Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkoła podstawowa

Spotkanie szefowej MEN z Ambasadorem Japonii w Polsce

MEN - aktualności - śr., 22/08/2018 - 14:42

Minister Anna Zalewska spotkała się dziś, w środę 22 sierpnia br. z Ambasadorem Japonii w Polsce. Pan Tsukasa Kawada objął to stanowisko 4 lipca br. składając na ręce Prezydenta Andrzeja Dudy listy uwierzytelniające.

Celem środowego spotkania w MEN była rozmowa nad pogłębieniem współpracy w dziedzinie edukacji, szczególnie w kontekście przypadającej w 2019 roku setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Japonią.

Ambasador wspominał o funkcjonujących w Warszawie od 40 lat Szkole Japońskiej przy Ambasadzie Japonii w Warszawie oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Przywołał również przykład Warszawskiego Liceum Sióstr Nazaretanek, które nawiązało współpracę ze szkołą Harima High School w Japonii.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że japońskie firmy prowadzące swoją działalność w specjalnych strefach ekonomicznych nawiązały współpracę ze szkołami na rzecz rozwoju systemu szkolnictwa branżowego i technicznego. Ambasador Kawada podkreślił z kolei, że w Polsce działa 300 japońskich firm, które zatrudniają 40 000 pracowników.

Ponadto rozmawiano o polskim i japońskim systemem edukacji, dwujęzyczności oraz rozwijaniem kompetencji językowych u uczniów. Poruszono również kwestie wyzwań stojących przed państwami związanymi z rozwojem technologicznym. Obie strony wyraziły chęć rozwijania dwustronnych relacji.

Ambasadorowi towarzyszył Satoshi Takeushi, II sekretarz Ambasady Japonii w Warszawie.

Pan Tsukasa Kawada, przed objęciem nowego stanowiska, pełnił wcześniej funkcje m.in. dyrektora Biura ds. Konsularnych MSZ, ambasadora Japonii w Algierii oraz ambasadora ds. Okinawy.

Uwaga media. Zapowiedź briefingu prasowego MEN i UODO

MEN - aktualności - śr., 22/08/2018 - 11:31

W czwartek, 23 sierpnia br. o godz. 10:00 w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej (sala 305) odbędzie się briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyty Bielak–Jomaa.

Temat: Ochrona danych osobowych w szkole. Prezentacja poradnika dotyczącego stosowania RODO przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Dodatkowe informacje:

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował przewodnik dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na temat stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jest on odpowiedzią na liczne wątpliwości, jakie w placówkach oświatowych spowodowało rozpoczęcie stosowania tego aktu prawnego. W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli czy innych pracowników. Opisano też, jak przepisy RODO i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach. Przewodnik zawiera również wiele informacji oraz wskazówek istotnych nie tylko dla dyrektorów, ale także dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego podpisane

MEN - aktualności - wt., 21/08/2018 - 12:20

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 16 sierpnia br. podpisała rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. Dokument ten wejdzie w życie od 1 września br.

 

Rozporządzenie określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

  • preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego;
  • orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych;
  • działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Ponadto w rozporządzeniu wskazano również podczas jakich zajęć oraz innych działań podejmowanych w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół może być realizowane doradztwo zawodowego.

Rozporządzenie określa treści programowe dla poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół. Treści programowe zawarte w załącznikach składają się na spójny system realizacji doradztwa zawodowego, który powinien zapewnić uczniom wsparcie szkoły w zakresie podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Zgodnie z rozporządzaniem, od 1 września br. doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny, zawierający takie elementy jak m.in.:

  • tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści;
  • metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań;
  • wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację działań.

Jednocześnie w rozporządzeniu przewidziano, że do końca roku szkolnego 2021/2022, w przypadku braku nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego, będzie możliwe powierzenie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem. Osoba ta musi posiadać przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Zakłada się, iż dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie przejściowym będzie możliwe uzupełnienie kwalifikacji przez pracownika szkoły lub zatrudnienie osoby posiadającej kwalifikacje nauczyciela doradcy zawodowego – określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Dokument skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 września br.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

MEN - aktualności - pon., 20/08/2018 - 16:02

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 15 kwietnia do 17 kwietnia. Egzamin gimnazjalny w terminie głównym zaplanowany został w dniach 10-12 kwietnia 2019 roku. Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek 6 maja 2019 roku.

