Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Prawo

Konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

MEN - aktualności - śr., 31/01/2018 - 14:28

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Z wnioskiem o włączenie tej kwalifikacji do ZSK zwróciła się Fundacja Królowej Świętej Jadwigi.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi. W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą do zainteresowanych środowisk o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Uwagi można zgłaszać na poniższym formularzu na adres zsk@men.gov.pl. do 16 lutego 2018 r.

Załączniki:

Informacje na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji http://www.kwalifikacje.gov.pl.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 31/01/2018 - 12:49

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś, 31 stycznia br. udział w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów pod kierownictwem wicepremier Beata Szydło. Środowe spotkanie, w którym uczestniczył również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki poświęcone było prognozie demograficznej Polski do 2030 roku.

Premier zapewniał, że rząd prowadzi politykę gospodarczą, budżetową i finansową pod każdym względem dopasowaną do potrzeb społeczeństwa. Podkreślił także, że to, na czym mu najbardziej zależy w kontekście prac Komitetu, to utrzymanie równowagi zarówno gospodarczej, jak i finansowej oraz budżetowej z uwzględnieniem komponentu społecznego.

Szef rządu mówił również o tym, że polityka rządu “stoi na dwóch nogach – gospodarczej i społecznej”.

– Postrzegamy te dwa wymiary jako jeden spójny, który musi działać dla dobra rodzin, dla dobra społeczeństwa i na tym będzie koncentrować się komitet do spraw społecznych – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wicepremier Beata Szydło, która jest przewodniczącą Komitetu Społecznego dodała, że głęboko wierzy, że jeszcze w tej kadencji uda się przygotować i przeprowadzić projekty prospołeczne i proobywatelskie.
– Polityka, w której priorytetem i podstawowym celem nie byłoby czynienie wszystkiego, ażeby poprawić los wszystkich obywateli, za który wzięliśmy odpowiedzialność dwa lata temu, nie miałaby żadnego sensu. Jesteśmy po to, żeby realizować to, do czego zobowiązali nas nasi rodacy – podkreśliła Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów.

Podstawą prawną powstania i funkcjonowania Komitetu Społecznego Rady Ministrów jest zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów. W skład komitetu, poza wicepremier Beatą Szydło, wchodzą także m.in. szefowie resortów: rodziny, pracy i polityki społecznej, edukacji, kultury, nauki i szkolnictwa wyższego, spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, zdrowia, rolnictwa, sportu, finansów oraz sekretarz do spraw europejskich.

Komitet Społeczny Rady Ministrów jest organem pomocniczym rządu i premiera. Do zadań Komitetu należy zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendowanie ich premierowi, a także Radzie Ministrów.

Fot. KPRM

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana

MEN - aktualności - wt., 30/01/2018 - 16:00

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała dziś, 30 stycznia br. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

 1. 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 2. 5-letniego technikum;
 3. 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.

Prace nad nową podstawą programową

Pierwsze prace dotyczące propozycji zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozpoczęły się już w marcu 2016 r.

Przekazanie do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projektu rozporządzenia zostało poprzedzone szerokimi prekonsultacjami. Dotyczyły one wstępnych projektów podstaw programowych przedmiotów kształcenia ogólnego, zaplanowanych do realizacji w poszczególnych typach szkół ponadpodstawowych.

Prekonsultacje były prowadzone od 28 kwietnia 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. Uzyskane opinie i propozycje były pomocne podczas opracowywania ostatecznego projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 17 lipca 2017 r. przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

O podstawie

Przyjęta w dokumencie koncepcja edukacji, wyrażona w szczególności w zadaniach szkoły oraz celach kształcenia – wymaganiach ogólnych, odzwierciedla kluczowe cele i założenia reformy oświaty, w tym:

