Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Prawo

Zaproszenie na konferencję prasową

MEN - aktualności - śr., 08/03/2017 - 17:00

W czwartek, 9 marca 2017 r. o godz. 9:20 w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej (Al. Szucha 25, sala 102) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

W spotkaniu udział weźmie także Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Temat briefingu: Coraz bliżej dobrej szkoły. Aktualny stan wdrażania reformy edukacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

MEN - aktualności - śr., 08/03/2017 - 14:50

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników zostało opublikowane w dniu 6 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw (Poz. 481). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 7 marca 2017 r.

Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach.

Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, do dopuszczania podręczników do kształcenia w zawodach w dotychczasowych czteroletnich technikach, uwzględniających nową podstawę programową kształcenia w zawodach, będą stosowane przepisy niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie określa:

 1. szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników,
 2. rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego,
 3. szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego,
 4. dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców,
 5. wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego,
 6. tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.

W rozporządzeniu nie wprowadza się zasadniczych zmian w stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach będą dopuszczane do użytku szkolnego na podstawie przepisów dotychczasowego rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników).

Opłaty wnoszone przez wnioskodawcę ubiegającego się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika uwzględniającego podstawę programową z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.):

MEN - aktualności - śr., 08/03/2017 - 14:46

Opłaty wnoszone przez wnioskodawcę ubiegającego się o dopuszczenie
do użytku szkolnego podręcznika uwzględniającego podstawę programową
z dnia 27 sierpnia 2012 r.  (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909) wnioskodawca ubiegający się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika
lub części podręcznika:

 1. w postaci papierowej – wnosi opłatę w wysokości 4800 zł, z tym,
  że w przypadku:

1) podręcznika przeznaczonego do nauczania języka obcego, niezawierającego   tekstów w języku polskim – wysokość opłaty wynosi 3600 zł;

2) podręcznika stanowiącego tłumaczenie na język obcy podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
– wysokość opłaty wynosi 1600 zł;

 1. w postaci elektronicznej – wnosi opłatę w wysokości 6000 zł, z tym,
  że w przypadku:

1) podręcznika przeznaczonego do nauczania języka obcego, niezawierającego   tekstów w języku polskim – wysokość opłaty wynosi 4800 zł

2) podręcznika stanowiącego tłumaczenie na język obcy podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego – wysokość opłaty wynosi 2800 zł

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Biuro Administracyjne

NBP O/Okr. Warszawa

nr-ku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000

 

Opłaty wnoszone przez wnioskodawcę ubiegającego się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

MEN - aktualności - śr., 08/03/2017 - 14:43

Opłaty wnoszone przez wnioskodawcę ubiegającego się o dopuszczenie
do użytku szkolnego podręcznika uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego
z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 481) wnioskodawca ubiegający się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika
lub części podręcznika:

 1. w postaci papierowej – wnosi opłatę w wysokości 4800 zł, z tym,
  że w przypadku:
 • podręcznika przeznaczonego do nauczania języka obcego, niezawierającego tekstów  w języku polskim – wysokość opłaty wynosi 3600 zł;
 • podręcznika stanowiącego tłumaczenie na język obcy podręcznika wpisanego
  do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego – wysokość opłaty wynosi 1600 zł;
 1. w postaci elektronicznej – wnosi opłatę w wysokości 6000 zł, z tym,
  że w przypadku:
 • podręcznika przeznaczonego do nauczania języka obcego, niezawierającego tekstów w języku polskim – wysokość opłaty wynosi 4800 zł;
 • podręcznika stanowiącego tłumaczenie na język obcy podręcznika wpisanego
  do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego – wysokość opłaty wynosi 2800 zł;

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Biuro Administracyjne

NBP O/Okr. Warszawa

nr-ku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000

 

Posiedzenie Związku Powiatów Polskich z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - śr., 08/03/2017 - 08:57

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła wczoraj w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Częstochowie.