Szczegółowy harmonogram egzaminów dostępny jest w komunikacie CKE.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły – odpowiedzi na pytania

MEN - aktualności - pon., 20/08/2018 - 14:48

1. Kto będzie bezpośrednio dokonywał oceny pracy dyrektorów i nauczycieli?
Oceny pracy dyrektorów będzie dokonywał kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym, oceny pracy nauczycieli będzie dokonywał dyrektor szkoły.

2. Jak będą ustalane i wdrażane wskaźniki oceny nauczycieli?
Wskaźniki oceny pracy nauczycieli określają samodzielnie dyrektorzy szkół w regulaminach określających wskaźniki oceny pracy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych.

3. Czy nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach będzie podlegał kilku ocenom dokonywanym według różnych wskaźników? Co jeśli te oceny będą różne?

To, czy nauczyciel będzie podlegał ocenie pracy odrębnie w każdej szkole, uzależnione jest w szczególności od sposobu jego zatrudnienia oraz od tego, czy ocena ta dokonywana będzie po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole lub szkołach nauczyciel pozostaje w jednym stosunku pracy i podlega jednej ocenie pracy.

W przypadku nauczyciela odbywającego staż, zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu.

W pozostałych przypadkach, zarówno wedle obowiązujących przepisów prawa, jak i nowego systemu oceniania pracy nauczyciela – nauczyciel podlega ocenie pracy u każdego pracodawcy. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, to oceniany jest przez kilku dyrektorów, którzy mają prawo ocenić pracę nauczyciela, biorąc pod uwagę wywiązywanie się z obowiązków w danej szkole.

Od 1 września 2018 r. dodatkowym narzędziem, które pozwala przedstawić nauczycielom jasne zasady oceniania jest regulamin, w którym zapisano wskaźniki służące ocenie poziomu spełniania kryteriów oceny pracy przez nauczyciela. To oczywiste, że oceny pracy mogą być różne, bo nauczyciel w każdej z tych szkół może w innym stopniu wywiązywać się z powierzonych mu obowiązków. Brak zbieżności ocen może przyczynić się do refleksji zawodowej nauczyciela i podjęcia działań naprawczych, np. podjęcia doskonalenia zawodowego lub innych działań rozwojowych.

4. W jakiej wysokości dostanie nauczyciel dyplomowany dodatek za wyróżniająca pracę, jeśli jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole i w każdej z tych szkół dostanie wyróżniającą ocenę pracy?

Nauczyciel dyplomowany, legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, który jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole i dostanie we wszystkich szkołach wyróżniającą ocenę pracy, otrzyma w każdej ze szkół dodatek za wyróżniająca pracę w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

Przy czym zauważyć należy, że zgodnie z art. 133 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości określonej w art. 33a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela po raz pierwszy będzie przysługiwał od dnia 1 września 2022 r. Natomiast w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć będzie wynosił:
– od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. – 3%,
– od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. – 6% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

5. Jakie kryteria dotyczą dyrektorów, którzy jednocześnie są nauczycielami i prowadzą lekcje?

• W przypadku dyrektora szkoły realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133), kryteria oceny jego pracy oprócz kryteriów wynikających ze sprawowanej funkcji kierowniczej obejmują także kryteria odnoszące się do nauczycieli, w zależności od posiadanego przez niego stopnia awansu zawodowego.
• Jeżeli dyrektor szkoły nie realizuje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, to zgodnie z § 12 ust. 3 powyższego rozporządzenia, kryteria oceny jego pracy oprócz kryteriów wynikających ze sprawowanej funkcji kierowniczej obejmują także kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 2, tj.:

a) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;

b) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;

c) pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy.

Rozstrzygnięcie konkursu MEN w projekcie edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość”

MEN - aktualności - pon., 20/08/2018 - 12:49

257 szkołom i placówkom oświatowym przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej w piątek podpisała listę wnioskodawców, którym zostało przyznane dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Do konkursu zgłoszono w sumie blisko 2 500 wniosków. Spośród nich, na podstawie rekomendacji wojewodów, zespół powołany przez minister Annę Zalewską dokonał ostatecznej oceny. Dofinansowanie zostało przyznane 257 zgłoszeniom, które uzyskały co najmniej  37 pkt., na łączną kwotę 2 008 433,66  zł.

