Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Prawo

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji

MEN - aktualności - pon., 09/01/2017 - 21:17

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawy wprowadzające reformę edukacji.

– Wielu rodziców, takich których dzieci skończyły już szkołę w ciągu ostatnich lat, czy też są w tej chwili w szkole lub w niej będą, również nie miało wątpliwości, że zarówno 3-klasowe gimnazjum, jak i 3-klasowe liceum były szkołami, w których edukacja trwała zbyt krótko – powiedział Prezydent Andrzej Duda. – Nie miałem żadnych wątpliwości, że polski system edukacji wymaga naprawy i zmiany. Zresztą miliony Polaków od wielu lat mówią to samo – potrzebny jest dłuższy okres kształcenia w poszczególnych szkołach – dodał Prezydent RP.

W swoi przemówieniu Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zależy mu na tym, aby reforma edukacji została przeprowadzona w sposób jak najbardziej sprawny.

– Czuję się współodpowiedzialny za to, aby ta reforma osiągnęła swoje cele. Aby polska szkoła była lepsza, aby lepiej kształciła, aby nauczyciel czuł się w tej szkole dobrze, a przede wszystkim żeby dobrze czuł się w tej szkole uczeń, a rodzic miał jak największą pewność, że ta szkoła kształci dobrze i przede wszystkim, że dobrze wychowuje – mówił Prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z ustawami podpisanymi dziś przez Prezydenta RP, zmiany w oświacie zaczną się 1 września 2017 a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

Wprowadzenie zmian to wieloletni proces, który będzie przeprowadzany etapami w sposób najmniej obciążający uczniów z jednoczesnym zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa.

Zmiany w oświacie zawarte zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Tu więcej informacji na ten temat.

Informacja ws. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Informacja ws. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – chemia

MEN - aktualności - pon., 09/01/2017 - 14:46

LISTA EKSPERTÓW:

 1. Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk
  Tytuł naukowy: doktor nauk chemicznych
  Rekomendacje: Komitet Główny Olimpiady Chemicznej

Międzynarodowe sukcesy polskich uczniów

MEN - aktualności - wt., 03/01/2017 - 09:27

7 złotych medali, 18 srebrnych i 17 brązowych zdobyli w minionym roku polscy uczniowie na zawodach międzynarodowych i olimpiadach przedmiotowych.

W 2016 roku na całym świecie odbyło się 15 międzynarodowych olimpiad przedmiotowych i zawodów, w których nasz kraj reprezentowało 66 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe i międzynarodowe zawody to prestiżowe konkursy, w których startują uczniowie z całego świata. Dla każdego z nich już sam udział w rywalizacji jest wielkim wyróżnieniem i nagrodą.

Najwięcej uczestników zgromadziła ubiegłoroczna 47. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna w Zurichu, w której startowało w sumie 450 uczniów z 90 krajów oraz 57. Olimpiada Matematycznej w Honkongu (600 uczestników z 11 krajów). Na pierwszej z nich polscy uczniowie zdobyli jeden srebrny medal i trzy brązowe, na drugiej wywalczyli cztery medale i dwa honorowe wyróżnienia.

Wysokie miejsca medalowe uczniowie z Polski zdobyli także na Mistrzostwach Rumunii w Matematyce, Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej dla Dziewcząt oraz Polsko-Czesko-Słowackich Zawodach Matematycznych.

Złoty i srebrny medal oraz dwa brązowe polscy uczniowie przywieźli z 23. Olimpiady Informatycznej Krajów Europy Środkowej CEOI. Z kolei na 27. Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich w Finlandii licealiści z Gdyni, Rzeszowa, Szczecina, Tarnowa i Krakowa drużynowo wywalczyli I miejsce.

Z zawodów informatycznych Junior Balkan Olympiad in Informatiks w Macedonii młodzież z Gdyni i Lublina przywiozła trzy medale i jedno wyróżnienie.

Uczniowie uzyskując wysokie wyniki w przedmiotowych olimpiadach międzynarodowych mogą być kandydatami do stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Każdego roku stypendium to otrzymuje ok. 60 laureatów międzynarodowych olimpiad z różnych dziedzin nauki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w trzyletniej perspektywie czasowej powierza i finansuje organizację olimpiad przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie. Regulamin konkursu przewiduje organizację nie tylko olimpiady ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej. MEN finansuje zarówno przygotowanie olimpiady (obozy naukowe i przygotowawcze), jak również udział polskich reprezentantów w olimpiadach międzynarodowych. W ramach zawartych z organizatorami umów istnieje możliwość finansowania udziału w olimpiadzie także uczniów zamieszkałych poza granicami Polski. Każdego roku w olimpiadach bierze udział od 220 do 250 tys. uczestników – uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkim ubiegłorocznym finalistom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom kolejnych olimpiad życzmy powodzenia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Elektroniczna aplikacja do wyznaczania, najbliższej gminy i powiatu prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju (zgodnie z art. 78a ust. 17 ustawy o systemie oświaty) – narzędzie pomocnicze.

