Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Prawo

Materiały z XX posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii (Czarnomorsk, 26-28 czerwca 2018 r.)

MEN - aktualności - wt., 07/08/2018 - 16:23

Protokół

Referaty:
Europa Środkowo-Wschodnia i Polska w geopolitycznych koncepcjach mocarstwa podczas I wojny światowej

Rok 1918 w historii Europy Środkowo-Wschodniej

Kształtowanie się granic Polski po I wojnie światowej w aspekcie geograficznym

Kształtowanie się granic Ukrainy po I wojnie światowej: aspekt geograficzny

Opinie o polskich podręcznikach:

Historia 7. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej – T. Małkowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej – J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak.

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej – R. Śniegocki, A. Zielińska

Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 – W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski

Geografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 – A. Głowacz, A. Lechowicz,  M. Lechowicz, P. Stankiewicz oraz Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej – R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał

Opinie o ukraińskich podręcznikach:
Історія України (підручникдля 9 класу знз), Гісем О.В., Мартинюк О.О. oraz Історія України (підручникдля учнів 9 класу знз), Пометун О.І., Гупан Н.М., Смагін І.І. oraz Всесвітня історія (підручникдля 9 класу знз), Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Історія України (підручникдля учнів 9 класу знз), Власов В.С.
Історія України (підручникдля учнів 9 класу знз), Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижанівська Н.Є., Наумчук О.В.
Всесвітня історія (підручникдля 9 класу знз), Полянський П.Б.
Всесвітня історія (підручникдля 9 класу знз), Щупак І.Я.
Географія (підручниківдля 9 класу знз) Масляк П.О., Капіруліна С.Л. oraz Географія (підручників для 9 класу знз з поглибленим вивченням географії) Масляк П.О., Капіруліна С.Л.

 

Dyskusja w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem Macieja Kopcia

MEN - aktualności - wt., 07/08/2018 - 15:40

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś w posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie Zespołu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” poświęcone było m.in. dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

– Projekt ustawy ma za zadanie dokonać pewnego przełomu, jeżeli chodzi o kwestie związane ze szkolnictwem zawodowym, ale przede wszystkim wyjść naprzeciw potrzebom gospodarczym Polski – powiedział wiceminister Maciej Kopeć.

Wiceminister podkreślił, że musi nastąpić odbudowa prestiżu szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie go do realnych potrzeb gospodarki, a pracodawcy muszą uzyskać większy wpływ na kształcenie zawodowe.

Do zadań zespołu problemowego do spraw usług publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych. Dodatkowo Rada zajmuje się także opiniowaniem projektów aktów prawnych, w szczególności tych dotyczących oświaty i wychowania oraz analizowaniem i ocenianiem funkcjonowania oraz polityką finansowania całości lub wybranej części sektora usług publicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Powtórzenie konkursu: Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska...

MEN - aktualności - pon., 06/08/2018 - 14:48

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego (konkurs powtórzony), konkurs nr DE-WZP.263.1.10.2018. Nabór ofert trwa do 28  sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  http://formularz.men.gov.pl/  

Nabór ofert na II otwarty konkurs w ramach Projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”

MEN - aktualności - pon., 06/08/2018 - 13:24

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje pozarządowe do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej.

Na zadanie przeznaczono łącznie 420 000 zł, w tym:

  • na konkurs poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” – kwotę 320 000 zł;
  • na quiz wiedzy o Niepodległej – kwotę 100 000 zł.

Zarówno konkurs, jak i quiz mają kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów, wychowanków, nauczycieli i rodziców przez włączanie ich we wspólne świętowanie obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.

Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela: Bartłomiej Radecki, bartlomiej.radecki@men.gov.pl, 22 34 74 843, Departament Ekonomiczny MEN.

Konkurs został ogłoszony jako zadanie II na 2018 r. z projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, Wolność, Niepodległość” (Projekt 1B.2) na lata 2018-2020, w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017- 2021, dotyczącego wspierania w latach 2018-2020 szkół i placówek w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich przez włączanie uczniów, wychowanków i nauczycieli we wspólne świętowanie obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej

MEN - aktualności - pt., 03/08/2018 - 16:13

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert Otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie  konkursu  poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..”  oraz  quizu wiedzy o Niepodległej. Nabór ofert trwa do 28 sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  http://formularz.men.gov.pl/

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

MEN - aktualności - czw., 02/08/2018 - 19:06

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2018MEN pt.: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, Konkurs nr DE-WZP-263.1.8.2018”.