Jednym z tematów poniedziałkowych obrad była rola samorządów powiatowych w systemie oświaty. W swoim wystąpieniu szefowa MEN poruszyła kwestie dotyczące reformy edukacji, w tym zmian w systemie kształcenia zawodowego, sposobu finansowania zadań oświatowych oraz prac nad stworzeniem systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że we wrześniu ubiegłego roku podczas prezentacji projektu ustaw: Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zapowiedziała, że docelowo przedstawione zostaną kolejne projekty aktów prawnych dotyczące m.in. finansowania zadań oświatowych.

– W tej chwili toczy się dyskusja, w jaki sposób należy uporządkować sposób przekazywania subwencji oświatowej, tak aby odpowiadała ona rzeczywistości – powiedziała szefowa MEN.

Minister edukacji powiedziała również, że przedstawiciele samorządów biorą udział w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Jego zdaniem jest m.in. wypracowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie finansowania zadań oświatowych, wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz awansu zawodowego.

– Mam nadzieję, ze wspólne będziemy uzupełniać się w naszych działaniach dla dobra uczniów i polskiej szkoły – podsumowała spotkanie szefowa MEN.

Podczas spotkania członkowie uczestnicy dyskutowali również o roli samorządu terytorialnego w państwie, dochodach samorządów oraz roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli.

Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym 308 powiatów i miast na prawach powiatów. Jego celem jest m.in. wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów oraz kształtowanie wspólnej polityki.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

MEN - aktualności - wt., 07/03/2017 - 17:16

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów.

Do końca marca br. samorządy mają czas na przedstawienie nowej sieci szkół. Przypominam, że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa dyspozycji pozostają Kuratorzy Oświaty i powołane przez nich regionalne zespoły koordynacyjne. Ich zadaniem jest  monitorowanie działań związanych z reformą edukacji w regionach i reagowanie na wszystkie pytania i wątpliwości.

Rok 2017 to intensywny, ale i niezwykle istotny czas dla polskiej edukacji, w którym zaplanowałam szereg kolejnych działań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania oświaty.
W połowie lutego br. podpisałam rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Od 1 września br. przygotowane na jej bazie programy nauczania będą obejmowały uczniów klas I, IV, VII szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia. W powstanie nowej podstawy programowej zaangażowani byli eksperci – praktycy i akademicy, profesjonaliści, osoby z dużym doświadczeniem. Obecnie pracują oni nad podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych.

Nowa podstawa programowa jest nowoczesna, daje dużo swobody nauczycielowi. Kładziemy
w niej nacisk na takie elementy jak m.in.: możliwość pracy metodą projektu, naukę programowania i gry w szachy począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, rozwijanie kompetencji czytelniczych, wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych.

Nasze działania nie kończą się jednak na opublikowaniu rozporządzenia. Chcemy być z Państwem na każdym etapie wdrażania zmian w edukacji. Aby w jak najlepszy sposób przygotować kadrę pedagogiczną do realizacji nowej podstawy programowej wypracowaliśmy model doskonalenia nauczycieli opierający się na materiałach przygotowanych wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Obecnie organizowane są konferencje z zakresu nowej podstawy programowej dla konsultantów oraz doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. W kolejnym etapie, do końca czerwca, eksperci będą szkolić nauczycieli ze zmienionej podstawy programowej. Dodatkowo w najbliższym czasie do szkół trafi pakiet materiałów dotyczący podstawy programowej z komentarzem eksperckim.

W ramach opublikowanych ustaw oświatowych w ministerstwie trwają prace związane
z kolejnymi rozporządzeniami obejmującymi szczegółowe zapisy dotyczące zmian w systemie edukacji. Wśród najważniejszych z nich wymienić można m.in. dokumenty w sprawie:

 • ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
 • szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;
 • oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;
 • udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 • wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Wśród priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej chciałabym wymienić działania na rzecz zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu w każdej szkole. W ciągu 2 najbliższych lat będzie to możliwe dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Jestem przekonana, że możliwość wykorzystania nowych technologii, w tym m.in. „aktywnych tablic”, w znaczący sposób poprawi jakość Państwa pracy.