MEN - aktualności - pon., 02/01/2017 - 13:36

Aplikacja działa od wersji Excela 2010

W pliku znajduje się arkusz z instrukcją. Przed przystąpieniem do obsługi aplikacji należy zapoznać się z instrukcją i następnie postępować zgodnie z opisem.

Uwaga:

 1. Aplikacja nie wyznacza gmin i powiatów graniczących. Aplikację stosuje się na drugim etapie wyznaczania najbliższej gminy i najbliższego powiatu, tj. w momencie gdy w wyniku wyznaczania odpowiednio najbliższej gminy i najbliższego powiatu wśród gmin i powiatów graniczących nie znaleziono gminy lub powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju.
 2. Aplikacja została przygotowana z użyciem danych z SIO wg. stanu na dzień 30 września 2016 r.
 3. Aplikacja służy do wstępnego wyszukania najbliższej gminy i powiatu prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju. Po wyznaczeniu gminy/powiatu /województwa za pomocą aplikacji należy zweryfikować aktualność danych w zakresie prowadzenia szkoły/placówki danego typu i rodzaju.

Uwagi i pytania proszę zgłaszać na adres: aplikacje.dotacje@men.gov.pl

 

Nowa podstawa programowa – rozpoczęcie konsultacji społecznych

MEN - aktualności - pt., 30/12/2016 - 18:15

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej. Zapraszamy do nadsyłania opinii.

Uwzględniając określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe harmonogram przekształceń poszczególnych typów szkół oraz skorelowany z nim harmonogram wdrażania zmian programowych w tych szkołach, przekazany do konsultacji projekt obejmuje podstawę programową:

 • wychowania przedszkolnego;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Prace nad przygotowaniem projektu prowadzone były w Ministerstwie Edukacji Narodowej od lutego br. i rozpoczęły się od szczegółowego przeglądu i analizy aktualnej podstawy.
Podczas trwania ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” eksperci przygotowali propozycje kierunków zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Następnie, wybrane przez Ministra Edukacji Narodowej zespoły ekspertów, rozpoczęły prace nad przygotowaniem projektu podstawy programowej poszczególnych zajęć. Jego wstępną wersję 30 listopada br. udostępniliśmy na stronie internetowej MEN do szerokich prekonsultacji publicznych.

Zespoły ekspertów przeanalizowały wszystkie uwagi, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji. Następnie przygotowano ostateczną wersję projektu, który obecnie – zgodnie z procedurą legislacyjną – kierujemy do resortów, związków zawodowych  i partnerów społecznych do zaopiniowania.

W ramach prekonsultacji, od partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji i przedstawicieli środowiska oświatowego otrzymaliśmy blisko 800 opinii.

Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała od roku szkolnego 2017/2018 w:

 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego;
 • klasach: pierwszej, czwartej, siódmej szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej;
 • szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • w branżowej szkole I stopnia;
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;
 • w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 10 stycznia 2017 roku. Z kolei na uwagi związków zawodowych i partnerów społecznych czekamy do 30 stycznia 2017 roku.

Zobacz projekt rozporządzenia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkolnictwo zawodowe – trwają konsultacje podstawy programowej i klasyfikacji zawodów

MEN - aktualności - pt., 30/12/2016 - 18:00

Projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zostały przekazane do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zapraszamy do nadsyłania swoich opinii.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Projektowana regulacja określa podstawę programową kształcenia w zawodach, w których kształcenie będzie prowadzone od 1 września 2017 r. w:

 1. klasach pierwszych branżowej szkoły I stopnia;
 2. klasach pierwszych czteroletniego technikum oraz w szkole policealnej.

Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika oraz wykształcenia średniego branżowego.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, dlatego też, aby umożliwić im kontynuację nauki w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 zacznie funkcjonować dwuletnia branżowa szkoła II stopnia.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie realizowane w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły, czyli zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. W zawodach kształconych na poziomie technikum zostały wyodrębnione maksymalnie dwie kwalifikacje.

W projekcie rozporządzenia została zachowana struktura obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz OSR dostępny jest na stronie RCL.

Konsultacje społeczne zakończą się 30 stycznia 2017 r.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Projektowana regulacja określa zawody szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie może być prowadzone w klasach pierwszych oraz semestrach pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe począwszy od 1 września 2017 r. Uwzględniono zarówno zawody wcześniej wprowadzone do klasyfikacji, jak również nowe zawody, określone na wniosek ministrów właściwych dla tych zawodów oraz zmiany w dotychczasowych zawodach zgłoszone przez ministrów właściwych.

Klasyfikacja wskazuje typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie. Określa ona również kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji. Klasyfikacja wskazuje również wnioskodawcę, obszary kształcenia, do których są przypisane zawody, a także kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W projekcie rozporządzenia wszystkie zawody przyporządkowane do branżowej szkoły I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi. Jednocześnie część z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum, której kształcenie będzie realizowane również  w branżowej szkole II stopnia. Zawody nauczane w technikum i w szkole policealnej są zawodami maksymalnie dwukwalifikacyjnymi.