Nabór ofert trwa do 24 sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://formularz-zdrowie.men.gov.pl/

Realizacja programu poprawy dostępności do świadczeń stomatologicznych w szkołach

MEN - aktualności - czw., 02/08/2018 - 14:56

Ministerstwo Zdrowie informuję, że od 1 sierpnia br. rozpoczęła się realizacja programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”.

Program skierowany jest do organów prowadzących szkoły publiczne, którymi są jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej uczniów przez zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych uczniom w szkolnych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży i ich rodziców edukacją zdrowotną w obszarze zdrowia jamy ustnej.

Zainteresowane organy prowadzące szkoły mogą przystąpić do konkursu na realizację programu i otrzymać środki na zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz na realizację projektu edukacyjnego. 

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 31 sierpnia br.

Więcej informacji o programie

Informacje o konkursie

 

 

 

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 lipca...

MEN - aktualności - czw., 02/08/2018 - 10:25

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania:

  • wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (kryterium VII),
  • pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych (kryterium II),
  • wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach oświatowych bądź pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych (kryterium VIa)

zostały pozytywnie zaopiniowane przez stronę samorządową  Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 lipca br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 25 lipca br. nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna w Lizbonie – polscy uczniowie z medalami

MEN - aktualności - czw., 02/08/2018 - 09:22

Dwa brązowe medale przywiozą do Polski uczniowie, którzy reprezentowali nasz kraj na zakończonej już 49. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej (IPhO 2018) w Lizbonie.

Nasz kraj w Portugalii reprezentowali: Łukasz Białas i Maciej Maruszczak z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, Tomasz Cheda i Wojciech Szymański z VI Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu oraz Konrad Pawlik z I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.

Brązowy medal wywalczył Maciej Maruszczak i Wojciech Szymański. Z kolei Łukasz Białas i Konrad Pawlik zdobyli wyróżnienie.

Uczniowie zostali wyłonieni podczas 67. Olimpiady Fizycznej, której finał odbył się w kwietniu. Wówczas z laureatami spotkał się wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna to jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów przedmiotowych. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1967 roku w Warszawie i była wzorowana na polskiej Olimpiadzie Fizycznej. Pomysłodawcą konkursu był Czesław Ścisłowski – nauczyciel fizyki i pracownik akademicki. Początkowo w zmaganiach uczestniczyli tylko uczniowie z krajów Europy Środkowej.

Celem Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej jest popularyzacja wiedzy z fizyki oraz nawiązywanie współpracy w środowisku osób związanych z nauczaniem tego przedmiotu. W zmaganiach uczestniczą laureaci zawodów organizowanych przez krajowe ministerstwo edukacji lub równoległą instytucję. Podczas konkursu uczniowie mierzą się zarówno z zadaniami teoretycznymi, jak i praktycznymi.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

MEN - aktualności - wt., 31/07/2018 - 22:16

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć weźmie udział wydarzeniu upamiętniającym 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia, we środę rano wiceminister edukacji wraz z przedstawicielami Muzeum Niepodległości oraz Mauzoleum Walk i Męczeństwa złoży kwiaty pod tablicą pamięci znajdująca się na ścianie budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. W czasie niemieckiej okupacji w gmachu MEN znajdował się Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego. W czasie Powstania Warszawskiego obecny budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej pełnił rolę punktu rozdzielczego dla ludności z południowych, zajętych przez Niemców, dzielnic Warszawy.

74 lata temu, 1 sierpnia 1944 r., na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wyzwolona spod niemieckiej okupacji i wolna od dominacji sowieckiej.

Treści dotyczące Powstania Warszawskiego są ważną częścią nowej podstawy programowej. Już w IV klasie szkoły podstawowej uczeń na lekcji historii poznaje postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o „Zośce”, „Alku”, „Rudym” i „Szarych Szeregach”. Następnie, w VIII klasie szkoły podstawowej uczeń charakteryzuje polityczną i militarną działalność Polskiego Państwa Podziemnego, w tym formy oporu wobec okupantów oraz wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu Powstania Warszawskiego oraz ocenia postawę aliantów i Związku Sowieckiego wobec zrywu.

Z kolei nowa podstawa programowa dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum w zakresie podstawowym wskazuje, że na lekcji historii uczeń wyjaśnia i omawia sposoby upamiętnienia zbrodni obu okupantów oraz heroizm Polaków na przykładzie m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Ponadto uczeń charakteryzuje Powstanie Warszawskie, wymieniając uwarunkowania polityczne, przebieg walk, następstwa zrywu, postawę aliantów i Związku Sowieckiego.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Straty ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. osób. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które na rozkaz Hitlera, zostało niemal całkowicie zburzone. Specjalne oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu, jeszcze przez ponad trzy miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Polscy uczniowie z medalami na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej

MEN - aktualności - wt., 31/07/2018 - 16:57

Zakończyła się 50. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna (IChO 2018). Tegoroczne zawody, podobnie jak pierwsza edycja Olimpiady, zostały zorganizowane w Czechach i na Słowacji. Łącznie przedsięwzięcie trwało 10 dni – od 19 do 29 lipca br.

