natomiast 25% spośród tych pracodawców, którzy korzystali z edukacji pozaformalnej, nie była zadowolona z jej efektów. Jako główną przyczyną braku zainteresowania podnoszeniem kompetencji swoich załóg przedsiębiorcy wskazywali brak oferty odpowiadającej na ich potrzeby, zaś problemy te w największym stopniu dotyczyły najmniejszych firm w Polsce.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej

MEN - aktualności - śr., 04/04/2018 - 15:23

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna przekroczyć:

 • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę

Podstawa prawna:

Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2203).

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku

MEN - aktualności - śr., 04/04/2018 - 15:04

W dniu 30 marca 2018 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r (Dz. U. z 2018 r, poz. 655).

Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/655/1

Zostały również opublikowane dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 611).

Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/611/1

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. z 2018 r, poz. 615).

Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/615/1

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w powołaniu członków Rady Programowej ds. Kompetencji

MEN - aktualności - wt., 03/04/2018 - 16:15

W środę, 4 kwietnia br. o godz.10:45 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w seminarium inaugurującym Radę Programową ds. Kompetencji.

W wydarzeniu udział wezmą również: Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Patrycja Klarecka, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zadaniem Rady będzie wprowadzenie zmian prawnych w obszarze nauczania i dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Podczas seminarium 19 członków Rady otrzyma akty powołania, w tym Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Termin: środa, 4 kwietnia 2018 r., godz. 10.45

Miejsce: Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Uwaga media:

 • godz. 10:00 – briefing prasowy z udziałem:
  • Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej,
  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz,
  • Patrycji Klareckiej, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • od godz. 10:40 – udział minister Anny Zalewskiej w seminarium inaugurującym Radę Programową do spraw Kompetencji.
  • Planowane wystąpienie minister Anny Zalewskiej w I części seminarium.

Więcej informacji udziela:

 • Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. 783 920 628, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Życzenia Wielkanocne Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pt., 30/03/2018 - 12:41

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

z okazji Świąt Wielkanocnych składam najlepsze życzenia zdrowia i pogody ducha. Niech będzie to czas pełen wiary i nadziei, które płyną z odradzającego się życia.

Życzenia kieruję również do przedstawicieli kadry pedagogicznej i uczniów polskich szkół za granicą. Oby święta były dla Państwa wyjątkowym czasem spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół.

Zdrowych, radosnych świąt!

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Komentarz MEN w sprawie remontów gmachu ministerstwa

MEN - aktualności - czw., 29/03/2018 - 13:28

Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25, będący w całości zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków w 1973 r., jest poddawany systematycznym, kompleksowym pracom renowacyjnym, tak aby przywrócić jego pierwotny wygląd i wystrój. Przedwojenny gmach jest nie tylko siedzibą urzędu, ale i swego rodzaju muzeum, oraz skarbem kultury i dziedzictwa narodowego. Wybudowany w okresie międzywojennym w czasach świetności stylu art deco, jest perłą architektury tamtego okresu.

Powyższe wiąże się także z obowiązkiem wykonywania szeregu prac remontowych wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni (w tym również zagrażających bezpieczeństwu pomieszczeń piwnicznych). Zakłada to również odtwarzanie unikatowego wystroju budynku (stylizowane meble z epoki, punkty oświetleniowe, żyrandole, drzwi i okna wraz z mosiężnymi okuciami, itp.)

Podstawa prawa wykonania ww. prac wynika z obowiązków, jakie na trwałego zarządcę nakładają przepisy Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pragnę zwrócić uwagę na to, że na przestrzeni lat 2011-2017 wydatki na prace remontowe kształtowały się w sposób następujący:

2011 rok – 4.250.000 zł,
2012 rok – 3.800.000 zł,
2013 rok – 3.350.000 zł,
2014 rok – 3.350.000 zł,
2015 rok – 2.750.000 zł,
2016 rok – 2.100.000 zł (w tym remont piwnic – 536 000 zł) ,
2017 rok – 1.600.000 zł (w tym remont piwnic – 533 000 zł).

Z tego zestawienia jasno wynika, że wraz z przywracaniem świetności zabytkowi, maleją koszty prowadzonych prac remontowych. Jednak, aby w budynku wykonać całość prac renowacyjnych, niezbędne jest kontynuowanie działań w latach następnych – niemniej w zmniejszonej już skali finansowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w sposób usystematyzowany, realizuje proces wymiany i unifikacji wyposażenia stanowisk pracy pracowników urzędu. Na przestrzeni lat 2011-2017 wydatki na wyposażenie meblowe rozumiane, jako meble biurowe, meble stylizowane oraz fotele i siedziska, kształtowały się w sposób następujący:

2011 rok – 145.043,64 zł,
2012 rok – 427.803,92 zł,
2013 rok – 118.427,21 zł,
2014 rok – 701.449,02 zł,
2015 rok – 706.192,73 zł,
2016 rok – 586 111,22 zł,
2017 rok – 518 180,38 zł,

Ministerstwo zakłada systematyczne oszczędności związane z zakupami dotyczącymi wyposażenia w roku 2018, a w szczególności w roku 2019, kiedy to proces wymiany powinien się zakończyć.