W tym roku, po raz pierwszy od pięciu lat, dokonana zostanie waloryzacja Państwa wynagrodzeń. Natomiast już w kwietniu br., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażę harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Będzie on efektem prac powołanego w listopadzie 2016 r. Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W jego skład weszli przedstawiciele reprezentatywnych nauczycielskich związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Prace zespołu obejmują kluczowe kwestie, m.in.: finansowanie oświaty i wynagrodzenie nauczycieli.

Zmiany w zakresie finansowania zadań oświatowych do końca lutego br. były również szeroko konsultowane w formie spotkań warsztatowych. Ich cel to poznanie potrzeb, opinii i pomysłów dotyczących finansowania zadań oświatowych we współpracy z osobami znającymi tę tematykę i mającymi doświadczenie praktyczne w jej zakresie. Obecnie ministerstwo podsumowuje spotkania i analizuje wszystkie wnioski. Celem prac jest wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących zmian w systemie finansowania oświaty w zakresie, m.in.: zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej (np. specyfika małych szkół, zmianowość, kształcenie zawodowe), dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego czy sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Efektem tych prac będzie przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu oświaty.

Chciałabym dodatkowo zwrócić uwagę na to, że w zakresie wprowadzania reformy przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków z tym związanych. Według naszych szacunków w najbliższych 2 latach koszty zmian powinny wynieść około 900 mln zł. Zagwarantowaliśmy te środki w subwencji oświatowej i finansowanie na kolejne lata. Jednocześnie od 2017 r. subwencją oświatową w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko objęliśmy 6-latki w przedszkolach. Na ten cel z budżetu przeznaczono kwotę 1 mld 430 mln zł.

Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł.

W 2017 r. mamy w subwencji kwotę około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy.  Dodatkowo planujemy corocznie pieniądze dla samorządów na te zadania z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. Rocznie kwota tej rezerwy wynosi około 168 mln zł.

W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej przewidziano możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie dodatkowych środków na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z reformą edukacji.Środki finansowe pochodzące z tej rezerwy, będą mogły zostać przeznaczone m.in. na dofinansowanie gimnazjów publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne (lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi), które od  września 2017 r. będą przekształcone w szkoły podstawowe, na doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w sprzęt, np. ławki, krzesła oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne  do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. Obejmie to także dofinansowanie ewentualnych remontów sanitariatów, w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.

Pragnę podkreślić, że jednym z głównych założeń zmiany ustroju szkolnego jest złagodzenie skutków niżu demograficznego, w wyniku którego w ostatnich kilku latach ponad 45 tys. nauczycieli straciło pracę.

Wprowadzenie reformy edukacji oznacza zatrzymanie tej tendencji, ponieważ w systemie pojawi się dodatkowo ponad 5 tys. nowych etatów.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przepisach wdrażających reformę, wprowadziliśmy dogodne i elastyczne rozwiązania kadrowe dla nauczycieli. Zasady te stwarzają dodatkową ochronę
dla nauczycieli. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie, jak i odpowiedzi na pytania dotyczące wprowadzanych zmian umieszczone zostały na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl
Wdrażanie reformy w edukacji to długoletni proces, w którym konieczna jest bliska współpraca wszystkich środowisk zainteresowanych zmianami w systemie oświaty, w szczególności dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców. Chcemy być z Państwem.

Do dyspozycji pozostają niezmiennie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorzy Oświaty i ich zespoły koordynacyjne oraz Wojewodowie.

Bardzo liczę na Państwa pomoc we wspólnej pracy na rzecz dobrej szkoły.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

„Kustosz Pamięci Narodowej” – trwają zgłoszenia

MEN - aktualności - wt., 07/03/2017 - 12:29

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do XVI edycji nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Swoje propozycje można przesyłać do 15 marca br.

Szczególnie zachęcamy do zgłaszania kandydatur przedstawicieli środowiska oświatowego, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także uczniów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania kandydatur przez wypełnienie i przesłanie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej IPN. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 marca 2017 r. Wniosek powinien zawierać dane kandydata oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody.

Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie pięciu laureatów. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w maju br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii narodu polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

W ubiegłorocznej edycji konkursu Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłosiło kandydaturę Generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. „Gryf”, który zmarł na początku stycznia tego roku.