Polscy uczniowie zdobyli łącznie 4 medale. Srebrny krążek wywalczyli: Wojciech Jankowski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, Paweł Tyrna z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej oraz Daniel Golec z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Brązowy medal przypadł w udziale Antoniemu Prusowi z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Rywalizacja składała się części laboratoryjnej i teoretycznej. Podczas zawodów uczniowie mieli do wykonania i opisania trzy zadania laboratoryjne oraz kilka rozbudowanych zadań teoretyczno-rachunkowych.

Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna odbywa się od 1968 roku. Polscy uczniowie uczestniczyli we wszystkich edycjach przedsięwzięcia. Łącznie 203 zawodników zdobyło na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej 191 medali, w tym: 51 złotych, 76 srebrnych i 64 brązowe.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Co nowego w ocenie pracy?

MEN - aktualności - wt., 31/07/2018 - 11:46

Praca nauczyciela jest i będzie oceniana zgodnie z przepisami art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz.967).

Spełnianie zadań oraz obowiązków przez nauczyciela, które zostały określone w ustawie – Karta Nauczyciela oraz ustawie – Prawo oświatowe (art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty nauczyciela oraz art. 5 Prawa oświatowego) ocenia i nadal będzie oceniał dyrektor szkoły.

Należy pamiętać, że 1 września 2018 r.:

• traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. poz. 2035 oraz z 2017 r. poz. 2043);

• wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133).

Wprowadzane zmiany w systemie oceny pracy nauczyciela dotyczą kilku nowych elementów, które powinny przyczynić się do przejrzystości systemu oceniania nauczycieli:

1) w nowym rozporządzeniu określono szczegółowe kryteria odnoszące się do kryteriów ustawowych i uwzględniające etapy rozwoju zawodowego nauczycieli poddawanych ocenie. Są one jednakowe dla wszystkich nauczycieli w każdej polskiej szkole, przedszkolu i placówce oświatowej;

2) zadaniem dyrektora szkoły jest opracowanie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz właściwych struktur związków zawodowych. Regulamin powinien stać się narzędziem, które dzięki wskaźnikom ułatwiającym dokonanie oceny poziomu spełniania poszczególnych kryteriów przez nauczyciela, pozwali przedstawić nauczycielom jasne zasady oceniania ich pracy;

3) dyrektor może skorzystać z propozycji materiałów wyjściowych do przygotowania regulaminu, umieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zawarte propozycje wskaźników można modyfikować, zmieniać, dostosowywać do typu szkoły, warunków pracy oraz specyfiki stanowiska pracy nauczyciela. Należy jednak pamiętać o tym, aby regulaminy nie zmieniały kryteriów określonych w ustawie i rozporządzeniu.

Spełnianie zadań oraz obowiązków przez dyrektora szkoły, które zostały określone w ustawie – Karta Nauczyciela oraz ustawie – Prawo oświatowe (art. 6, art. 7 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 5 i art. 68 ust. 1,5 i 6 Prawa oświatowego) ocenia i nadal będzie oceniał organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

W nowym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, wskazano kryteria, które będzie samodzielnie oceniał organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący, a także te, które będą oceniane w porozumieniu przez oba te organy.

Zadaniem organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ustalenie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, po zasięgnięciu opinii właściwych struktur związków zawodowych.

Seminarium „Aktywna Tablica z eTwinning” – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - wt., 31/07/2018 - 09:47

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na dwudniowe seminarium szkoleniowo-kontaktowe pt.: „Aktywna tablica z eTwinning”. Wydarzenie odbędzie się 21-22 sierpnia br. w Janowie Podlaskim na Zamku Biskupim (ul. Zamkowa 1).

Seminarium jest skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów różnych poziomów edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning oraz rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia poznanie nowoczesnych metod pracy z użyciem tablic oraz monitorów interaktywnych, a tym samym pozwala zwiększyć poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy dydaktycznej.

Seminarium w Janowie Podlaskim jest drugim z cyklu szkoleń, które zostały zaplanowane na najbliższy rok. Inauguracja przedsięwzięcia odbyła się w Zamościu (5-6 kwietnia br.). Rezultaty pracy ponad 60 uczestników, materiały pokonferencyjne oraz galeria zdjęć z wydarzenia można zobaczyć na stronie http://konferencje.frse.org.pl/Zamosc2018/.