 • położenie większego nacisku na kształcenie kompetencji kluczowych;
 • wzmocnienie efektywności nauczania języka ojczystego przez wprowadzanie uczniów w tradycję kulturowo-literacką, która ma służyć zakorzenieniu w przeszłości, wykształceniu poczucia tożsamości i ciągłości kultury;
 • wzmocnienie efektywności kształcenia w zakresie języków obcych nowożytnych poprzez stworzenie systemu dającego szansę uczniom na nieprzerwaną i systematyczną naukę języka obcego, naukę drugiego języka obcego, jak również możliwość kształcenia dwujęzycznego;
 • powrót do realizowania w całym cyklu kształcenia przez wszystkich uczniów historii, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych;
 • rozwijania wśród uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi nie tylko w procesie kształcenia, lecz również w codziennym życiu, czemu będzie służyć szersze uwzględnienie w podstawie programowej wszystkich przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wprowadzenie powszechnej nauki programowania;
 • rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych przez wyodrębnienie nauczania biologii, chemii, fizyki i geografii już na II etapie edukacyjnym – z kontynuacją na III etapie edukacyjnym;
 • powrót do spiralnego (przyrostowego) układu treści nauczania/wymagań edukacyjnych umożliwiającego powtarzanie, utrwalanie i poszerzanie materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania;
 • zastąpienie idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych).

Wyżej wymienione założenia zostały odzwierciedlone w strukturze podstawy programowej, która w znaczenie szerszym niż obecnie zakresie odnosi się do zadań szkoły, ogólnych celów kształcenia na danym etapie edukacyjnym i celów kształcenia w przypadku poszczególnych przedmiotów. Należy przy tym podkreślić, że:

 1. podstawa programowa – z samej swej natury – wyznacza jedynie ramy kształcenia; ramy te określone są wyłącznie przez wymagania, jakie powinien spełniać uczeń na zakończenie każdego etapu edukacyjnego;
 2. podstawa programowa nie określa „maksymalnego” poziomu – nauczyciele mogą wykraczać poza zakres wymagań określonych w podstawie programowej i dostosowywać tempo pracy i wymagania do możliwości uczniów;
 3. podstawa programowa w żaden sposób nie ogranicza nauczyciela, również jeżeli chodzi o wybór technik lub środków nauczania; dokument nie jest poradnikiem metodycznym, nie wskazuje „jedynej słusznej” drogi prowadzącej do realizacji założonych w nim celów.

Uzgodnienia międzyresortowe dokumentu trwały do 28 lipca 2017 r., natomiast konsultacje społeczne do 18 sierpnia 2017 r.

Zgłaszane uwagi miały charakter ogólny, ale część dotyczyła szczegółowych zapisów projektu podstawy programowej.

Część nadesłanych uwag została uwzględniona, w tym te dotyczące przede wszystkim treści nauczania nauk społecznych, listy lektur oraz edukacji ekonomicznej i finansowej. Ważną kwestią poruszaną w uzgodnieniach i konsultacjach była troska o środowisko i tematyka ekologiczna.

Eksperci przeanalizowali opinie, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej od partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowiska oświatowego i osób prywatnych.

Uwagi osób prywatnych dotyczyły przede wszystkim uwzględnienia w podstawie programowej historii tematu Obławy augustowskiej (lipiec 1945 r.). Druga grupa uwag zgłaszanych przez osoby prywatne dotyczyła treści podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie. Uwagi zostały uwzględnione w zakresie wzmocnienia znaczenia rodziny we współczesnym świecie.

Raport z konsultacji publicznych wraz z zestawieniem szczegółowych uwag jest umieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

Rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

W liceach ogólnokształcących i technikach (III etap kształcenia) został zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii (z 2 do 8) oraz geografii, biologii, chemii i fizyki
(z 1 do 4) realizowanych w zakresie podstawowym.

W związku z tym uczniowie nie będą mieli obowiązku realizowania jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia i społeczeństwo) realizowanych w wymiarze  4 godzin tygodniowo.

W liceum ogólnokształcącym dla młodzieży uczniowie będą mogli wybrać od 2 do 3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Dodatkowo zwiększony został wymiar godzin przeznaczonych na realizację w zakresie rozszerzonym przedmiotu wiedza o społeczeństwie do 8 godzin tygodniowo.

Geografia, biologia, chemia i fizyka, w związku ze zwiększonym wymiarem godzin przeznaczonych na zakres podstawowy, zostaną włączone do grupy przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo (język obcy nowożytny, historia, matematyka oraz informatyka).

Dyrektor liceum ogólnokształcącego i technikum będzie ustalał jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka, które będą realizowane obowiązkowo przez uczniów w klasie I.

W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcącychz oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, za zgodą organu prowadzącego, będzie mogło być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania.

W liceum i technikum możliwe jest zwiększenie przez dyrektora szkoły liczby godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym albo przydzielenia przez dyrektora szkoły godzin na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Przedmioty uzupełniające,tak jak dotychczas, będzie ustalał dyrektor liceum ogólnokształcącego (technikum) po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej). Mogą to być różnorodne zajęcia, np. zajęcia artystyczne, prawnicze, ekonomiczne.