Laureatów wyłania kapituła nagrody, na czele której stoi prezes IPN. Wyróżnienie ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Więcej informacji o nagrodzie na stronie internetowej IPN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – finał z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 06/03/2017 - 22:22

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył wczoraj w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, który odbył się w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiceminister edukacji osobiście pogratulował laureatom olimpiady. W szczególny sposób podziękował nauczycielom i opiekunom za ich trud i wysiłek włożony w przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

W swoim wystąpieniu wiceminister Maciej Kopeć podkreślił również, że finansowanie i wspieranie przedsięwzięć służących pracy z uczniem – szczególnie tym uzdolnionym oraz rozwijanie wśród uczniów świadomości historycznej jest ważnym elementem działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów ma charakter zawodów indywidualnych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminarzem Olimpiady w czasie trzech etapów – szkolnego, okręgowego i centralnego, zróżnicowanych pod względem wymaganego od uczestników zakresu wiedzy i umiejętności. Głównym jej celem jest rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów oraz tworzenie dla nich warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii.

Udział w Olimpiadzie wzięło udział 1004 uczniów z całej Polski. Po eliminacjach na etapie szkolnym i okręgowym, do udziału w finale zostało zakwalifikowanych 68 uczniów. W trakcie eliminacji centralnych uczniowie rozwiązywali test z zakresu tematu przewodniego tegorocznej edycji „Wpływ reformacji w Europie i w Rzeczypospolitej na życie religijne, polityczne i gospodarczo-społeczne w XVI-XVII wieku”, a następnie odpowiadali na pytania z zakresu podstawy programowej z historii dla gimnazjum oraz na pytania dotyczące wybranych przez nich lektur (zgodnych z zainteresowaniami uczniów).

Oto najlepsi finaliści:

I miejsce: Paulina Zapotoczna z Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.
II miejsce ex aequo: Karol Barta z Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie oraz Kacper Grabowski z Gimnazjum nr 16 w Szczecinie.
III miejsce: Michał Dyrda z Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu.
IV miejsce ex aequo: Marcin Borman z Publicznego Gimnazjum nr 10 Dwujęzycznego w Opolu oraz
Michał Jarosz z Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu.

Finalistom i laureatom serdecznie gratulujemy!

Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Historyczne. Nad realizacją przedsięwzięcia czuwał Komitet Główny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów pod przewodnictwem dr hab. prof. US Małgorzaty Machałek.

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów zrealizowana została dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przedstawiciele Komitetu Nauk o Literaturze PAN w MEN na zaproszenie minister edukacji

MEN - aktualności - pon., 06/03/2017 - 17:10

W poniedziałek, 6 marca br., z inicjatywy Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.

W rozmowach udział wziął także Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. Ze strony Komitetu Nauk o Literaturze uczestniczyli: prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, UŚ, przewodniczący KNoL PAN, dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. UJ, przewodnicząca Komisji Edukacji KNoL PAN oraz dr hab. Krzysztof Biedrzycki, UJ, Komisja Edukacji KNoL PAN prof. dr hab. Ewa Jaskółowa, UŚ, Komisja Edukacji KNoL PAN; prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, UAM, Komisja Edukacji KNoL PAN; prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, KUL, Komisja Edukacji KNoL PAN. W spotkaniu uczestniczyła także dr Wioletta Kozak, sekretarz zespołu opracowującego podstawę programową do języka polskiego, kierownik Wydziału Egzaminu Maturalnego CKE.

Podczas spotkania minister Anna Zalewska poinformowała przedstawicieli PAN o harmonogramie wdrażanej reformy edukacji, najbliższych planach resortu, zapewniła o otwartości na debatę ze środowiskiem oświatowym, w tym z reprezentantami środowiska akademickiego.

Wiceminister Maciej Kopeć przypomniał, że zaproponowane zmiany w oświacie poprzedziła szeroka debata publiczna, także z udziałem ekspertów, którzy wielokrotnie spotykali się w ministerstwie i pracowali nad zmianami w podstawie programowej.