Aktualne informacje dotyczące rekrutacji na bezpłatne seminaria kontaktowo-szkoleniowe kampanii „Aktywna Tablica z eTwinning” są dostępne na stronie http://www.etwinning.pl w dziale aktualności.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!

Nowy system oceny pracy nauczycieli

MEN - aktualności - pon., 30/07/2018 - 16:23

Zmiany w systemie oceny pracy nauczyciela zostały wprowadzone w celu ujednolicenia systemu oceny pracy nauczycieli. Dotychczas ocena była dokonywana na podstawie ogólnych kryteriów oceny pracy, co powodowało dowolność w ocenie stopnia ich realizacji.

Jednolitość systemu oceny pracy nauczycieli, wchodzącego w życie 1 września 2018 r. zapewnia jego konstrukcja oparta na objęciu zakresem oceny obowiązków i wymagań ustalonych wobec wszystkich nauczycieli i dyrektorów szkół w ustawie – Prawo oświatowe oraz ustawie – Karta Nauczyciela. Ogólne kryteria oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół określa ustawa – Karta Nauczyciela, natomiast do ustalenia szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy ustawodawca upoważnił w art. 6a ust. 12 tej ustawy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W wydanym na tej podstawie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, określono szczegółowe kryteria odnoszące się do kryteriów ustawowych i uwzględniające etapy rozwoju zawodowego nauczycieli poddawanych ocenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Natomiast dyrektorzy szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny określą w formie regulaminów wskaźniki odnoszące się do poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów ustalonych w ww. rozporządzeniu.

Regulaminy te pozwolą dostosować wskaźniki do specyfiki pracy w danej szkole, dzięki czemu ocena nauczyciela i dyrektora szkoły według poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu będzie powiązana z jego bezpośrednim środowiskiem pracy i będzie odnosiła się do jego pracy na rzecz zapewnienia właściwych warunków nauczania, wychowania i opieki uczniom. Zrozumiałe jest więc zróżnicowanie wskaźników odnoszących się do tych samych kryteriów w regulaminach szkół różnych typów, a nawet w szkołach tego samego typu, lecz pracujących w innych warunkach, czy też z różniącymi się grupami uczniów. Trzeba podkreślić, że zapisy regulaminów nie mogą w jakikolwiek sposób modyfikować kryteriów określonych w ustawie i rozporządzeniu; muszą być zgodne z przepisami prawa, a ostateczna ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły będzie ustalana na podstawie rozporządzenia w odniesieniu do określonego procentowo poziomu spełnienia kryteriów. Dyrektor szkoły będzie ustalał regulamin po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz właściwych struktur związków zawodowych. Natomiast organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie ustalał regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły po zasięgnięciu opinii właściwych struktur związków zawodowych.

Powiązanie oceny pracy ze stopniami awansu zawodowego pozwala na zweryfikowanie przez dyrektora lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny pracy nauczyciela zgodnie z posiadanym przez niego stopniem. Nowe rozporządzenie różnicuje poziom wymagań w zależności od stopnia awansu, co jest zrozumiałe ze względu m.in. na fakt, że awans zawodowy wiąże się nierozerwalnie ze wzrostem wynagrodzenia nauczyciela. System awansu nauczycieli powinien mieć przełożenie na jakość pracy nauczyciela. Nauczyciel posiadający określony stopień awansu zawodowego legitymuje się de facto certyfikatem świadczącym o poziomie jego umiejętności i możliwości. Dlatego zasadne jest dokonywanie oceny z uwzględnieniem posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego, przy zachowaniu jednolitej skali ocen.

W sytuacji wprowadzenia obligatoryjności oceny pracy nauczycieli, a także przewidzianych w ustawie – Karta Nauczyciela korzyści dla nauczycieli legitymujących się najwyższą oceną, regulaminy będą dopełniały obiektywny i transparenty charakter nowego systemu oceny. Będą także pomocnym narzędziem usprawniającym pracę organów dokonujących oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół – ułatwią np. przygotowanie uzasadnienia oceny pracy, które zgodnie z rozporządzeniem powinno obejmować odniesienie do poziomu spełnienia przez nauczyciela poszczególnych kryteriów oceny pracy.

Mechanizm wskaźników ułatwi proces ustalania oceny pracy nauczyciela, uczyni go bardziej zrozumiałym dla pracownika, stworzy bezpośrednią relację oceny ze środowiskiem pracy nauczyciela, zapewni stosowanie tej samej miary spełniania poszczególnych kryteriów, zawartej w regulaminie funkcjonującym w danej szkole, w stosunku do wszystkich nauczycieli w niej zatrudnionych.