Generalnie został zachowany ogólny wymiar godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich typach szkół.

Przyjęto zasadę, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) przechodzi do ogólnego wymiaru godzin ośmioletniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) przechodzi do wymiaru godzin liceum ogólnokształcącego i technikum.

Ogólny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wybranych typach szkół:

 • czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży –  123 godzin (91 godzin z obecnego trzyletniego liceum ogólnokształcącego + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 122 godziny);
 • pięcioletnie technikum –  171 godzin (133 godziny z czteroletniego technikum + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 164 godziny);
 • szkoła branżowa II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia po gimnazjum – 59 godzin (nowy typ szkoły), czyli 59 godzin więcej;
 • szkoła branżowa II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia po ośmioletniej szkole podstawowej – 68 godzin (nowy typ szkoły), czyli 68 godzin więcej;
 • klasa wstępna przygotowująca uczniów do nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceum ogólnokształcącym lub technikum – 27 godzin (nowy typ klasy tworzony za zgodą organu prowadzącego).

Rozporządzenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uzasadnienie

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

„O Naszą Niepodległą!” – ogólnopolski konkurs IPN dla szkół

MEN - aktualności - wt., 30/01/2018 - 09:32

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Warszawa zapraszają wszystkich uczniów z województwa mazowieckiego do udziału w ogólnopolskim konkursie „O Naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922. Zgłoszenia przyjmowane są do do jutra, do 31 stycznia.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 i ostał objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Przedsięwzięcie przeprowadzane jest w:

1) trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa klasy VI – VII, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
2) trzech kategoriach: praca pisemna, praca fotograficzna i praca multimedialna
3) trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie i harmonogramie.

Szczegółowych informacji udziela dr Anna Maria Adamus z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, regionalny koordynator projektu (0-22 860 70-51; annamaria.adamus@ipn.gov.pl).

Cel projektu

Ziemianie należeli do elit narodowych i państwowotwórczych. Uznawani są za współtwórców wolnego po 123 latach rozbiorów państwa polskiego. Na ich umiejętnościach organizacyjnych opierała się polska armia, administracja i dyplomacja. O tych wszystkich działaniach zmarginalizowanej po 1944 r. przez komunistów elity próbowano zapomnieć i wykreślić zasługi przedstawicieli tej grupy z podręczników historii. Dlatego pragniemy przypomnieć zapomnianych bohaterów z tej tradycyjnej warstwy przywódczej polskiego społeczeństwa.

Więcej informacji o konkursie

Aktualizacja danych na liście ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

MEN - aktualności - wt., 30/01/2018 - 00:00
Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. z 2013 r., poz. 354) eksperci są zobowiązani do zawiadomienia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o każdorazowej zmianie następujących danych:

 • imienia (imion) i nazwiska;
 • posiadanych kwalifikacji zawodowych;
 • zajmowanego obecnie stanowiska;
 • informacji o stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 5 lat;
 • adresie do korespondencji;
 • numerze telefonu;
 • adresie poczty elektronicznej.

W przypadku zmian teleadresowych należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej (tel. 22 34 74 141), natomiast w przypadku pozostałych zmian dotyczących:

 • nazwiska eksperta;
 • kwalifikacji zawodowych;
 • miejsca pracy oraz zajmowanego stanowiska;

stosowną informację wraz z dokumentami (zaświadczenia, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy przesłać na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Kształcenia Ogólnego

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Informacja dla osób ubiegających się o wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

MEN - aktualności - wt., 30/01/2018 - 00:00

Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która spełnia warunki określone
w art. 9g ust. 11a ustawy – Karta Nauczyciela, tj.:

1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

2) jest nauczycielem dyplomowanym;

3) przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata
i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, lub publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe.

Uwaga

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa powyżej nie dotyczy nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki zatrudnionych w szkole wyższej, kształcących nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienianych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

4) posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej albo artystycznej;

5) spełnia jeden z następujących warunków:

 • jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej;

6) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 1-4 ustawy – Karta Nauczyciela, tj.:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolności do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie była prawomocnie karana karą dyscyplinarną;

8) uzyskała rekomendację zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, wydaną przez:

 • instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz;
 • albo nauczycielski związek zawodowy.
 1. Wpis na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

3) adres zamieszkania;

4) adres do korespondencji;

5) numer telefonu;

6) adres poczty elektronicznej.