Wyłonione szkoły i placówki oświatowe otrzymają wsparcie finansowe w wysokości od 3 000 zł do 10 000 zł na organizację:

  • wystaw pamiątek związanych z odzyskaniem orazbudową przez Polskę niepodległości, a zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków,
  • wycieczki patriotycznej, związanej tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej

oraz innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W szczególności mowa jest tu m.in. o koncertach, inscenizacjach, rekonstrukcjach historycznych, spotkaniach ze świadkami historii, grach terenowych lub imprezach sportowych.

Procedura ubiegania się o udzielnie wsparcia finansowego była trzystopniowa. Na każdym jej etapie zostały określone kryteria oceny, które służyły wyborowi najlepszych propozycji spośród złożonych wniosków szkół i placówek oświatowych.

W pierwszym etapie szkoły i placówki edukacyjne miały za zadanie przygotowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, które zostały zweryfikowane przez organ prowadzący. Po weryfikacji organ prowadzący sporządzał jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania i przekazywał wykaz wniosków szkół i placówek oświatowych rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego  do właściwego wojewody.

Zespoły powołane przez wojewodów oceniały wnioski organów prowadzących pod względem formalnym, zaś załączone do nich rekomendowane wnioski szkół – pod względem merytorycznym. Wojewodowie przekazali Ministrowi Edukacji Narodowej zatwierdzony protokół z oceny, zawierający m.in. wykaz szkół i placówek oświatowych, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego.

Projekt „Godność, wolność, niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Wykaz zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu w projekcie edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość”

Kontakt prasowy:

Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN,
tel. 783920628, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Wyślij kartkę Powstańcom Warszawskim – akcja BohaterON!

MEN - aktualności - pt., 17/08/2018 - 15:41

Minister Edukacji Narodowej zachęca wszystkich uczniów do udziału w edukacyjnym projekcie BohaterON – włącz historię! W ramach akcji można wysłać kartkę do uczestników Powstania Warszawskiego, dziękując im w ten sposób za poświęcenie i walkę w obronie ojczyzny.

Kampania BohaterON – włącz historię rozpoczęła się 1 sierpnia, a zakończy się 2 października. Potrwa 63 dni, czyli tyle, ile trwało Powstanie Warszawskie. To już trzecia edycja przedsięwzięcia. W dwóch poprzednich Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich aż 215 507 kartek pocztowych.

Celem akcji BohaterON! jest upamiętnienie ofiarności i poświęcenia Powstańców Warszawskich. Warto podkreślić, że w ramach przedsięwzięcia powstała także internetowa bazy wiedzy oraz są realizowane projekty edukacyjne.

Minister Edukacji Narodowej od początku wspiera projekt edukacyjny BohaterON! uczestnicząc w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia.

Więcej informacji można znaleźć się na stornie https://bohateron.pl/wyslij-kartke/.

Zapraszamy do udziału w akcji!

Pokaż, że pamiętasz o Powstańcach Warszawskich!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Przegląd twórczości artystycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konkurs MEN

MEN - aktualności - czw., 16/08/2018 - 14:02

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego przygotowania koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego.

Termin realizacji zadania upływa 15 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.

Termin składania ofert mija we wtorek, 28 sierpnia 2018 r.

Materiały z posiedzenia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do badania problemów nauczania historii i geografii (Wilno, 7-11 maja 2018 r.)

MEN - aktualności - wt., 14/08/2018 - 14:46

Protokół

Referaty:

Odzyskanie niepodległości przez Polskę i Litwę po I wojnie światowej w świetle wybranych zagranicznych podręczników do nauczania historii. (prof. Suchoński)

Odzyskanie niepodległości przez Polskę i Litwę po I wojnie światowej w świetle wybranych polskich podręczników do nauczania historii

Stworzenie i funkcjonowanie nowoczesnego państwa litewskiego w historiografii litewskiej

Problemy ustanowienia i funkcjonowania państwa litewskiego i polskiego w litewskich podręcznikach do historii 

Opinie o polskich podręcznikach:

Historia 7. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej – Małkowski T.