Zmianę w tym zakresie należy więc rozpatrywać w kategorii zmiany jakościowej, zapewniającej usprawnienie procesu dokonywania oceny pracy oraz zobiektywizowanie tych ocen.

„Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą” – informator MEN

MEN - aktualności - pon., 30/07/2018 - 16:06

Oświata polonijna odgrywa szczególną rolę zarówno w doskonaleniu znajomości języka polskiego, jak również w promowaniu polskiej kultury i historii poza granicami naszego kraju. Przyczynia się do integracji Polaków mieszkających w różnych państwach i na różnych kontynentach. Chcąc przybliżyć zakres i formy wsparcia polskich szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało specjalny poradnik „Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim”. Zawiera on kompleksowe informacje o działaniach podejmowanych na rzecz oświaty polonijnej.

Informator został opracowany we współpracy z instytucjami, które działają na rzecz Polonii i Polaków za granicą w obszarze edukacji, tj.: Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

Poradnik „Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim” został poprzedzony listem Minister Edukacji Narodowej, w którym szefowa MEN podkreśliła znaczenie kształcenia w polskich szkołach za granicą i przypomniała o najważniejszych projektach MEN, których celem jest wzmocnienie oświaty polonijnej.

– Wsparcie oświaty polonijnej jest jednym z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Edukacja w polskich szkołach za granicą wpływa nie tylko na doskonalenie znajomości języka polskiego i podnoszenie poziomu wiedzy o Polsce, ale kształtuje także charakter oraz tożsamość narodową młodych Polaków dorastających na obczyźnie. […] Doceniając znaczenie kształcenia w polskich szkołach za granicą, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza rozwiązania, które pozwalają na wzmocnienie oświaty polonijnej. W czerwcu 2018 roku skierowaliśmy do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza możliwość przystąpienia do awansu zawodowego nauczycieli uczących języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim zarówno w szkołach organizacji polonijnych, jak i w szkołach działających w systemach oświaty innych państw. Ponadto szkolne punkty konsultacyjne otrzymają nazwę „szkoła polska” – czytamy w liście.

Szefowa MEN przypomniała także o projekcie konkursowym „Rodzina polonijna” oraz o pakietach edukacyjnych przekazanych polskich szkołom, które mogą być pomocne przy organizacji uroczystości patriotycznych i różnych wydarzeń szkolnych. [link do komunikatu].

Minister edukacji przekazała wyrazy uznana wszystkim osobom zaangażowanym w organizację oświaty polonijnej, dziękując za podtrzymywanie łączności z ojczyzną przodków i budowanie dialogu międzykulturowego. Podkreśliła, że ich zasługi powinny być przypominane szczególnie w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem „Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim”. Mamy nadzieję, że poradnik przybliży wszystkim zainteresowanym zakres działań podejmowanych w obszarze edukacji na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – termin rekrutacji przedłużony

MEN - aktualności - pt., 27/07/2018 - 16:00

W związku z licznymi prośbami ze strony uczniów i rodziców do 20 sierpnia br. przedłużony został nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Kandydatów, którzy już wysłali zgłoszenia i otrzymali od nas informację o brakach formalnych, informujemy, że pozostałe dokumenty należy przesłać do 20 sierpnia br.

Jednocześnie w związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi danych, jakie należy przesłać uprzejmie wyjaśniamy, że ocena zasadności zawarcia w zgłoszeniu określonych informacji o sobie należy do kandydata. Dane podawane są dobrowolnie przez kandydatów i przetwarzane na podstawie ich zgody.

Osoby, które jeszcze nie wzięły udziału w naborze zachęcamy do wysłania swojego zgłoszenia.

Więcej informacji tutaj.

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - pt., 27/07/2018 - 15:09

W środę, 25 lipca br. w gmachu MEN odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie było poświęcone uzgodnieniu stanowisk w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Obradom przewodniczyła wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Głównym komponentem projektu ustawy są zmiany w szkolnictwie zawodowym, które mają na celu odbudowę jego prestiżu oraz kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki. W projekcie zagwarantowano, że system oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe oraz sektorowe rady do spraw kompetencji. Wśród najważniejszych proponowanych rozwiązań, które dotyczącą obszaru kształcenia zawodowego, można wymienić m.in.:

– zwiększoną subwencję oświatową dla samorządów na szkoły kształcące w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy,
– wyższe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zawodach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników,
– obowiązkowe egzaminy zawodowe,
– obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli zawodu, aby ustawicznie podnosić ich kompetencje,
– preferencje podatkowe dla przedsiębiorców przekazujących darowizny dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zawiera również propozycje rozwiązań z innych obszarów oświaty, odnoszących się np. do warunków organizacji opieki stomatologicznej, dotowania szkół i placówek z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wychowania przedszkolnego, dopuszczania podręczników, a także kształcenia artystycznego oraz Systemu Informacji Oświatowej.