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz OSR dostępny jest na stronie RCL.

Konsultacje społeczne zakończą się 23 stycznia 2017 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podsumowanie 2016 roku w polskiej edukacji

MEN - aktualności - pt., 30/12/2016 - 16:20

Przywrócenie obowiązku szkolnego od 7. roku życia, ogólnopolska debata dotycząca przyszłości edukacji i przygotowanie do wprowadzenia reformy systemu oświaty – to najważniejsze tematy mijającego roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dobra edukacja priorytetem rządu

Zgodnie z exposé szefowej rządu Beaty Szydło, od 2016 roku, na podstawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty podwyższono wiek obowiązku szkolnego dla dzieci do siedmiu lat. W przepisach pojawiły się także kwestie dotyczące nadzoru pedagogicznego i wzmocnienia roli kuratora oświaty. Przywrócone zostało weto kuratora oświaty w sprawie likwidacji szkół. Organ prowadzący, który chce zlikwidować szkołę musi uzyskać pozytywną opinię kuratora. Nowelizacja dała także ministrowi edukacji prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

Kolejne miesiące pracy MEN to rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów, uszczelnienie systemu dotowania szkół i placówek, likwidacja tzw. godzin karcianych oraz przygotowanie rozwiązań prawnych umożliwiających wprowadzenie możliwości odwołania się od wyniku matury.

Wprowadzone zmiany

Wprowadziliśmy przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty.

Rozszerzyliśmy na wszystkich nauczycieli wymóg niekaralności. Objęliśmy wszystkich nauczycieli przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nowe regulacje mają uniemożliwić zatrudnienie w charakterze nauczyciela w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z praw publicznych.

Dodatkowo będzie stworzony rejestr dyscyplinarny prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Ma on być skutecznym narzędziem niedopuszczającym do pracy z dziećmi nauczycieli ukaranych najwyższymi karami dyscyplinarnymi – zwolnienia z pracy z zakazem przyjęcia do pracy w oświacie przez 3 lata oraz wydalenia z zawodu.

Warto podkreślić, że uratowana została ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Istniało zagrożenie, że ustawa nie zostanie przyjęta do końca 2015 roku. Wówczas Komisja Europejska mogłaby zażądać od Polski zwrotu środków unijnych przekazanych na realizację tego projektu oraz wstrzymać planowane na kolejne lata inwestycje związane z  uczeniem się dorosłych.

Od 1 września 2016 r. zostały zniesione tzw. „godziny karciane”. Dotychczas każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musiał poświęcić dwie godziny w tygodniu, a nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jedną godzinę – na zajęcia pozalekcyjne. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w dotychczasowej formule, zaproponowaliśmy zniesienie obowiązku ich rozliczania. Jest to rozwiązanie korzystne dla nauczycieli, bo oznacza odciążenie ich od nadmiernych obowiązków biurokratycznych.

Dodatkowo od 1 września 2016 roku zgodnie z tzw. rozporządzeniem sklepikowym Ministerstwa Zdrowia do szkół wróciły tzw. „drożdżówki”. Dotychczasowe obowiązujące przepisy zostały uproszczone i złagodzone. W rezultacie do szkół powróciło m.in. pieczywo półcukiernicze oraz cukiernicze, w tym także drożdżówki, które muszą spełniać określone kryteria zawartości cukru, tłuszczu i soli. W sklepikach można także kupić kanapki przygotowane z różnego rodzaju pieczywa.

Cyfryzacja szkół

1 września 2016 roku uruchomiony został pilotażowy program nauki programowania w szkołach. Chcemy, aby już od najmłodszych lat, elementem powszechnego kształcenia informatycznego stała się umiejętność programowania – jedna z podstawowych kompetencji XXI wieku. Programowanie kształci takie umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; dobra organizacja pracy podczas rozwiązywania problemów oraz budowa kompetencji potrzebnych do współpracy, niezbędnych dzisiaj w niemal każdym zawodzie. Finalnym rezultatem pilotażu będzie wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na każdym etapie kształcenia. Obecnie w projekcie uczestniczy ponad 2 tys. szkół.

W każdym województwie kuratorzy oświaty, na prośbę MEN, wyznaczyli Koordynatorów ds. innowacji w edukacji. Ich zadaniem jest wspomaganie i koordynowanie na poziomie województw działań MEN w zakresie rozwoju innowacji w placówkach oświatowych, w tym m.in. stworzenie mapy innowacji, organizowanie konferencji szkoleniowych, zbieranie danych ze szkół np. o posiadanym przez szkoły wyposażeniu w sprzęt. Kuratorzy oświaty, od czerwca do grudnia 2016 r., zorganizowali w sumie 159 konferencji szkoleniowych dla 13 290 nauczycieli. Uczestnikami spotkań byli głównie nauczyciele informatyki i edukacji wczesnoszkolnej. Od stycznia 2017 r. planowanych jest 65 kolejnych.