Wczoraj i Dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej – Kłaczkow J., Łaszkiewicz A., Roszak S.

Historia 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej – Małkowski T.

Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 – Kalwat T., Lis M.

Teraz geografia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej  – Białek W., Wnuk G.

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej” – Malarz R., Szubert M., Rachwał T.

Geografia 7. Podręcznik dla szkoły podstawowe j– Dudaczyk M., Chrabelski M. 

Opinie o litewskich podręcznikach:

Istorija vadovėlis 8 klasei – Petrauskas R., Saviščevas E., Volungevičius V., Kostiukovienė L., Kaškelis G. 

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Nuo pasaulio ir Lietuvos priešistoriės iki naujausiųjų laikų – A. Latišenka, I. Kapleris, A. Latišenka, A. Meištas

Geografija. Vadovėlis VIII klasei – G. Varanavičienė, S. Šabanovas, R. Krušinskienė, I. Sakalauskienė

Sukces Polskich uczniów na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej

MEN - aktualności - pon., 13/08/2018 - 16:35

Podczas XV Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w Quebec City (Kanada) Polacy wywalczyli 4 medale – 2 złote i 2 brązowe.

Złote medale zdobyli: Jakub Pypkowski z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (4 miejsce na świecie) oraz Wojciech Piątek z III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego we Wrocławiu (5 miejsce na świecie). Brązowe krążki przypadły: Antoniemu Bugajowi z V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie oraz Wiktorowi Odziemczykowi z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie.

W zawodach wzięło udział 165 uczniów. Drużynowo Polacy zajęli siódme miejsce (startowało 43 zespoły). Warto podkreślić, że Jakub Pypkowski jest pierwszym uczniem z Polski, który dwukrotnie zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej, powtarzając swoje osiągnięcie z ubiegłego roku z Belgradu.

W trakcie zawodów uczniowie zmierzyli się z trzema zadaniami:

• testem pisemnym poruszającym m.in. zagadnienia światowej populacji, wpływu popularności serwisów oferujących turystom wynajem mieszkań na lokalne gospodarki, epidemii wirusa Ebola w Afryce, a także problematykę raf koralowych,
• testem multimedialnym składającym się z 40 pytań, do których były dołączone odpowiednie obrazy, filmy oraz dźwięki,
• zajęciami terenowymi odbywającymi się w Baie-Saint-Paul nad Rzeką Świętego Wawrzyńca.

Uczniowie mieli także możliwość uczestnictwa w całodziennej wycieczce do leśnego ośrodka badawczego Université Laval – Forêt Montmorency oraz w warsztatach dotyczących kultury kanadyjskiej. Po zakończeniu zawodów wezmą udział w objeździe terenowym w prowincji Quebec.

Tegoroczny wynik jest potwierdzeniem bardzo wysokiego poziomu młodych polskich geografów. W dotychczas rozegranych edycjach Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej Polacy zwyciężali drużynowo aż 7 razy. Indywidualnie zdobyli 15 złotych, 9 srebrnych i 14 brązowych medali.

Udział polskich uczniów w Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej jest współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnicy kolejnej edycji Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej, która odbędzie się w 2019 r. w Hong-Kongu, zostaną wyłonieni spośród uczniów biorących udział w XLV Olimpiadzie Geograficznej. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie www.olimpiadageograficzna.edu.pl.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wizyta szefowej MEN na Podhalu

MEN - aktualności - pon., 13/08/2018 - 15:05

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w niedzielę, 12 sierpnia br. wzięła udział II Międzynarodowych Targach Cieśli w Chochołowie na Podhalu.

Celem wydarzenia była promocja ciesielstwa. Pomimo iż zawód cieśla jest ujęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zdaniem organizatorów wciąż zbyt mała liczba młodych ludzi podejmuje kształcenie w tym kierunku.

W trakcie trzydniowej wystawy odbyły się pokazy cieśli i zawodów związanych z tradycyjnym budownictwem regionalnym, m.in. robienie gontów (tradycyjne pokrycie dachowe), mszenia ścian, kowalstwa, rzeźbiarstwa oraz składania płazów i ścian domu drewnianego.