Podpisany wniosek należy kierować na adres:

Minister Edukacji Narodowej
J.Ch.  Szucha 25
00-918 Warszawa

 

III. Do wniosku o wpisanie na listę ekspertów należy dołączyć:

 1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia studiów magisterskich, studiów podyplomowych i inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach zawodowych);
 2. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z uzasadnieniem;
 3. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9g ust.11a pkt 3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela (świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 10- letniego stażu pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej albo artystycznej, bądź zaświadczenie z miejsca pracy); (wzór zaświadczenia z miejsca pracy)
 4. zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów;
 5. poświadczone kopie dokumentów potwierdzające spełnienie jednego z warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 ustawy- Karta Nauczyciela ( kandydat na eksperta jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej) lub bądź zaświadczenie  z miejsca pracy;
 6. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4 ustawy – Karta Nauczyciela (nauczyciel posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie); (wzór oświadczenia)
 7. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 7 ustawy – Karta Nauczyciela (nauczyciel nie był karany karą dyscyplinarną);
 8. rekomendację zawierającą opis dorobku zawodowego kandydata (sukcesy zawodowe, efektywność podejmowanych działań, jakość pracy własnej i jej wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły/placówki). Rekomendację wystawić może instytucja lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego
  i nauki lub na ich rzecz albo nauczycielski związek zawodowy;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z prowadzeniem listy ekspertów (wzór oświadczenia)
 10. poświadczone kopie stron dowodu osobistego w przypadku występowania
  w dokumentach różnych nazwisk.
 11. Wpis na listę ekspertów następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wnioski nauczycieli-konsultantów współpracujących z Centrum Edukacji Artystycznej, przed wydaniem decyzji są kierowane do zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 1. Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • zajmowane obecnie stanowisko i informację o stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 5 lat;
 • adres do korespondencji;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej.

UWAGA

Akceptowane są kopie dokumentów (dyplomów – świadectw potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na eksperta, akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego), których zgodność z oryginałem potwierdzona jest w miejscu pracy Kandydata (w przypadku dyrektorów w urzędzie – organie prowadzącym szkołę/placówkę) przez osobę upoważnioną do potwierdzania zgodności z oryginałem.

Podstawy prawne regulujące tryb wpisywania na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189,
  z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 354).

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

MEN - aktualności - sob., 27/01/2018 - 08:00

27 stycznia, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustanowiono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wyzwolenie Auschwitz, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady, stało się uniwersalnym symbolem ludzkiej tragedii.

W podjętej rezolucji ONZ zaapelowała do państw członkowskich o przedsięwzięcie środków mobilizujących narody do podtrzymywania pamięci, a także edukację na temat Holocaustu.

Polska jest jednym z nielicznych państw na świecie, w których nauczanie o Holokauście ma charakter obowiązkowy – na wszystkich poziomach kształcenia. Reforma systemu oświaty, wdrażana od roku szkolnego 2017/2018, opiera się m.in. na wzmocnieniu edukacji historycznej, także w kontekście wspomnianej tematyki.

Serdecznie zachęcamy nauczycieli, aby w związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu podejmowali z młodymi ludźmi dyskusję o konsekwencjach łamania praw człowieka oraz do dzielenia się wiedzą o bohaterstwie Polaków i Żydów walczących z hitleryzmem. W realizowaniu inicjatyw poświęconych upamiętnieniu ofiar Holokaustu pomocne mogą być materiały edukacyjne udostępniane przez m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski czy Muzeum Historii Żydów Polskich.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca również nauczycieli i uczniów ze szkół oraz placówek oświatowych do pogłębiania wiedzy historycznej w powyższym zakresie przez korzystanie z oferty edukacyjnej Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.muzeumulmow.pl.

Przypominamy także, że 8 czerwca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, oddając w ten sposób „hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka” – jak głosi uchwała przyjęta przez posłów i posłanki polskiego parlamentu.

Niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau został utworzony przez niemieckich nazistów w 1940 roku w celu więzienia w nim Polaków. Od 1942 roku był także największym ośrodkiem zagłady ludności żydowskiej. Do wyzwolenia przez Armię Czerwoną 27 stycznia 1945 roku w Auschwitz zamordowano ok. 1,1 mln osób, głównie Żydów, jak również Polaków, Romów, a także osoby innych narodowości.