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji rozpoczęliśmy także starania, aby każda szkoła w Polsce podłączona została do szerokopasmowego internetu. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie możliwe zbudowanie najnowocześniejszej w Europie kompleksowej sieci łączącej wszystkie polskie placówki oświatowe, w których kształcą się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat. Dodatkowo przewidziano środki finansowe na przeprowadzenie wśród nauczycieli cyklu szkoleń dotyczących programowania. Wsparcie w postaci szkoleń będą oferowały także kuratoria, placówki doskonalenia nauczycieli i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Trwają również prace nad założeniami Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, który pozwoli w ciągu trzech lat wyposażyć szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej wsparło realizację programów, które mają na celu promowanie rozwiązań wykorzystujących zasoby cyberprzestrzeni w polskich szkołach w bezpieczny sposób. W ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym docelowo objętych zostanie 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych, w tym 165 tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. nauczycieli. Program realizowany będzie do 2018 roku w ramach programu rządowego „Bezpieczna+”.

Z kolei w 2016 roku realizowany był w całej Polsce kolejny etap „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. To program szkoleniowy, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w zakresie korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Projekt zakończy się pod koniec 2018 roku.

W ustawie Prawo oświatowe podkreśliliśmy, że kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyja ich aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych sprzyja ich aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.

Celem określonym w ustawie jest także upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie, kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności sprawnego posługiwania się nimi.

Pod koniec grudnia 2016 r. ruszyły konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe dotyczące Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – programu przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. OSE ma być siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce. Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących mniejsze miejscowości i wsie przez: zapewnienie dostępu do szybkiego internetu, dostarczenie multimedialnych treści edukacyjnych, a także zapewnienie usługi bezpieczeństwa sieciowego. Konsultacje potrwają do 31 stycznia 2017 roku.

Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

Z inicjatywy Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej w listopadzie 2016 r. powstał Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dotyczących: finansowania zadań oświatowych, systemu wynagradzania, awansu zawodowego oraz czasu i warunków pracy nauczycieli.

Zespół powstał na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 listopada 2016 r. W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw. Planowane jest wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących pracy nauczycieli do połowy 2017 r.

Ogólnopolska debata o przyszłości edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”

Po raz pierwszy w historii na taką skalę zaprosiliśmy do wspólnej pracy przy wypracowywaniu kierunków zmian wszystkich zainteresowanych przyszłością edukacji w Polsce. Od początku 2016 r. rozmawialiśmy z rodzicami, nauczycielami, uczniami, dyrektorami szkół, przedstawicielami związków zawodowych, organizacji pozarządowych, samorządów, przedstawicielami środowiska oświatowego na debatach, konferencjach w całym kraju. Jednocześnie w MEN trwały prace zespołów eksperckich w kilkunastu grupach tematycznych. Do współpracy zaprosiliśmy blisko 2 tys. Ekspertów Dobrej Zmiany w Edukacji. Byli to zarówno praktycy i teoretycy – nauczyciele i akademicy. Oprócz spotkań otrzymaliśmy drogą elektroniczną ponad tysiąc opinii, uwag, wniosków i spostrzeżeń dotyczących najważniejszych tematów związanych z przyszłością polskiej oświaty. Ogólnopolska dyskusja zakończyła się pod koniec czerwca 2016 r. w Toruniu, gdzie przedstawiliśmy główne założenia reformy edukacji.

„Dobra szkoła” – reforma edukacji

Zmiany zaproponowane w ustawach: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Reforma edukacji ma także na celu uchronienie tzw. małych szkół przed likwidacją. Takie szkoły to w wielu przypadkach nie tylko miejsce edukacji dzieci z małych miasteczek czy wsi, ale również lokalne ośrodki kultury dla mieszkańców i jedyne miejsce, w którym mogą się spotykać.

Dążymy do tego, aby polska szkoła była przede wszystkim bezpieczna, a zajęcia odbywały się w systemie jednozmianowym. Chcemy również, aby docelowo w każdej szkole obecny był także pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i doradca metodyczny.

Zaprojektowane rozwiązania skupiają się na nauce języków obcych, rozwijaniu znajomości technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. To jedne z najważniejszych kompetencji współczesnego świata. Wprowadzamy klasyczne kształcenie przedmiotowe, w ramach którego uczeń zdobywa wiedzę ogólną z każdej dziedziny nauki.

Reforma edukacji obejmuje zmiany, które rozpoczną się w roku szkolnym 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie VI szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2017/2018 zamiast do I gimnazjum pójdą do VII klasy szkoły podstawowej.

W ramach reformy edukacji znosimy konieczność zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu oraz wymagania formalne warunkujące rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole lub placówce. Określiliśmy również zasady prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki działalności eksperymentalnej. Opisaliśmy między innymi to, czym jest eksperyment pedagogiczny, co jest jego celem oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby mógł on być realizowany w szkole lub placówce.