Sprawa, która była szczególnie bliska przedstawicielom KNoL PAN, to kompleksowy system szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego. Minister Anna Zalewska zapewniła, że trwają prace specjalnego zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty, który wypracowuje zmiany w tym zakresie. Minister edukacji zaznaczyła, że to właśnie na uczelniach wyższych powinno się odbywać doskonalenie zawodowe nauczycieli. Szefowa MEN zaprosiła środowisko akademickie do dyskusji na temat potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ponadto, jak zaznaczyła minister Anna Zalewska, w nowym prawie oświatowym została jasno określona lista akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli.

Minister Edukacji Narodowej poinformowała również o prowadzonych już szkoleniach dla nauczycieli, szczególnie tych, którzy będą pracowali z rocznikami I, IV i VII klasy szkoły podstawowej.

Na szczegółowe pytania dotyczące koncepcji podstawy programowej z języka polskiego, zakładanego modelu absolwenta i kierunków prac nad podstawą programową do szkoły ponadpodstawowej odpowiadała dr Wioletta Kozak z CKE.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zintegrowany System Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

MEN - aktualności - pon., 06/03/2017 - 14:02

Edukacja to nie tylko szkoły i uczelnie. Pracując i realizując różne pasje, przez całe życie zdobywamy nową wiedzę i umiejętności. W życiu zawodowym coraz ważniejsze staje się ich potwierdzanie poprzez wiarygodne dyplomy i certyfikaty. Dlatego od roku wdrażamy Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).

Zintegrowany System Kwalifikacji obejmie także wiele certyfikatów i dyplomów nadawanych poza oświatą i szkolnictwem wyższym – zadbamy, by były one wiarygodne dzięki stosowaniu procedur zapewniania jakości. Potwierdzeniem tej wiarygodności będzie znak wskazujący jeden z ośmiu poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Informacje o dyplomach i certyfikatach – jakich umiejętności dotyczą i gdzie można je zdobywać – będą dostępne dla wszystkich w rejestrze elektronicznym (Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji). Pozwoli to na porównywanie dyplomów i certyfikatów oraz ułatwi zdobywanie nowych zawodów. Pracodawcom łatwiej będzie oceniać przygotowanie kandydatów do pracy oraz planować rozwój zawodowy pracowników.

Dyplomy i certyfikaty z poziomem PRK będą bardziej rozpoznawalne nie tylko na polskim rynku pracy, ale też za granicą. Dzięki ich porównywalności z zagranicznymi dyplomami, Polacy będą mogli uzyskiwać cenne doświadczenie zawodowe w całej Europie. Natomiast przedsiębiorcy będą mogli łatwiej zdobywać zagraniczne zamówienia dzięki możliwości wykazywania się odpowiednimi kadrami.

Świat, gospodarka i rynek pracy ulegają szybkim przemianom. Nowym wyzwaniom nie sprostamy z umiejętnościami zdobytymi w młodości. Potrzebujemy coraz to nowych umiejętności i w dużych miastach i w małych miejscowościach, w firmach zdolnych do konkurencji na skalę europejską i światową, ale także w lokalnej, rodzinnej przedsiębiorczości. Dlatego warto docenić uczenie się w różnych formach, traktować pracę i aktywność społeczną jako nie mniej ważne źródło wiedzy i umiejętności, jak szkoła i uczelnia. Aby uczyć się przez całe życie i zdobywać nowe umiejętności wcale nie trzeba wracać do szkolnych ławek.

Więcej informacji o ZSK na portalu kwalifikacje.gov.pl.

Wizyta wiceminister edukacji w Ostrowi Mazowieckiej i Ostrołęce

MEN - aktualności - pon., 06/03/2017 - 08:50

W piątek, 3 marca br. Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN odwiedziła dwie mazowieckie miejscowości – Ostrów Mazowiecką i Ostrołękę. Głównym tematem obu spotkań było wdrażanie reformy edukacji oraz dyskusja na temat obecnego stanu oświaty.

W urzędzie miasta w Ostrowi Mazowieckiej wiceminister wzięła udział w lokalnej konferencji dotyczącej realizacji programu „Erasmus+”. Podczas spotkania eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przybliżyli główne założenia tego programu, zachęcali do indywidualnych konsultacji oraz pokazali również, w jaki sposób upowszechniać rezultaty projektów edukacyjnych.