W poniedziałek rozpocznie się trzecia tura ferii zimowych

MEN - aktualności - pt., 26/01/2018 - 16:09

Uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego rozpoczną w poniedziałek, 29 stycznia br. dwutygodniową przerwę w nauce. Ferie zimowe zacznie w sumie ponad 1,5 mln uczniów (1 570 550) z blisko 10 tyś. szkół (9 988).

Jeszcze przez tydzień (do 4 lutego br.) na zimowym wypoczynku przebywać będą uczniowie z  blisko 2 tys. szkół z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Z ferii wracają natomiast dzieci z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

W sumie w tym roku szkolnym w całym kraju wolne od zajęć szkolnych będzie miało prawie 4,5 mln uczniów (4 493 716) z 28 053 szkół.

Podczas ferii nie zapominajmy o bezpieczeństwie. Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją MEN, w której zamieściliśmy najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

LINK – Poradnik bezpiecznego wypoczynku
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku.pdf

Przypominamy także o filmie przygotowanym przez Grupę Specjalną Płetwonurków RP o bezpiecznym przebywaniu i uprawianiu sportów na zamarzniętych akwenach. Film instruktażowy powstał na podstawie doświadczeń poszukiwania ofiar utonięć i osób zaginionych. Przygotowuje on do odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia życia, m.in. jak w prawidłowy sposób udzielić pomocy drugiemu człowiekowi, prawidłowo wezwać pomoc oraz jak udzielić pomocy innej osobie nie narażając tym samym własnego życia.

LINK do filmu z tego komunikatu: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/w-poniedzialek-rozpocznie-sie-kolejna-tura-ferii-zimowych.html

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Organizacja ferii w jednym terminie dla uczniów ze wszystkich województw powodowała wiele perturbacji komunikacyjnych i spore kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych i bazy turystycznej w chętnie odwiedzanych w okresie zimy województwach.

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku...

MEN - aktualności - pt., 26/01/2018 - 15:46

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą, Konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2018. Nabór ofert trwa do 20 lutego 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://konkurspolonijny2018.men.gov.pl.

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku...

MEN - aktualności - pt., 26/01/2018 - 15:29

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą, Konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2018. Nabór ofert trwa do 20 lutego 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://konkurspolonijny2018.men.gov.pl.

Opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów z ubiegłych lat – informacja MEN

MEN - aktualności - pt., 26/01/2018 - 13:54

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Opłaty dotyczą:

 • absolwentów którzy przystępują do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego, bądź z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie, do którego przystępowali wcześniej dwukrotnie. Trzecie podejście w tym roku będzie płatne (jeden raz = jeden rok).
 • uczniów, którzy w poprzednich latach (2005–2017) zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, po czym mimo deklaracji nie stawili się na egzaminie.

Opłata zarówno za przedmiot obowiązkowy, jak i dodatkowy, zarówno w części ustnej i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Jeśli zdający podchodzi do egzaminu z kilku przedmiotów opłata stanowi wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Należność należy wnieść w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji. Osoby, które we wskazanym terminie nie wniosą opłaty za egzamin maturalny, nie będą mogły do niego przystąpić.

W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub nieobecności na egzaminie, powyższe opłaty nie podlegają zwrotowi.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem https://cke.gov.pl/

Konsultacje publiczne dotyczące funduszy Unii Europejskiej w obszarze wartości i mobilności

MEN - aktualności - czw., 25/01/2018 - 15:30

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 10 stycznia br. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE na okres po 2020 roku. Konsultacje mają na celu wskazanie priorytetów w poszczególnych obszarach tematycznych finansowanych ze środków UE.

Jednym z obszarów jest „wartości i mobilność”, w ramach którego analizie poddane zostaną bieżące funkcjonowanie oraz przyszłe wyzwania związanie z działaniem Programu Erasmus+.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w 2018 roku i będą uwzględnione przy opracowywaniu kolejnej edycji Programu.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach wszystkie zainteresowane instytucje, w tym m.in. szkoły i inne placówki edukacyjne oraz osoby fizyczne.

Konsultacje potrwają do 8 marca br. Kwestionariusz (dostępny w języku polskim) i więcej informacji o konsultacjach można znaleźć tutaj.