Zaprojektowaliśmy zmiany, które mają na celu stworzenie mechanizmów pozwalających kuratorowi oświaty skutecznie dbać o jakość wszystkich usług oferowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poprzez wprowadzenie obowiązku posiadania przez nie akredytacji. Dotyczy to zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych.

W ramach działań informacyjnych związanych z reformą edukacji, kuratorzy oświaty we współpracy z wojewodami organizowali w całej Polsce szereg spotkań z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy spotkań w regionach mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, m.in. harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów. Od połowy września do połowy grudnia 2016 roku odbyło się w całej Polsce w sumie 1462 spotkań, w których udział wzięło ponad 46 tys. uczestników.

Wprowadzenie zmian to wieloletni proces, który będzie przeprowadzany etapami w sposób najmniej obciążający uczniów, z jednoczesnym zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa.

Więcej informacji o reformie na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl.

W drugiej połowie grudnia zakończono prace legislacyjne związane z ustawami oświatowymi i przekazano je do podpisu Prezydenta RP.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nauczyciel z Połańca w finale światowego konkursu Global Teacher Prize

MEN - aktualności - czw., 29/12/2016 - 23:10

Mariusz Zyngier, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu został nominowany do udziału w finale Światowej Nagrody Nauczycielskiej – Global Teacher Prize.

– Szkoła to moje miejsce do życia, moja miłość i moja pasja – mówi Mariusz Zyngier, nauczyciel nominowany do „Nauczycielskiego Nobla”.

Dla Pana Mariusza to ogromne wyróżnienie. Znalazł się on w grupie 50 nominowanych nauczycieli spośród 20 tysięcy zgłoszonych z całego świata. To drugi Polak w historii zgłoszony do tej prestiżowej nagrody i jedyny uczestnik w tegorocznej edycji.

Mariusz Zyngier pracę w szkole rozpoczął w 1992 roku. Już po kilku latach, jego uczniowie zaczęli odnosić sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i olimpiadach. Dla swoich wychowanków organizuje zawodowe staże zagraniczne, dzięki którym młodzi ludzie mają możliwość wymiany doświadczeń i rozwoju umiejętności, między innymi w dziedzinie elektroniki i robotyki.

Mariusz Zygnier brał także udział w przygotowaniu podstawy programowej w zawodach technik elektronik i monter elektronik. Jest również współautorem programów nauczania w zawodach technik elektronik i monter elektronik oraz technik elektryk, elektryk i elektromechanik.

Nauczyciel z Połańca za swoją pracę dydaktyczną otrzymał wiele nagród i odznaczeń. W 2014 został wyróżniony tytułem honorowego Profesora Oświaty, a w 2006 roku nagrodzony został przez Komisję Europejską tytułem Ambasador Leonadro Da Vinci.

– Każdego dnia z uśmiechem przychodzę do moich wychowanków i wiem, że będzie to kolejny mój dobry dzień w szkole, w moim życiu. Wielokrotnie rozpierała mnie duma widząc moich uczniów, odbierających nagrody, świetnie radzących sobie w trudnych sytuacjach, pomagających innym w wielu akcjach charytatywnych – mówi nauczyciel nominowany do Global Teacher Prize.

Światowa Nagroda Nauczycielska – Global Teacher Prize – w tym roku zostanie przyznana po raz trzeci. Ufundowano ją, aby wyróżnić nauczyciela, który przyczynia się do zmiany oblicza swojej profesji oraz by zainspirować pozostałych i podkreślić ich ważną rolę. W zeszłym roku wśród nominowanych znalazła się Jolanta Okuniewska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie.

Panu Mariuszowi serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy powodzenia w finale. Mocno trzymamy kciuki!

Fot. M.Zyngier [archiwum prywatne]

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ogólnopolska sieć edukacyjna – założenia do projektu ustawy

MEN - aktualności - pt., 23/12/2016 - 15:24

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konsultacjach założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Uwagi zgłaszać można do 31 stycznia 2017 r.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) ma być siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce. Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących mniejsze miejscowości i wsie poprzez:

 • zapewnienie dostępu do szybkiego internetu;
 • dostarczenie multimedialnych treści edukacyjnych;
 • zapewnienie usługi bezpieczeństwa sieciowego.

Zgodnie z założeniami ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej powinna regulować, między innymi:

 • Status OSE i status operatora OSE;
 • Obowiązki operatora OSE;
 • Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i JST w stosunku do Operatora OSE;
 • Zakres oraz dostęp do zasobów edukacyjnych;
 • Zapewnienie finansowania sieci OSE.

Państwa opinie, uwagi i sugestie do opublikowanego dokumentu zgłaszać można do Ministerstwa Cyfryzacji do 31 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia prosimy kierować na adres magdalena.nowak@mc.gov.pl lub marcin.lukasiewicz@mc.gov.pl

Założenia do projektu ustawy o OSE

Założenia do projektu ustawy o OSE

Wesołych Świąt!

MEN - aktualności - pt., 23/12/2016 - 14:32

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku 2017
wszystkim pracownikom polskiej oświaty,
zarówno w kraju, jak i za granicą,
składam najserdeczniejsze życzenia.