W swoim wystąpieniu, wiceminister Teresa Wargocka przypomniała główne powody wdrażanej obecnie reformy systemu oświaty, w tym wprowadzeniu ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a także przywróceniu rangi szkolnictwa zawodowego.

-Wspólna podstawa programowa dla gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej spowodowała gwałtowny spadek przygotowania uczniów do studiowania. Właśnie od tego momentu nastąpiło zdegradowanie kształcenia ogólnego – podkreśliła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

W przemówieniu wiceminister edukacji poinformowała również o tym, w jaki sposób wdrażana jest reforma oświaty, wskazała na najważniejsze zmiany zawarte w nowej podstawie programowej. Wiceminister Teresa Wargocka poinformowała uczestników spotkania o trwających pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz zakończonych warsztatach dotyczących finansowania zadań oświatowych.

Podczas spotkania w Ostrowi Mazowieckiej rozmawiano także o roli samorządów w funkcjonowaniu systemu oświaty oraz zwiększeniu wychowawczej funkcji szkoły.

– W oświacie zagubiona została niepowtarzalna atmosfera szkoły. Wiele szkół i placówek postawiło wyłącznie na osiąganie wyników uczniów. Chciałabym, aby wynik egzaminu ósmoklasisty nie był jedynym elementem świadczącym o dobrej jakości pracy szkoły – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Podczas piątkowej wizyty na Mazowszu, wiceminister edukacji odwiedziła również Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu. Uczestniczyła tam w spotkaniu zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie z nauczycielami z regionu ostrołęckiego.

Również tam, wiceminister Teresa Wargocka podkreślała przyczyny wprowadzania zmian w systemie edukacji. Wskazała między innymi na duży niż demograficzny, szczególnie widoczny na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz to, że znaczna część gimnazjów w dużych miastach prowadzi selektywny nabór uczniów.

– Musimy powrócić do takiej szkoły, która przygotowywała uczniów we wszystkich sferach ich rozwoju oraz umożliwiała naukę odpowiedzialności w dorosłym życiu – powiedziała wiceminister edukacji. – Dobra szkoła to taka, w której każdy uczeń może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości – dodała.

Wiceminister Teresa Wargocka poinformowała nauczycieli, jakie zmiany nastąpią w szkolnictwie zawodowym, w tym na czym będzie polegać wprowadzenie nowego typu szkoły – branżowej szkoły I i II stopnia. Zachęcała pedagogów do promowania tych szkół wśród uczniów i rodziców oraz wskazywała, jakie korzyści z jej ukończenia będą mieli młodzi ludzie.

– Stworzyliśmy taką szkołę, która ma przyczynić się do rozwijania nauki fachowej wiedzy, ale równocześnie umożliwiać absolwentom uzyskanie wykształcenia średniego, a w dalszej kolejności podjęcie studiów – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Wcześniej, podczas wspólnej konferencji prasowej Aurelia Michałowska Mazowiecka Kurator Oświaty poinformowała, że dotychczas blisko 80 proc. samorządów rejonu ostrołęckiego przekazało już uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. Z terenu całego województwa mazowieckiego wpłynęło 270 uchwał. Mazowiecki Kurator Oświaty zaopiniował do tej pory 133 uchwały w tym: 94 pozytywnie a 39 pozytywnie ze zmianami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Forum Zawodowców w Toruniu – wydarzenie promujące szkolnictwo zawodowe z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - pt., 03/03/2017 - 11:36

– Chcemy stworzyć warunki do tego, aby wykształcić dobrych fachowców i dać młodym ludziom szanse na dalsze kształcenie – powiedziała w czwartek Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji uczestniczyła wczoraj w I Toruńskim Forum Zawodowców. Celem przedsięwzięcia skierowanego dla uczniów, rodziców i nauczycieli było promowanie kształcenia zawodowego na wszystkich szczeblach edukacji.

W swoim wystąpieniu Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN przypomniała, że w związku z reformą edukacji, już od 1 września, uruchomiony zostanie nowy typ szkoły zawodowej – branżowa szkoła I stopnia.