Strona samorządowa Zespołu pozytywnie odebrała zmiany w szkolnictwie zawodowym. Przedstawiciele korporacji samorządowych podkreślali, że tego rodzaju zmiany systemowe były oczekiwane od dłuższego czasu. W trakcie prac nad ustawą zostało zgłoszonych wiele uwag, z których większość została uwzględniona i będzie odzwierciedlona w ostatecznym projekcie. Uzgodniono, że wiążąca opinia Zespołu zostanie wydana w trybie obiegowym, co pozwoli Ministerstwu Edukacji Narodowej na przeprowadzenie procesu legislacyjnego zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Na posiedzeniu zostały także pozytywnie zaopiniowane projekty uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów:

– uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.,
– rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

Celem uchwały i rozporządzenia jest określenie warunków, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w sprawie udzielania pomocy, co umożliwi wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów oraz organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów albo zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów, pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, np. huraganów lub powodzi.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach skierowany do konsultacji

MEN - aktualności - czw., 26/07/2018 - 15:23

Obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami, zajęcia wymagające zwiększonego wysiłku umysłowego organizowane nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danych dniu, minimalny czas trwania przerw, a także obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Te główne zmiany zawiera projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dziś, 26 lipca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projektowane rozporządzenie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

Dokument zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i potrzebą dostosowania przepisów do obecnego stanu prawnego.

Treść rozporządzenia można znaleźć pod linkiem.

Projekt rozporządzenia zasadniczo powtarza dotychczasowe rozwiązania zawarte w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. W projekcie rozporządzenia znalazły się nowe regulacje dotyczące:

  1. obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami. Wzór rejestru został określony w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia. W rejestrze będą wpisywane m.in.: cel wyjścia, miejsca zbiórek, a także osoby odpowiedzialne za opiekę nad uczniami. Wpisy w rejestrze wyjścia grupowego będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły. Do prowadzenia rejestru dyrektor może upoważnić inną osobę. Do wycieczek szkolnych stosuje się kartę wycieczki określoną w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055);
  2. obowiązku uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu;
  3. wprowadzenia minimalnego czasu trwania przerw (co najmniej 10 minut) oraz dostosowania ich do potrzeb uczniów. Dyrektor szkoły w tej kwestii będzie obowiązany zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, gdyż długość przerw powinna być racjonalnie dostosowana do potrzeb społeczności szkolnej, np. umożliwiać spożycie drugiego śniadania i obiadu. Ponadto, uczniom podczas przerwy należy zapewnić opiekę;
  4. konieczności informowania kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć.

Ponadto, zmieniony został przepis dotyczący zapewnienia możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w pomieszczeniach szkoły. W projekcie rozporządzenia (§ 5) jednoznacznie określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Rozwiązanie to ma na celu skuteczniejsze egzekwowanie prawa ucznia i ograniczenie problemów z nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego negatywnie wpływającym na rozwój dziecka.

Rozszerzono też grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego. Obecnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wprowadzono przepis przejściowy umożliwiający szkołom dostosowanie do wymogów określonych w § 4 ust. 2, § 13 ust. 3 i 4 oraz § 20 ust. 2 w terminie do dnia 1 marca 2019 r. Termin ten umożliwi dostosowanie organizacji pracy szkoły i placówki w zakresie zmiany planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w drugiej połowie roku szkolnego 2018/2019, tj. po zakończeniu ferii zimowych.

 

Minister Anna Zalewska w Charzykowach i Funce – spotkanie z harcerzami wypoczywającymi na obozie letnim

MEN - aktualności - czw., 26/07/2018 - 09:04

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w środę, 25 lipca br. odwiedziła harcerzy, którzy wypoczywają w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce koło Chojnic w województwie pomorskim.

Szefowa MEN spotkała się tam z polską grupą zuchów z Irlandii oraz harcerzami z Chojnic, którzy brali udział w usuwaniu skutków zeszłorocznej nawałnicy na tym terenie.