Życzę zdrowia, nieustającej pogody ducha
oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym.

Życzę również, aby Państwa praca – misja na rzecz uczniów – była źródłem ogromnej satysfakcji i wielu chwil radości.

Niech ten najpiękniejszy czas w roku upłynie w radosnej, serdecznej atmosferze, w gronie najbliższych.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

MEN - aktualności - pt., 23/12/2016 - 14:08

13 grudnia 2016 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 21 grudnia 2016 r. i weszło w życie 22 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie tak jak dotychczas, określa zawody w jakich może być prowadzone kształcenie w systemie oświaty, typy szkół w jakich można kształcić, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Nowością jest natomiast wprowadzenie do rozporządzenia informacji o poziomach kwalifikacji pełnych i cząstkowych Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Czytaj rozporządzenie

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od nowego roku

MEN - aktualności - pt., 23/12/2016 - 14:06

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

Czytaj również: Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia również, że dotychczasowe przepisy obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017.

Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogą, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Cyfryzacja szkół – podsumowanie działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji

MEN - aktualności - czw., 22/12/2016 - 15:50

Nauka programowania, budowa infrastruktury internetowej w szkołach, szkolenia nauczycieli to najważniejsze działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie unowocześniania szkół.

Dotychczasowe działania obu ministerstw dokonała w czwartek Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej i Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji.

 1. Prezentacja MEN
 2. Prezentacja MC

W konferencji wzięli udział również Piotr Woźny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN.

Już od 1 września 2017 r. programowanie będzie stałym elementem kształcenia od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zarówno ustawa Prawo oświatowe, jak i podstawa programowa przedmiotu informatyka przewidują działania na rzecz kształtowania u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

– W nowych ramowych planach nauczania zwiększyliśmy liczbę godzin informatyki o 70. Chcemy, aby polska szkoła odpowiadała na potrzeby XXI wieku – podkreśliła szefowa MEN.

Minister Cyfryzacji powiedziała, że wspólnie działania podjęte blisko rok temu przynoszą spodziewana efekty.

– W tym roku blisko dwukrotnie wzrosła liczba wydarzeń w ramach „godziny kodowania”. Udział w nich wzięło blisko 80 tysięcy uczestników. To świadczy o tym, że podjęliśmy dobre decyzje – powiedziała Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji. – Programowanie w szkole, dostęp do szybciej sieci internetowej i wykorzystywanie technik informatycznych także na innych zajęciach przedmiotowych spowoduje to, że polska młodzież będzie miała lepsze kompetencje zarówno intelektualne, jak i zawodowe – dodała szefowa resortu cyfryzacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje pilotaż programowania w szkołach, a Ministerstwo Cyfryzacji zarezerwowało ponad 500 mln złotych ze środków unijnych w ramach Osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę infrastruktury dostępu do internetu dla szkół oraz 124 mln złotych na szkolenia dla nauczycieli i dzieci z klas 1-3 w zakresie nauki programowania.

W ramach pilotażu od września 2016 r. analizowane jest w praktyce szkolnej wprowadzenie programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej. Do tej pory uczestnictwo w projekcie potwierdziły ponad 1592 szkoły. Celem pilotażu jest m.in. przetestowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej.

W każdym województwie kuratorzy oświaty na prośbę MEN wyznaczyli Koordynatorów ds. innowacji w edukacji. Ich zadaniem jest m.in. stworzenie mapy innowacji, organizacja konferencji szkoleniowych, zbieranie danych ze szkół np. o posiadanym przez szkoły wyposażeniu w sprzęt. Kuratorzy oświaty od grudnia do czerwca zorganizowali 159 konferencji szkoleniowych dla 13 290 nauczycieli. Uczestnikami spotkań byli głównie nauczyciele informatyki i edukacji wczesnoszkolnej. Od stycznia 2017 r. planowanych jest 65 kolejnych. Niektórzy kuratorzy oświaty ufundowali granty dla nauczycieli na opracowanie programów nauczania.

Dodatkowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozpoczęła kampanię „Programowanie z eTwinning” – obejmującą: kursy, seminaria, projekty, scenariusze lekcji dotyczące kodowania i innych umiejętności cyfrowych.

Podczas swojej prezentacji dyrektor Rafał Lew-Starowicz zwrócił uwagę na fakt, że polscy uczniowie i nauczyciele odnoszą liczne sukcesy na arenie międzynarodowej w różnych konkursach i olimpiadach. Z drugiej strony polscy uczniowie słabo sobie radzą z rozwiązywaniem problemów za pomocą komputera – zadania na „zaprogramowanie” biletomatu czy klimatyzatora – zajęliśmy 29 miejsce na 32 kraje (test PISA 2012).