– To szkoła adresowana dla tych młodych ludzi, którzy chcą być dobrymi fachowcami wykonywać dobry i potrzebny zawód na rynku pracy – powiedziała wiceminister edukacji. – W szkole branżowej w szczególny sposób budowany będzie system dualny kształcenia. Będziemy zapraszać do niej pracodawców i przedsiębiorców, którzy wezmą udział w procesie kształcenia uczniów – dodała.

W programie Forum Zawodowców w Toruniu znalazły się między innymi warsztaty przygotowane i prowadzone przez toruńskie szkoły zawodowe, punkty doradztwa zawodowego oraz stoiska promujące ofertę edukacyjną lokalnych szkół zawodowych. Wśród atrakcji były także spotkania z doradcami zawodowymi, stoliki branżowe oraz pokazy z udziałem zaproszonych przedsiębiorców, którzy w ramach swoich stoisk promowali przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi. Wydarzeniu towarzyszył również Festiwal Wynalazczości.

Podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny poświęcony budowaniu sieci współpracy sprzyjających kształceniu kadr zawodowych, czyli połączeniu nauki, edukacji samorządu i biznesu. W dyskusji z przedstawicielami środowiska oświaty zawodowej udział wzięła wiceminister Teresa Wargocka oraz Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Mówiąc o roli szkoły zawodowej w edukacji młodych ludzi oraz znaczeniu wyboru dobrego zawodu, wiceminister edukacji podkreśliła, że niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie wybierali takie zawody, dla których na rynku pracy jest popyt.

– Wybór szkoły przez uczniów musi odpowiadać ich możliwościom i predyspozycjom. Ważne jest również, aby uczniowie ci widzieli siebie za kilka lat i mieli poczucie, że w każdej chwili mogą kontynuować naukę nawet na studiach wyższych – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Organizatorem wydarzenia był Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołem Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

W Forum uczestniczyli również: Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz miasta i województwa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finansowanie zadań oświatowych – warsztaty konsultacyjne w Warszawie

MEN - aktualności - czw., 02/03/2017 - 16:13

We wtorek, 28 lutego br. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się ostatnie warsztaty konsultacyjne dotyczące opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do prac nad koncepcją zmian zostali zaproszeni eksperci z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

W ciągu minionego miesiąca warsztaty konsultacyjne odbyły się również w następujących miastach:

 • Katowice (3 lutego br.) – z udziałem ekspertów z województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego i małopolskiego;
 • Gdańsk (9 lutego br.) – z udziałem ekspertów z województw: pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, zachodniopomorskiego;
 • Bydgoszcz (16 lutego br.) – z udziałem ekspertów z województw: kujawsko – pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Warsztaty miały charakter ekspercki. Ich celem było wypracowanie wstępnych rozwiązań dotyczących finansowania oświaty we współpracy z osobami znającymi tę tematykę i mającymi doświadczenie praktyczne z tego zakresu.

Głównym tematem rozmów było finansowanie oświaty samorządowej i niesamorządowej.  Warsztaty podzielone były na dwa panele. Podczas pierwszego z nich dyskutowano o ustaleniu ogólnego sposobu kalkulacji łącznej kwoty subwencji oświatowej oraz zasadach jej podziału oraz o zmianach w zakresie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Drugi panel poświęcony był omówieniu zmian w sposobie finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Poruszano także kwestię zmian w zakresie udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Wszystkie uwagi zgłaszane podczas warsztatów konsultacyjnych dotyczące finansowania zadań oświatowych są obecnie rozpatrywane i wnikliwie analizowane.

Zmiany w systemie finansowania

Przypomnijmy, że finansowanie edukacji było jednym z głównych tematów trwającej w ubiegłym roku ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.

We wrześniu, podczas prezentacji projektu ustaw: Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, minister Anna Zalewska zapowiedziała, że  docelowo przedstawione zostaną projekty aktów prawnych dotyczące m.in. finansowania zadań oświatowych.

Finansowanie zadań oświatowych jest także jednym z tematów pracy Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Zespół powstał z inicjatywy minister Anny Zalewskiej. W jego pracach uczestniczą  przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw.