Zachęcam do zapoznania się z historią budynku MEN, która może stanowić wartościowe uzupełnienie informacji https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/historia-gmachu

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia – podpisane rozporządzenie

MEN - aktualności - wt., 27/03/2018 - 11:54

Wczoraj, 26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi on w życie 1 kwietnia br.

Zgodnie z przepisami  ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa w drodze rozporządzenia corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Od 1 kwietnia 2018 r.  ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej
dla nauczycieli o 5,35%
, tym samym wynagrodzenie średnie dla nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także
wzrośnie o 5,35%.

Od 1 kwietnia br. średnie wynagrodzenia nauczycieli będzie kształtowało się w następujący sposób:

 • dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),
 • dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),
 • dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),
 • dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).

Należy zaznaczyć, że obecnie ponad 60% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani.

Wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego wliczają się także wszystkie ustawowe dodatki. Część dodatków przepisy wprost uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe). Dlatego w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze zwiększane jest o taki sam procent, co wynagrodzenie średnie. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od niego zależnych.

Dodatkowo, w tym roku zostaje zlikwidowana czwarta grupa zaszeregowania płacowego, przewidziana dla nauczycieli posiadających tzw. pozostałe wykształcenie. Nauczyciele, których dotyczy ta zmiana, od 1 kwietnia będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla  trzeciej grupy zaszeregowania płacowego (Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).

Należy zaznaczyć, że najwyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego (należne nauczycielom z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym) dotyczą ok. 95% etatów nauczycieli i będą się kształtowały od 2 417 zł do 3 317 zł.

Informacje dotyczące podwyższenia płac nauczycieli:

Począwszy od 2018 roku rozpoczęto wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9%.

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%.

Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wiąże się z dodatkowymi środkami zabezpieczonymi w dochodach jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w części oświatowej subwencji ogólnej. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej, środki na podwyższenie wynagrodzeń ujęte zostały w rezerwie celowej budżetu państwa.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r. następuje nie później niż do 30 kwietnia 2018 r., z wyrównaniem od 1 kwietnia 2018 roku.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Szczyt Talentów Grupy Wyszehradzkiej „Budapest Talent Summit 2018”

MEN - aktualności - wt., 27/03/2018 - 11:01

W piątek, 23 marca 2018 r. w 10. rocznicę powstania Narodowego Programu Talentów – Węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich, zorganizowało w Budapeszcie Szczyt Talentów Grupy Wyszehradzkiej „Budapest Talent Summit 2018” w ramach węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

W trakcie szczytu ministrowie i przedstawiciele ministrów przedstawili informację jak wygląda system wspierania uczniów zdolnych w poszczególnych krajach V4. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany opinii i doświadczeń dotyczących projektowania narzędzi prawnych i instytucjonalnych.

Na zakończenie konferencji ministrowie i przedstawiciele ministrów Grupy Wyszehradzkiej podpisali oświadczenie ze Szczytu Talentów Grupy Wyszehradzkiej. Jest ono zobowiązaniem na rzecz wspierania uczniów zdolnych.

Państwa V4 podkreśliły potrzebę podjęcia wspólnych działań, dzielenia się badaniami oraz organizację profesjonalnych warsztatów i projektów wspierających uzdolnioną młodzież. Podpisanie oświadczenia jest deklaracją do podjęcia dalszej współpracy i wypracowania wspólnych systemowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb każdego z państw.

Podczas szczytu podkreślono, że współpraca V4 w zakresie zarządzania talentami może być cennym przesłaniem dla reszty Europy. Jak przyznały wszystkie państwa V4 istotnym problemem do rozwiązania jest stworzenie jednolitej opartej na szerokich badaniach definicji ucznia zdolnego.

Podczas Szczytu Talentów Grupy Wyszehradzkiej ministerstwo edukacji reprezentowali przedstawiciele Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN.

 

200 mln zł na kształcenie przyszłych nauczycieli

MEN - aktualności - pon., 26/03/2018 - 16:11

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło konkurs na „Programy kształcenia nauczycieli”. Konkurs finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma na celu podniesienie kompetencji studentów, którzy zamierzają w przyszłości zostać nauczycielami.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty realizowane na kierunkach studiów ze specjalnością nauczycielską. Co więcej, muszą być one opracowane w oparciu o wytyczne MNiSW dotyczące kształcenia nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz uczących przedmiotów na dalszym etapie edukacji szkolnej.

Programy muszą zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Powinny także przyczynić się do rozwoju kompetencji pedagogicznych i społecznych studentów. Mają one uwzględniać nowoczesne metody pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych.

Podniesienie kompetencji społecznych i pedagogicznych

O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe publiczne i niepubliczne. Projekty powinny trwać od 24 do 60 miesięcy. Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni i wynosi od 4 mln dla uczelni kształcących mniej niż 4 tys. studentów, aż do 12 mln dla największych uczelni, kształcących powyżej 12 tys. studentów. Średnia wartość wsparcia przypadająca na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł. Oznacza to, że z funduszy od NCBR może skorzystać nawet ponad 6,5 tys. osób. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 23 kwietnia i potrwa do 6 czerwca 2018 roku.