Programowanie wspomaga kształcenie takich umiejętności, jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów. W warunkach szybko zmieniającej się technologii te umiejętności są ponadczasowe, trwalsze niż jakiekolwiek środowisko programowania czy aplikacje. Umiejętności nabyte podczas programowania są przydatne na zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w pracy w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych. Umożliwiają przejście z pozycji cyfrowego konsumenta na pozycję cyfrowego twórcy oraz przyjęcie roli osoby władającej technologią, a nie tylko korzystającej z niej.

Co do kwestii związanych z podłączeniem szkół do szerokopasmowego dostępu do internetu w ramach środków z Osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, punktem wyjścia dla tej interwencji były wyniki analiz. Potwierdzały one, że ponad 40% placówek oświatowych w Polsce korzysta z dostępu do internetu o przepustowości niższej niż 10 Mb/s. Z tego też względu Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się na takie zaplanowanie dystrybucji środków unijnych z PO PC, aby przedsiębiorcy którzy będą uzyskiwać dofinansowanie unijne byli zobowiązani do podłączenia wszystkich placówek oświatowych. Chodzi o placówki nie znajdujące się w zasięgu sieci powyżej 100 Mb/s, bądź też wykluczone z planów inwestycyjnych komercyjnych przedsiębiorców.

Budowa bardzo szybkich łączy szerokopasmowych do szkół będzie jednak wyłącznie pierwszym etapem na drodze do osiągnięcia celu w postaci zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do szybkiego internetu i jego zasobów. Cel ten zrealizowany zostanie przez połączenie wszystkich jednostek w jedną sieć teleinformatyczną stanowiącą rodzaj szkolnego szerokopasmowego intranetu. W tym zakresie zapewniona zostanie usługa dostępu do internetu i usługi towarzyszące oraz wymiana treści między jednostkami i internetem globalnym. Spójność i jakość działania takiej sieci będzie zapewniał jeden podmiot. W ten sposób zostanie zorganizowana i wdrożona Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).

OSE będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej (już istniejącej, jak również powstałej w najbliższej przyszłości w wyniku realizacji komercyjnych i dofinansowanych inwestycji oraz infrastruktury wybudowanej dla celów OSE przez jej operatora).

Sieć ta będzie obsługiwana przez podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej uruchomienie i utrzymanie (w tym usługi serwisowe na rzecz placówek oświatowych na terenie całej Polski) oraz w szczególności za dostarczenie jednostkom oświatowym:

 1. dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego (w tym filtrowania treści) oraz
 2. dostępu do agregatorów/dostawców treści i usług edukacyjnych.

Zasady funkcjonowania OSE oraz sposób realizacji tego projektu zostaną uregulowane na poziomie ustawy, której założenia już jutro zostaną przedstawione przez Ministra Cyfryzacji do publicznych konsultacji.

Strona Pilotaż programowania

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna w Indiach – polscy astronomowie z medalami

MEN - aktualności - czw., 22/12/2016 - 15:44

Młodzi astronomowie z Polski na 10. Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki w Indiach zdobyli dwa srebrne medale, jeden brązowy i dwa wyróżnienia.

Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki (International Olimpiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA) to elitarne zawody dla uczniów szkół średnich, interesujących się astronomią, astrofizyką i badaniami kosmicznymi. To także miejsce odkrywania talentów, od których będzie w przyszłości zależeć postęp nauki i techniki. Zawody polegają na rozwiązywaniu szeregu zadań teoretycznych oraz przeprowadzeniu i analizie wyników obserwacji astronomicznych.

W tym roku zawody rozgrywane były w Bhubaneswar na wschodzie Indii. Udział wzięło w nich 234 uczniów z 42 krajów. Polskę reprezentowało 5 uczniów i wszyscy zdobyli nagrody.

Srebrny medal do Polski przywiezie Mateusz Bronikowski, absolwent I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku oraz Zofia Kaczmarek z Liceum Akademickiego w Toruniu.

Brązowy medal zdobył Patryk Rachwał z III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Z kolei wyróżnienie otrzymali: Cyryl Waśkiewicz z XIV LO w Warszawie i Michał Wójcik z III LO w Tarnowie.

Serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2016

MEN - aktualności - czw., 22/12/2016 - 13:50

W związku z obowiązkiem udostępnienia na stronie internetowej MEN postaci elektronicznej wzoru rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956 z późn. zm.), poniżej zamieszczona została aplikacja do rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa za rok 2016.

Uwaga!

W załączniku nr 2 znajduje się nieaktualny przypis dotyczący przekształcania się oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 35) istnienie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostało przedłużone do dnia 1 września 2019 roku. Ponadto w związku z uchwaloną przez Sejm ustawą Prawo oświatowe planuje się stałe włączenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do systemu oświaty.

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 roku

MEN - aktualności - czw., 22/12/2016 - 13:46

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały dzieci w wieku 6 lat i starsze w wychowaniu przedszkolnym. Na takie dziecko zostanie naliczona średnio kwota subwencji w wysokości ok. 4,3 tys. zł. W algorytmie podziału subwencji  wartość wag dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym została ustalona z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana placówka.