Elektroniczne legitymacje szkolne – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

MEN - aktualności - czw., 25/01/2018 - 14:05

Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych – to założenie projektu rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenie w tej sprawie. Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczniów, jak i ich rodziców, którzy wielokrotnie wnioskowali o wprowadzenie legitymacji w postaci elektronicznej.

Elektroniczne legitymacje będą mogły być używane przez uczniów już od 1 września 2018 roku.

Projektowane rozporządzenie określa warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół nowego, a także dotychczasowego ustroju szkolnego, tj. dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Poniżej najważniejsze zmiany zaproponowane w rozporządzeniu:

1. Wprowadzono nowe przepisy odnoszące się procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów.
2. Opracowano nowy wzór świadectwa dojrzałości.
3. Wprowadzono rozwiązanie przewidujące możliwość wydawania uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej.
4. Doprecyzowano przepisy odnoszące się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń w zakresie odnoszącym się do oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.
5. Wprowadzono zmiany w odniesieniu do świadectw szkolnych szkoły
z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym.
6. Określono, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, jaką adnotację o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen.
7. Określono gramaturę papieru świadectw, dyplomów i zaświadczeń oraz określono numer koloru poddruków (giloszy) w celu ujednolicenia wzorów druków i uporządkowania danych technicznych.

Określono również nowe wzory m.in.:

 • świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów: 8–letniej szkoły podstawowej, 4–letniego liceum ogólnokształcącego, 5– letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej;
 • indeksów dla słuchaczy szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych;
 • arkuszy ocen dla: uczniów szkoły podstawowej, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, uczniów 4–letniego liceum ogólnokształcącego, uczniów 5–letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, uczniów szkoły policealnej oraz słuchaczy szkół dla dorosłych;
 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzór druku nr 54 będzie obowiązywał w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, a wzór druku nr 55 od roku szkolnego 2021/2022), zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia i świadectwa dojrzałości.

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

II etap prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

MEN - aktualności - czw., 25/01/2018 - 12:59

– Przed nami dużo zadań, zespół będzie pracował nadal w takim samym składzie – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Wczoraj, 25 stycznia br. odbyło się spotkanie, podczas którego został omówiony dalszy plan pracy. W ramach II etapu działań Zespołu zaplanowane są rozmowy m.in. o systemie doskonalenia nauczycieli, szkolnictwie branżowym, subwencji oświatowej. Minister Anna Zalewska poinformowała uczestników, że trwają obecnie prace nad projektem rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli. Zachęciła wszystkich członków Zespołu do przesłania do MEN propozycji kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Minister edukacji przypomniała, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w ciągu najbliższych 3 lat nauczyciele otrzymają 15-procentową podwyżkę swoich wynagrodzeń. Dodatkowe środki na ten cel są zapewnione w budżecie państwa. W 2018 roku jest to kwota około 1,2 mld zł. Dodatkowo jeszcze w tym roku do puli środków na wynagrodzenia przesunięto około 126 mln zł, z których finansowano dotychczas dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli.

Szefowa MEN zaznaczyła także, że ostatnie zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela wynikały z oczekiwań środowisk zainteresowanych oświatą i miały charakter jakościowy. Zmiany w systemie awansu i oceny pracy nauczycieli są podyktowane potrzebą mocniejszego powiązania ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli z doskonaleniem zawodowym i jakością pracy. Promowani będą nauczyciele, których praca jest najwyżej oceniana. Najlepszy nauczyciel może mieć skróconą ścieżkę awansu, a najlepszy nauczyciel dyplomowany otrzyma nowy dodatek do wynagrodzenia.

Warto podkreślić, że dodatek dla najlepszych nauczycieli dyplomowanych otwiera przed nimi nową perspektywę awansu finansowego (dotychczas możliwości te kończyły się wraz z uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego po 10 latach pracy w tym zawodzie).

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej zarządzeniem z 3 listopada 2016 r. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, oraz przedstawiciele ministerstw.

W trakcie I etapu prac Zespołu omawiano m.in. system finansowania oświaty, awans zawodowy oraz czas pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowane jest na luty br.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komunikat dotyczący rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

MEN - aktualności - śr., 24/01/2018 - 11:03

23 stycznia 2018 r. na stronach RCL (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/190) zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, które zostało podpisane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 19 stycznia br.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 24 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 190).