Prace nad modelowymi programami kształcenia nauczycieli już trwają

Kwestie związane ze zmianami w systemie kształcenia nauczycieli są jednym z priorytetów działań Ministra Edukacji Narodowej. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w MEN powołany został Zespół do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Jednym z wyników jego prac było przygotowanie rekomendacji do zmian w systemie kształcenia nauczycieli. W związku z pracami MNISW nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Minister Edukacji Narodowej zgłosiła uwagi dotyczące rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia nauczycieli, aby kształcenie nauczycieli było prowadzone z uwzględnieniem m.in. następujących zasad:

1.Kształcenie nauczycieli powinno być prowadzone wyłącznie przez szkoły wyższe. Jedyną grupą, która może uzyskiwać kwalifikacje poza systemem szkolnictwa wyższego mogą być nauczyciele praktycznej nauki zawodu (osoby legitymujące się wykształceniem średnim i mistrzowie w zawodzie, których kształcenie w zakresie przygotowania pedagogicznego może być prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli).

2.Kształcenie nauczycieli wszystkich typów szkół powinno być prowadzone zawsze w cyklu 5-letnim, w trakcie jednolitych studiów magisterskich lub w systemie bolońskim (3+2) – przy czym w systemie bolońskim zarówno studia I stopnia jak i II stopnia muszą być prowadzone w tym samym zakresie – przedmiotu lub zajęć, do których student uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie.

 • Wyjątek od powyższej zasady powinien dotyczyć kształcenia: nauczycieli przedszkoli i wczesnej edukacji, nauczycieli – pedagogów specjalnych, nauczycieli – psychologów. Te trzy grupy nauczycieli będą mogły uzyskiwać kwalifikacje wyłącznie w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 • Ponadto kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej powinno być prowadzone: zawsze łącznie w obu zakresach przygotowania (do przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej), na odrębnym kierunku studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zgodnie z odrębnym standardem kształcenia.

3. Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie powinny być prowadzone wyłącznie przez uczelnie posiadające uprawnienia do kształcenia nauczycieli na danym kierunku studiów (w trakcie studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich).

4. Uczelnie prowadzące kształcenie nauczycieli powinny spełniać – określone w ustawie – następujące warunki:

 • uczelnia musi prowadzić kształcenie na kierunku (na studiach I i II stopnia albo studiach jednolitych) odpowiadającym przedmiotowi lub zajęciom, do których nauczyciel będzie uzyskiwał kwalifikacje;
 • w swojej strukturze uczelnia musi posiadać jednostkę lub jednostki, które prowadzą badania naukowe w dyscyplinach: pedagogika i psychologia;
 • w uczelni muszą być wyodrębnione jednostki organizacyjne odpowiedzialne za dydaktyki przedmiotowe (metodyki zajęć) dla każdej prowadzonej w uczelni specjalności kształcenia nauczycieli.

Ponadto Minister Edukacji Narodowej zgłosił uwagę, aby w ramach Państwowej Komisji Akredytacyjnej powinien być powołany odrębny zespół, który będzie prowadził akredytację kształcenia nauczycieli.

Część spośród wskazanych przez ministerstwo edukacji uwag znalazła swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pozostałe kwestie będą uwzględnione w nowych przepisach rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Przy czym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zostanie skonstruowane w taki sposób, aby nowe wymagania dotyczyły wyłącznie nauczycieli, którzy będą uzyskiwali kwalifikacje po wejściu w życie przepisów ustawy i nowych rozporządzeń .

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Beata Pietruszka nowym Podlaskim Kuratorem Oświaty

MEN - aktualności - pon., 26/03/2018 - 14:13

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w poniedziałek, 26 marca br. wręczył Beacie Pietruszce akt powołania na Podlaskiego Kuratora Oświaty. Zastąpiła ona dotychczasowego kuratora, Jadwigę Mariolę Szczypin. Nowa kurator została wyłoniona w drodze konkursu.

Beata Pietruszka jest absolwentką historii na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie ewaluacji pedagogicznej w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. Ukończyła również kursy kwalifikacyjne przygotowujące do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Od 1998 r. była wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a w latach 2007-2014 kierownikiem referatu edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Pełniła również funkcję sekretarza, a następnie wiceprzewodniczącej organizacji międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku (w latach: 2002-2006 i 2014-2018).

Nowa kurator oświaty była również rzecznikiem dyscyplinarnym dla nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim, a także ekspertem MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz koordynatorem wojewódzkiego Programu Socrates-Comenius.

Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała również Odznakę Zasłużony Białostocczyźnie, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej II stopnia, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za przekazywanie młodzieży prawdziwego obrazu historii Polski.

Nowej kurator oświaty życzymy powodzenia w realizowaniu powierzonych jej zadań.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Przedszkole