– Wiem jaką rolę odegrali harcerze podczas nie tylko samej nawałnicy, ale także usuwania jej skutków. To wy byliście nie tylko wolontariuszami, ale również zarządzającymi i organizatorami pomocy. Pozwólcie, że po prostu, zwyczajnie złożę wam wyrazy szacunku. Dawaliście prawdziwy harcerski, ale również ludzki przykład. Bardzo wam dziękuję – powiedziała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska zwiedziła również obozowisko oraz zapoznała się z bogatą ofertą edukacyjną Centrum.

Zakończeniem wizyty minister Anny Zalewskiej w obozie w Funce było wspólne ognisko z harcerzami i ich opiekunami oraz rozmowy na temat bezpiecznego wypoczynku podczas trwających wakacji.

Organizatorem obozu jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódź, hufiec Popielnia.

Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej położone jest w samym sercu Borów Tucholskich, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Centrum posiada ponad 40 propozycji programowych oraz kilkanaście pracowni specjalistycznych wyposażonych w profesjonalne materiały i narzędzia edukacyjne, w tym sprzęt laboratoryjny, turystyczno-krajoznawczy czy obserwacyjny.

Na terenie Centrum znajduje się 7 specjalistycznych ścieżek dydaktycznych oraz, łódź naukowo-dydaktyczna. Do dyspozycji wypoczywających są m.in. rowery, kajaki i żaglówki. Ośrodek w Funce organizuje kilkanaście kolonii wakacyjnych w roku, jak również udostępnia swoje zasoby organizatorom zielonych szkół oraz obozów letnich. Obecnie wypoczywam tam około 200 dzieci i młodzieży.

Wcześniej, w Szkole Podstawowej w Charzykowach szefowa MEN razem z dziećmi z sołectwa Charzykowy oraz z grupą harcerzy odwiedziła Mobilne Centrum Edukacyjne, które służy uczniom i nauczycielom w przekazywaniu wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

W MCE znajduje się m.in. multimedialna klaso-pracownia oraz narzędzia sprzyjające uczniom w procesie aktywnego uczenia się. Dzieci i młodzież będą mogły korzystać także z interaktywnej gry w technologii wirtualnej rzeczywistości oraz z wyspy robotów, gier do nauki programowania. Mobilne Centrum Edukacyjne wyposażone jest także w Modułowe Pracownie Przyrodnicze, które są propozycją nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Inauguracja Mobilnego Centrum Edukacyjnego miała miejsce w Wałbrzychu 14 maja tego roku.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży – MEN podsumowuje pierwszy miesiąc wakacji

MEN - aktualności - śr., 25/07/2018 - 16:05

Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało pierwszy miesiąc wakacji. Do tej pory (stan na 24 lipca br.) w bazie wypoczynku prowadzonej przez MEN organizatorzy zarejestrowali ponad 26 tys. zgłoszeń (26.143). Na zorganizowane wakacje zarówno w kraju, jak i za granicę wyjedzie lub już wyjechało w sumie prawie 1,2 mln uczniów (1.118.744).

 Jak wynika ze zgłoszeń organizatorów, podczas wakacyjnych wyjazdów najwięcej dzieci przebywa w Warszawie – 32637, Gdańsku – 21952, Krakowie – 16547, Zakopanem – 13012, Wrocławiu – 12795, Jarosławcu – 10142, Łebie – 9677, Jastrzębiej Górze – 9535.

Najwięcej zgłoszeń wprowadzonych do bazy wypoczynku dotyczyło województw: mazowieckiego – 4634 (228 150 dzieci), pomorskiego – 3379 zgłoszeń (162 951 dzieci), śląskiego – 3187 zgłoszeń (139 070 dzieci) oraz małopolskie – 2156 zgłoszeń (91 846 dzieci).

Z danych zgromadzonych do tej pory w bazie wynika również, że uczniowie wyjechali lub planują wyjazd na zorganizowane wakacje za granicę. W sumie dzieci i młodzież wypoczywają w 44 krajach, między innymi na Węgrzech, w Bułgarii, Hiszpanii, Danii, Grecji, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Szwecji, Albanii, Francji, Austrii, Bułgarii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Maroku, Malezji, we Włoszech, na Litwie i Malcie.

Najwięcej uczniów wyjechało lub wyjedzie do: Bułgarii – 15 188 dzieci, Włoch – 9449, Hiszpanii – 9219, Grecji – 7576, Wielkiej Brytanii – 3806.