Rozporządzenie określa zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, któremu jest obowiązany poddać się nauczyciel, wzór skierowania na badanie lekarskie, w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Pieniądze na podwyżki wynagrodzenia nauczycieli – informacja MEN

MEN - aktualności - śr., 24/01/2018 - 09:40

Zgodnie z obietnicą nauczyciele w ciągu najbliższych 3 lat dostaną 15 procentową podwyżkę swoich wynagrodzeń. Są zapewnione na ten cel dodatkowe środki w budżecie państwa,
w 2018 roku jest to kwota około 1,2 mld zł. Dodatkowo jeszcze w tym roku do puli środki na wynagrodzenia przesunięto środki, około 126 mln zł dotychczas wydatkowane na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli.

Zarówno dodatek mieszkaniowy, jak też inne dodatki takie jak np. prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawo do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły, zostały wprowadzone w 1982 roku, w innej rzeczywistości. Uprawnienia te w obecnych realiach społeczno-gospodarczych utraciły swój pierwotny cel lub też zostały objęte innymi narzędziami polityki socjalnej państwa, dostępnymi dla wszystkich obywateli. Dlatego zostały uchylone. Pozostałe dodatki, jak np. dodatek motywacyjny na każdym etapie awansu zostały utrzymane.

Już od 1 kwietnia br. kwota bazowa wynagrodzenia wzrośnie o 5,35 proc. i wyniesie 2 900,20 zł. W związku z tym średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się (od 147 zł – dla nauczyciela stażysty, do 271 zł – dla nauczyciela dyplomowanego).

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zaplanowane zostaną w ustawach budżetowych odpowiednio na 2019 r. i 2020 r.

Ostatnie zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela są potrzebne, wynikają z oczekiwań środowiska zainteresowanych oświatą i mają charakter jakościowy.
Zmiany w systemie awansu i oceny pracy nauczycieli wynikają z potrzeby mocniejszego powiązania ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli z doskonaleniem zawodowym i jakością pracy. Promowani będą nauczyciele, których praca jest najwyżej oceniana. Najlepszy nauczyciel może mieć skróconą ścieżkę awansu,
a najlepszy nauczyciel dyplomowany otrzyma nowy dodatek do wynagrodzenia.

Dodatek dla najlepszych nauczycieli dyplomowanych otwiera przed nimi nową perspektywę awansu finansowego (dotychczas możliwości te kończyły się wraz z uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego po 10 latach pracy w tym zawodzie).

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Warszawa, 24 stycznia 2017 r.

Seminarium branżowe dla pracodawców z udziałem minister Anny Zalewskiej i wiceminister Marzeny Machałek

MEN - aktualności - wt., 23/01/2018 - 23:05

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w seminarium branżowym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. W dyskusji z przedstawicielami branży drogowej, budowlanej oraz inżynieryjno-instalacyjnej uczestniczyła również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Seminarium, które odbyło się 23 stycznia br. w Warszawie było ostatnim z zaplanowanych spotkań z przedstawicielami poszczególnych branż.

W trakcie 12 konferencji z udziałem pracodawców, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli innych ministerstw odpowiedzialnych za daną dziedzinę szukaliśmy odpowiedzi na pytania w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować ich wiedzę oraz umiejętności. Dyskutowaliśmy także o tym jakie pojawiają się główne problemy dotyczące funkcjonowania danej branży oraz jakie są jej potrzeby. Ważnym elementem spotkań były wspólne konsultacje projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach.

– Otrzymaliśmy wiele uwag i praktycznych wskazówek do wypracowania konkretnych rozwiązań, dzięki którym odbudujemy szkolnictwo zawodowe i dostosujemy je do wyzwań współczesnej gospodarki – wskazała minister Anna Zalewska. – Rozwiązania wypracowane podczas seminariów branżowych będą miały odzwierciedlenie w przepisach prawa, w tym prawa oświatowego, a także formule egzaminów zawodowych, które napiszą z nami pracodawcy – dodała szefowa MEN.

Przedstawiciele szkół prowadzących kształcenie zawodowe wskazali gotowość udziału w konsultacjach nad zmianami w kształceniu zawodowym. Wynikiem tego jest powołana przy MEN Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych. Pracodawcy zasygnalizowali potrzebę większej otwartości samorządu terytorialnego na współpracę szkół z biznesem. W odpowiedzi na ten postulat MEN zorganizuje 6 kwietnia Kongres Powiatów o szkolnictwie zawodowym, podczas którego przedstawimy zmiany w kształceniu zawodowym.