Podczas targów szefowa MEN wręczyła nagrody najlepszym zawodnikom, którzy wzięli udział w zawodach ciesielskich „Polsko-Słowackie Ciesielskie Śpasy”.

Minister Anna Zalewska uczestniczyła również w panelu dyskusyjnym poświęconym przyszłości szkolnictwa zawodowego oraz perspektywom zmian w zawodzie cieśla.

Podczas dyskusji rozmawiano o projekcie nowelizacji prawa oświatowego w obszarze szkolnictwa branżowego i technicznego, a także finansowania szkół prowadzących kształcenie w zawodach oraz roli pracodawców w systemie edukacji zawodowej. Szefowa MEN zapoznała się również ze specyfiką potrzeb rejonu nowotarskiego w zakresie kształcenia zawodowego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Tydzień Sportu – zgłoś swoją inicjatywę

MEN - aktualności - śr., 08/08/2018 - 09:31

W dniach 23 – 30 września 2018 r. po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu (ETS), koordynowany w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej – tak jak w latach ubiegłych – włącza się w promocję tej ogólnopolskiej inicjatywy. Z uwagi na fakt, że placówki oświatowe, pedagodzy i nauczyciele odgrywają w procesie kształtowania zdrowego trybu życia kluczową rolę, informacja o obchodach Europejskiego Tygodnia Sportu 2018 w Polsce zostanie zamieszczona na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

Podstawowym zadaniem Europejskiego Tygodnia Sportu jest angażowanie, uświadamianie i inspirowanie mieszkańców Europy do podejmowania aktywności fizycznej w codziennym życiu, a jej głównym celem jest popularyzacja sportu na poziomie lokalnym i integracja społeczna różnych grup wiekowych.

Europejski Tydzień Sportu to nie tylko zajęcia sportowe, ale przede wszystkim edukacja młodego pokolenia w celu kształtowania zdrowego, aktywnego trybu życia oraz właściwych zachowań od najwcześniejszych lat życia.

Tegoroczne działania w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce będą skupiały się, podobnie jak w latach ubiegłych, na aktywizacji polskiego społeczeństwa – w zakresie kreowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy przewidzieli szereg różnorodnych, bezpłatnych wydarzeń, atrakcji i konkursów.

W tym roku, po raz pierwszy, zostanie podjęta próba organizacji pełnych atrakcji zmagań sportowych również nocą.

Zgłoś swój udział

Nie strać okazji i weź udział w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu! Czekają na Ciebie różne niespodzianki i wydarzenia organizowane w całej Polsce.

Myślisz o zorganizowaniu wydarzenia sportowego? Zrób to w terminie od 23 do 30 września i zgłoś się do MSiT, a Twoja impreza będzie częścią ogólnoeuropejskiego projektu! Zarejestrowane wydarzenia wezmą również udział w konkursie (szczegóły wkrótce).

Informacje na temat podejmowanych działań dostępne będą na stronie internetowej www.etspolska.pl, stanowiącej główną platformę informacyjną Europejskiego Tygodnia Sportu.

Zachęcamy do udziału!

Materiały z XX posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii (Czarnomorsk, 26-28 czerwca 2018 r.)

MEN - aktualności - wt., 07/08/2018 - 16:23

Protokół

Referaty:
Europa Środkowo-Wschodnia i Polska w geopolitycznych koncepcjach mocarstwa podczas I wojny światowej

Rok 1918 w historii Europy Środkowo-Wschodniej

Kształtowanie się granic Polski po I wojnie światowej w aspekcie geograficznym

Kształtowanie się granic Ukrainy po I wojnie światowej: aspekt geograficzny

Opinie o polskich podręcznikach:

Historia 7. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej – T. Małkowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej – J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak.