Jednym z najważniejszych elementów letniego wypoczynku jest kwestia bezpieczeństwa. Kuratorzy oświaty skontrolowali prawie 2 tys. wypoczynków. Z dotychczasowych kontroli wynika, że w większości przypadków organizatorzy przywiązują dużą wagę do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa. Podczas pobytu na wakacjach dzieci i młodzież korzystają z zajęć specjalistycznych, rekreacyjno-sportowych, poznają lokalną historię oraz tradycję regionu, w którym wypoczywają. W tym roku, w którym świętujemy rocznicę odzyskania prze Polskę niepodległości, organizatorzy dodatkowo dbają również o to, aby młodzi ludzie mieli okazję poznać naszą historię i uczcić to wydarzenie.

Najczęściej pojawiające się uchybienia miały charakter formalny, np. braki w kartach kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku, brak wpisów w dziennikach zajęć, nieaktualne opinie straży pożarnej.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne ewakuowano 12 obozów na terenie kraju.

 W Wielkopolsce, ze względu na złe warunku atmosferyczne, uczestnicy obozu harcerskiego (44 dzieci i 7 opiekunów) zostali bezpiecznie ewakuowani do szkoły w Świecy, po czym wrócili do domów.

W województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono w sumie 98 kontroli (stan na 23 lipca br.). W jednym przypadku, z uwagi na drugi stopień zagrożenia hydrologicznego, Państwowa Straż Pożarna podjęła decyzję o prewencyjnej ewakuacji obozu harcerskiego w miejscowości Czersk Świecki. Uczestnicy obozu (110 osób) zostali umieszczeni w pobliskiej szkole, gdzie spędzili dwie noce, po czym, zgodnie z planem zakończyli wypoczynek.

W województwie świętokrzyskim również ewakuowano 7 obozów, w sumie 180 uczestników. Obecnie liczba zgłoszonych na terenie województwa wypoczynków wynosi 92.

Na jednym z obozów w województwie mazowieckim, w wyniku nawałnicy, na namiot przewróciło się drzewo. W wyniku tego zdarzenia lekkie obrażenia odniosła jedna uczestniczka. Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty zamknięto 1. Wypoczynek, gdzie doszło do nieprawidłowości dotyczących braku dokumentów poświadczających kwalifikacje wychowawców i organizatora.

Dodatkowo w wyniku kontroli zlokalizowano w całym kraju 4 wypoczynki, tzw. na dziko, czyli organizatorzy nie zgłosili wyjazdu do bazy wypoczynku i wyjazd dzieci był poza kontrolą służb.

W sumie organizatorzy wypoczynku zgłosili do kuratoriów oświaty 8 wypadków, m.in. złamania kończyn przez uczestników wypoczynku – 6 wypadków w województwie wielkopolskim, skręcenie kostki u uczestnika – 1 wypadek w województwie dolnośląskim, (dziewczynka podczas przygotowań do jazdy konnej została potrącona przez spłoszonego konia).

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie dysponowało całościowymi danymi dotyczącymi liczby uczniów przebywających na zorganizowanym wypoczynku po zakończeniu wakacji i rejestracji wszystkich wyjazdów.

Przypominamy, że zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane bazie i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora. Organizator ma obowiązek zgłosić wyjazd najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą, najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku – MEN przypomina

Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wakacyjnych wyjazdów krajowych i zagranicznych jest jednym z priorytetów ministerstwa edukacji.

Jeszcze przed wakacjami Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów szkół i placówek, w którym prosiła dyrektorów, aby w sytuacji kryzysowej otoczyli opieką dzieci i młodzież wypoczywającą w pobliżu, udostępniając organizatorom kolonii, obozów czy biwaków m.in. pomieszczenia szkół i placówek.

Minister Anna Zalewska poinformowała że wiele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podjęło intensywne działania mające na celu usprawnienie i lepszą koordynację, np. akcji ratowniczych czy systemu powiadamiania. Szczególne wsparcie organizatorom wypoczynku udziela Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, a także Lasy Państwowe.

Ponadto 21 czerwca br. został podpisany Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w obozach harcerskich pod namiotami. Sygnatariuszami Protokołu zostali: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Głównym Policji i organizacje harcerskie. W dokumencie uzgodnione zostały zasady i gotowe procedury postępowania służb w przygotowaniu obozów harcerskich, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczestników. Nakładają one konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Ministerstwo Edukacji Narodowej corocznie przyłącza się do akcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wspólnie z 52 instytucjami przypomnimy konsumentom, o czym pamiętać w trakcie wakacji.

Najważniejsze informacje dla rodziców

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży, w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Przygotowana przez MEN publikacja jest dostępna na stronie internetowej ministerstwa. W poradniku można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek. Poradnik: https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html.

Warto pamiętać, że na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl znajduje się specjalnie utworzona baza wypoczynku. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Więcej informacji o czym warto wiedzieć na temat bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa edukacji:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-bezpieczny.html.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Prawo