– Polska gospodarka potrzebuje nowoczesnych kadr. Pracodawcy rozumieją, że ważniejsze od inwestycji w technologię jest inwestowanie w człowieka. Społeczna rola biznesu jest coraz bardziej widoczna – mówiła wiceminister edukacji Marzena Machałek. – Musimy zachęcać młodych ludzi i ich rodziców, aby wybierali szkoły dające nie tylko wykształcenie, ale też konkretny zawód. Szkolnictwo zawodowe daje wiele możliwości rozwoju – dodała wiceszefowa MEN.

Pracodawcy prosili również o możliwość udziału w procesie kształcenia zawodowego, zwłaszcza w realizacji praktycznej nauki zawodu. W odpowiedzi na prośbę ministra edukacji w każdym kuratorium oświaty został powołany Koordynator ds. kształcenia zawodowego. Zadaniem koordynatora będzie wspieranie pracodawców w nawiązywaniu współpracy ze szkołami.

Szczegółowe wnioski, propozycje uczestników seminariów z podziałem na poszczególne branże przedstawimy 30 stycznia br. podczas spotkania podsumowującego projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych” w kontekście zmian branżowych w kształceniu zawodowym.

Seminaria zorganizowane przez MEN we współpracy z innymi instytucjami były adresowane do pracodawców i przedstawicieli następujących branż:

1) fryzjersko-kosmetycznej oraz artystyczno-medialnej,
2) skórzano-obuwniczej oraz włókienniczo-odzieżowej,
3) transportowo-spedycyjno-logistycznej,
4) ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej,
5) leśno-ogrodniczej oraz rolno-hodowlanej,
6) drzewno-meblarskiej oraz chemiczno-ceramiczno-szklarskiej,
7) ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa,
8) hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej,
9) teleinformatycznej oraz elektryczno-elektronicznej i energetycznej,
10) mechanicznej oraz motoryzacyjnej,
11) górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej,
12) drogowej, budowlanej oraz inżynieryjno-instalacyjnej.

Organizatorem spotkań było Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rekrutacja do pracy za granicą – informacja ORPEG

MEN - aktualności - wt., 23/01/2018 - 12:30

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2018/19 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukiwani są nauczyciele poloniści, edukacji wczesnoszkolnej i historii.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 1. Kielecka 43

02-530 Warszawa

Telefon: 22 853 87 06

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli

http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

 1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, edukacji wczesnoszkolnej, historii);
 2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania;
 3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
 4. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie;

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone;

3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć
ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie
za zgodność z oryginałem;

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Zapowiedź seminarium branżowego i briefingu prasowego z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - pon., 22/01/2018 - 23:40

We wtorek, 23 stycznia 2018 r., o godz.16:00 Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej weźmie udział w kolejnym seminarium branżowym skierowanym do pracodawców. Tym razem do dyskusji o przyszłości szkolnictwa zawodowego zaproszeni zostali przedstawiciele branży drogowo-inżynieryjno-instalacyjnej oraz budowlanej. Minister Anna Zalewska podsumuje także dotychczasowe 11 spotkań z pracodawcami.

W seminarium udział weźmie także Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Miejsce: Warszawa, Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1B.
Termin: 23 stycznia 2018 r.

Uwaga media:

– O godz. 15:30 przed rozpoczęciem seminarium odbędzie się briefing prasowy z udziałem minister Anny Zalewskiej (miejsce: sala plenarna, III piętro)
– Udział przedstawicieli mediów w całości seminarium na zasadach foto opp.
– Przewidziano wystąpienie minister Anny Zalewskiej i wiceminister Marzeny Machałek w pierwszej części spotkania.

Dodatkowych informacji udziela:

• Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Seminaria branżowe organizowane przez MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej od października 2017 r. do stycznia 2018 zorganizowano cykl seminariów branżowych skierowanych do pracodawców. Seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Podczas spotkań odbywają się dyskusje dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego. Wśród poruszanych zagadnień pojawiają się kluczowe kwestie związane m.in. z tym: w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów. Chcemy dowiedzieć się, jakie pojawiają się główne problemy dotyczące funkcjonowania danej branży, jakie są jej potrzeby.

W warsztatach uczestniczą przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów ujętych w danej branży, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Program seminarium w Warszawie

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Prawo