Problemy w zakresie funkcjonującego systemu finansowania zadań oświatowych, ukształtowanego blisko 20 lat temu, zgłaszane są od wielu lat przez różne środowiska oświatowe, w tym przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe oraz regionalne izby obrachunkowe.

Odpowiadając na potrzebę wprowadzenia zmian systemowych w tym obszarze, Ministerstwo Edukacji Narodowej obecnie pracuje nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik dentystyczny

MEN - aktualności - czw., 02/03/2017 - 09:51

Kwalifikacja: Z.17

Egzaminatorzy:

 1. Piotr Andrzej Kleniewski
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – kelner

MEN - aktualności - czw., 02/03/2017 - 09:47

Kwalifikacja: T.9

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Kwalifikacja: T.10

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik żywienia i usług gastronomicznych

MEN - aktualności - czw., 02/03/2017 - 09:45

Kwalifikacja: T.6

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Kwalifikacja: T.15

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – kucharz

MEN - aktualności - czw., 02/03/2017 - 09:41

Kwalifikacja: T.6

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Dopuszczania do użytku szkolnego podręczników –rozporządzenie podpisane

MEN - aktualności - śr., 01/03/2017 - 20:17

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach.

Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, do dopuszczania podręczników do kształcenia w zawodach w dotychczasowych czteroletnich technikach, uwzględniających nową podstawę programową kształcenia w zawodach, będą stosowane przepisy niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie określa:

 1. szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników,
 2. rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego,
 3. szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego,
 4. dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców,
 5. wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego,
 6. tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.

W rozporządzeniu nie wprowadza się zasadniczych zmian w stosunku do przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach będą dopuszczane do użytku szkolnego na podstawie przepisów dotychczasowego rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników).

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” z udziałem wiceministrów edukacji

MEN - aktualności - śr., 01/03/2017 - 19:21

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN oraz Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczyli dziś w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w byłym Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie.

W wydarzeniu uczestniczył również Prezydent RP Andrzej Duda, przedstawiciele władz państwowych, środowisk niepodległościowych oraz rodziny żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Pod tablicą pamięci oddano hołd członkom powojennej konspiracji niepodległościowej pomordowanym przez komunistów. Złożono również wieńce i zapalono znicze.

Więzienie przy ul. Rakowieckiej pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od roku 1945 i przez cały okres stalinowski. Byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. Tam więziono m.in. gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold. Poza wojskowymi, „na Mokotowie” więziono również cywili i przedstawicieli kościoła katolickiego, m.in. abp. Antoniego Baraniaka.

Mokotowskie więzienie było miejscem kaźni, Golgotą Narodu Polskiego. Na terenie więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych w trakcie śledztwa pozostaje nieznana. Przez kolejne lata trwania systemu komunistycznego na „Rakowieckiej” więziono i stracono tysiące osób zatrzymywanych z powodów politycznych.

Akt utworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na terenie aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie został podpisany 29 lutego 2016 r. przez ministra Zbigniewa Ziobrę.

Wiceminister edukacji Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w apelu pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Finałem uroczystości była Msza Święta w Archikatedrze św. Jana w intencji Żołnierzy Wyklętych.

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowił w 2011 r. parlament w hołdzie „bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

1 marca to data symboliczna. Historycznie nawiązuje ona do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z  Łukaszem Cieplińskim na czele.

Mianem Żołnierzy Wyklętych określa się żołnierzy tworzących powojenną konspirację, która – aż do powstania „Solidarności” – była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia (1945 r.) działało w nim nawet 200 tys. konspiratorów. Blisko 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich–leśnych, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zapewniało partyzantom m.in. schronienie i łączność.

Zgodnie z treścią nowej podstawy programowej, która w połowie lutego br. została podpisana przez Minister Annę Zalewską, na zajęciach w klasach V-VIII szkoły podstawowej uczeń poznawać będzie początki komunizmu w Polsce. Zapozna się również z okolicznościami przejęcia władzy przez komunistów oraz scharakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz, ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego Żołnierzy Niezłomnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Prawo