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej – R. Śniegocki, A. Zielińska

Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 – W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski

Geografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 – A. Głowacz, A. Lechowicz,  M. Lechowicz, P. Stankiewicz oraz Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej – R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał

Opinie o ukraińskich podręcznikach:
Історія України (підручникдля 9 класу знз), Гісем О.В., Мартинюк О.О. oraz Історія України (підручникдля учнів 9 класу знз), Пометун О.І., Гупан Н.М., Смагін І.І. oraz Всесвітня історія (підручникдля 9 класу знз), Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Історія України (підручникдля учнів 9 класу знз), Власов В.С.
Історія України (підручникдля учнів 9 класу знз), Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижанівська Н.Є., Наумчук О.В.
Всесвітня історія (підручникдля 9 класу знз), Полянський П.Б.
Всесвітня історія (підручникдля 9 класу знз), Щупак І.Я.
Географія (підручниківдля 9 класу знз) Масляк П.О., Капіруліна С.Л. oraz Географія (підручників для 9 класу знз з поглибленим вивченням географії) Масляк П.О., Капіруліна С.Л.

 

Dyskusja w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem Macieja Kopcia

MEN - aktualności - wt., 07/08/2018 - 15:40

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś w posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie Zespołu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” poświęcone było m.in. dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

– Projekt ustawy ma za zadanie dokonać pewnego przełomu, jeżeli chodzi o kwestie związane ze szkolnictwem zawodowym, ale przede wszystkim wyjść naprzeciw potrzebom gospodarczym Polski – powiedział wiceminister Maciej Kopeć.

Wiceminister podkreślił, że musi nastąpić odbudowa prestiżu szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie go do realnych potrzeb gospodarki, a pracodawcy muszą uzyskać większy wpływ na kształcenie zawodowe.

Do zadań zespołu problemowego do spraw usług publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych. Dodatkowo Rada zajmuje się także opiniowaniem projektów aktów prawnych, w szczególności tych dotyczących oświaty i wychowania oraz analizowaniem i ocenianiem funkcjonowania oraz polityką finansowania całości lub wybranej części sektora usług publicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Powtórzenie konkursu: Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska...

MEN - aktualności - pon., 06/08/2018 - 14:48

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego (konkurs powtórzony), konkurs nr DE-WZP.263.1.10.2018. Nabór ofert trwa do 28  sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  http://formularz.men.gov.pl/  

Nabór ofert na II otwarty konkurs w ramach Projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”

MEN - aktualności - pon., 06/08/2018 - 13:24

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje pozarządowe do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej.

Na zadanie przeznaczono łącznie 420 000 zł, w tym:

  • na konkurs poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” – kwotę 320 000 zł;
  • na quiz wiedzy o Niepodległej – kwotę 100 000 zł.

Zarówno konkurs, jak i quiz mają kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów, wychowanków, nauczycieli i rodziców przez włączanie ich we wspólne świętowanie obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.

Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela: Bartłomiej Radecki, bartlomiej.radecki@men.gov.pl, 22 34 74 843, Departament Ekonomiczny MEN.

Konkurs został ogłoszony jako zadanie II na 2018 r. z projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, Wolność, Niepodległość” (Projekt 1B.2) na lata 2018-2020, w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017- 2021, dotyczącego wspierania w latach 2018-2020 szkół i placówek w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich przez włączanie uczniów, wychowanków i nauczycieli we wspólne świętowanie obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej

MEN - aktualności - pt., 03/08/2018 - 16:13

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert Otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie  konkursu  poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..”  oraz  quizu wiedzy o Niepodległej. Nabór ofert trwa do 28 sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  http://formularz.men.gov.pl/

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

MEN - aktualności - czw., 02/08/2018 - 19:06

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2018MEN pt.: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, Konkurs nr DE-WZP-263.1.8.2018”.

Nabór ofert trwa do 24 sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://formularz-zdrowie.men.gov.pl/

Realizacja programu poprawy dostępności do świadczeń stomatologicznych w szkołach

MEN - aktualności - czw., 02/08/2018 - 14:56

Ministerstwo Zdrowie informuję, że od 1 sierpnia br. rozpoczęła się realizacja programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”.

Program skierowany jest do organów prowadzących szkoły publiczne, którymi są jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej uczniów przez zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych uczniom w szkolnych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży i ich rodziców edukacją zdrowotną w obszarze zdrowia jamy ustnej.

Zainteresowane organy prowadzące szkoły mogą przystąpić do konkursu na realizację programu i otrzymać środki na zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz na realizację projektu edukacyjnego. 

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 31 sierpnia br.

Więcej informacji o programie

Informacje o konkursie

 

 

 

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkoła podstawowa