Wprowadzono również wyższą o 44% wagę dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Waga została zwiększona z 0,045 na 0,065. Zwiększenie wartości tej wagi jest związane z potrzebą wsparcia szkół w organizacji oddziałów klas I – III wynikającą, m. in. z konieczności tworzenia małolicznych oddziałów klas I szkół podstawowych w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

Ponadto uwzględniono:

 • wskaźnik  zwiększający liczbę uczniów szkół podstawowych i zmniejszający liczbę uczniów gimnazjów w związku z rozpoczynającym się procesem zmian w systemie oświaty od 1 września 2017 r.;
 • wagę o wartości 0,3 dla uczniów w oddziałach przygotowawczych;
 • wagę o wartości 5 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy zostali skierowani do ośrodka, a jeszcze do niego nie przybyli;
 • zmianę zasad subwencjonowania uczniów szkół dla dorosłych – obniżenie wskaźnika w przypadku publicznych szkół dla dorosłych kształcących w trybie zaocznym z 0,5 na 0,42, a dla niepublicznych z 0,25 na 0,18;
 • niższą wagę dla szkół medycznych, obniżenie z wartości 1 do poziomu 0,85;
 • zróżnicowanie wag dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach.

Podpisane 22 grudnia 2016 r. rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Materiały z posiedzenia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do badania problemów nauczania historii i geografii (Telsze, 10-13 maja 2016 r.)

MEN - aktualności - czw., 22/12/2016 - 09:22

Protokół

Referaty:

„Skutki II wojny światowej w świetle niemieckich podręczników do nauczania historii”

„Polska, Litwa, Europa wobec skutków II wojny światowej. Litewski punkt widzenia”

„Polska, Litwa, Europa wobec skutków II wojny światowej w najnowszych podręcznikach litewskich”

„Polska, Litwa, Europa wobec skutków II wojny światowej. Polski punkt widzenia”

Opinie o polskich podręcznikach:

Grzegorz Wojciechowski, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Nowa Era Spółka z o. o.

Jacek Chachaj, Janusz Drob, Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III. Wydanie zmienione, Nowa Era Spółka z o. o.

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki, W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2, Warszawa 2014, Nowa Era Spółka z o. o.

Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch, Bliżej historii. Podręcznik. Gimnazjum. Klasa 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. (Wydanie V, 2014)

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy) – Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2012

Barbara Lenartowicz, Marcin Wójcik, Czas na geografię zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne (zakres podstawowy), Warszawa 2015, Nowa Era Spółka z o. o.

Roman Malarz, Puls Ziemi 3. Podręcznik do geografii dla gimnazjum, Warszawa 2010, Nowa era spółka z o. o.

Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz, Maria Pacholska, Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Dzieje najnowsze 1918-2006 (zakres rozszerzony), Wydawnictwo Piotra Marciszuka „Stentor”

Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek,  Historia 3. Część 1. Od początku XX wieku do roku 1945 r. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o. o.

Mirosław Ustrzycki, Historia 3. Zakres rozszerzony. Część 2. Ciekawi świata. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o. o.

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz, W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 1, Nowa Era Spółka z o. o.

Opinie o litewskich podręcznikach:

Petrauskis K., Litvinaitė J., Vilkelienė K., Istorija vadovėlis 6 klasei, Serija „Atrask”, Leidyklos Šviesa, Kaunas 2015

Kapleris I., Meištas A., Mickevičius K., Ramanauskas R., Raškauskas K., Steponavičienė L., Tamkutonytė-Mikailienė Ž., Istorijos vadovėlis 8 klasei II dalis, Leidyklos „Briedis“ 2014

Kapleris I., Laužikas R., Meištas A. Mickevičius K., Žolynas M., Laikas. Istorijos vadovėlis. 11 klasei II dalis, Leidykla „Briedis“ 2015

Kapleris I., Laužikas R., Meištas A. Mickevičius K., Laikas. Istorijos vadovėlis. 12 klasei I dalis, Leidykla „Briedis“ 2015;

Kapleris I., Laužikas R., Meištas A. Mickevičius K., Laikas. Istorijos vadovėlis. 12 klasei II dalis, Leidykla „Briedis“ 2016

Kapleris I., Meištas A., Mickevičius K., Laužikienė A., Ramanauskas R., Tamkutonytė-Mikailienė Ž., Laikas. Istorijos vadovėlis 9 klasei. I dalis, Vilnius 2015 [wyd. „Briedis”];

Kapleris I., Meištas A., Mickevičius K., Laužikienė A., Ramanauskas R., Tamkutonytė-Mikailienė Ž., Laikas. Istorijos vadovėlis 9 klasei. II dalis, Vilnius 2015;

Navickas V., Svarauskas A., Istorija. Vadovėlis 12 (IV gimnazijos) klasei, Vilnius 2015 [wyd. „Ugda”]

Kynė G., Varanavičienė G., Railienė L., Ubartas T., Kamarauskaitė A., 2015, GEOGRAFIJA. Vadovėlis VI klasei (ATRASK), Šviesa, Kaunas.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Prawo