Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Wdrażanie reformy edukacji – narada koordynacyjna wojewodów z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pt., 24/03/2017 - 15:12

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś w naradzie koordynacyjnej wojewodów zorganizowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Głównym tematem piątkowego spotkania było przedstawienie aktualnego stanu wdrażania reformy edukacji w regionach, omówienie szczegółów procesu dostosowania sieci szkół publicznych do nowego ustroju szkolnego, w tym uchwał podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji Maciej Kopeć podkreślił, że proces przyjmowania uchwał przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zapewnił, że ministerstwo na bieżąco monitoruje proces zmian.

– Jednostki samorządu terytorialnego są świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności i ustalają sieć szkół biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i uwarunkowania – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji podziękował wojewodom, którzy w ścisłej współpracy z kuratorami oświaty koordynują wdrażanie reformy edukacji w regionach. Z kolei Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił bardzo dobą współpracę i zaangażowanie w tym zakresie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konferencja rektorów uczelni pedagogicznych z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pt., 24/03/2017 - 15:01

– Edukację i kształcenie nauczycieli chcemy związać z uczelniami wyższymi – powiedziała w piątek minister Anna Zalewska.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Spotkanie odbyło się w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Głównym tematem piątkowego wydarzenia była rozmowa na temat systemu kształcenia nauczycieli w kontekście zmian wprowadzanych w edukacji.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreślała, jak ważnym elementem polskiego systemu oświaty jest kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli. Zaznaczyła, że w ustawie – Prawo oświatowe wprowadzono zapisy obligujące placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli do uzyskania akredytacji. Stanowi ona potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że system kształcenia zawodowego nauczycieli jest jednym z obszarów pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W jego skład wchodzą wszystkie reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe, organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

– Do końca czerwca opracowany będzie nowy, krajowy system kształcenia zawodowego nauczycieli – zaznaczyła szefowa MEN.

Udział w spotkaniu z minister edukacji wzięli przedstawiciele Akademii Ignatianum w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych powstała w roku 1991 z inicjatywy środowiska naukowego ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, której Rektorem był prof. Zenon Uryga. Przez lata funkcję przewodniczącego Konferencji pełnił JM Rektor UP prof. Michał Śliwa. Obecnie jej przewodniczącym jest JM Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prof. Jan Łaszczyk.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz...

MEN - aktualności - pt., 24/03/2017 - 13:57

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

Ramówki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

MEN - aktualności - pt., 24/03/2017 - 12:00

W związku z pytaniami o ramowe plany nauczania dla uczniów szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, informujemy, że obecnie trwają prace legislacyjne związane z umożliwieniem stosowania od 1 września 2017 r. we wszystkich klasach szkoły podstawowej specjalnej ramowych planów nauczania uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze

MEN - aktualności - czw., 23/03/2017 - 12:19

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Podręczników, Programów
i Innowacji w partnerstwie z Fundacją Rzecznik Praw Rodziców rozpoczął realizację projektu pn. „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze” .

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  zaangażowanego w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji publicznych z zastosowaniem aktywnych form konsultacji, spełniających  następujące warunki:

 • konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem m.in.:
 • ilościowych badań reprezentatywnych (ankiety lub wywiady standaryzowane),
 • wywiadów indywidualnych lub zogniskowanych wywiadów grupowych,
 • wysłuchań publicznych,
 • próśb o opinie,
 • bezpośrednich spotkań roboczych,
 • moderowanych spotkań otwartych (panelowe spotkania publiczne),
 • stałych konferencji,
 • sondaży deliberatywnych,
 • paneli obywatelskich
 • konsultacje obligatoryjnie przeprowadzone zostaną z udziałem co najmniej partnerów społecznych i organizacji pozarządowych innych niż partner w projekcie;
 • konsultacje podsumowane zostaną oceną zastosowanych metod przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności i trafności.

Celem projektu jest również stworzenie i wdrożenie reguł zapewniających przeprowadzenie pogłębionych konsultacji publicznych w Ministerstwie Edukacji

Narodowej. Wsparciem w zakresie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących opracowania założeń do ustawy regulującej system edukacji w Polsce zostanie objętych 50 pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ponadto w ramach projektu planuje się przeprowadzenie działań doradczych dla pracowników urzędu obsługującego organ prowadzący konsultacje publiczne z

zakresu ich poprawnej metodologicznie realizacji.

Projekt zakłada wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych projektu rządowego aktu normatywnego, zawartego w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, dotyczącego kwestii istotnych dla znacznej części społeczeństwa.

Wartość projektu ogółem: 2 542 959,19 zł

Wysokość wkładu UE w projekt: 2 143 206,01 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.10.2018 r.

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – spotkanie grup roboczych w MEN

MEN - aktualności - śr., 22/03/2017 - 16:06

We wtorek, 21 marca br. w gmachu ministerstwa edukacji odbyło się spotkanie grup roboczych pracujących w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, oraz przedstawiciele ministerstw.

Minister Anna Zalewska, przewodnicząca Zespołu powołała cztery grupy robocze, których zadaniem jest przedyskutowanie kierunków zmian w zakresie finansowania oświaty i statusu zawodowego pracowników oświaty, w związku z tym, że obecne rozwiązania oceniane są jako nieadekwatne do współczesnych warunków społecznych, ekonomicznych, demograficznych.

Na kolejnych spotkaniach grup roboczych analizowano możliwość wdrożenia rozwiązań optymalizujących zasady finasowania zadań oświatowych przez  jednostki  samorządu terytorialnego, zracjonalizowania systemu wynagradzania nauczycieli, aktualizacji zasad awansu zawodowego nauczycieli w odpowiedzi na potrzeby szkoły i rozwoju zawodowego nauczyciela, a także uporządkowania przepisów regulujących czas pracy nauczycieli.

Toczące się rozmowy, wymiana opinii, propozycje kierunków rozważań w chwili obecnej mają charakter roboczy, podlegają dalszej szerokiej dyskusji  i odnoszą się do części z zaplanowanych obszarów tematycznych prac Zespołu.

Na tym etapie prac, celem Zespołu jest wypracowanie mechanizmów prawnych stwarzających optymalne, racjonalne warunki rozwoju zawodowego nauczycieli, a w zakresie finansowania – podział środków w sposób bardziej dostosowany do zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dyskutowane rozwiązania nie przewidują wyłączenia żadnej z grup nauczycieli spod unormowań Karty Nauczyciela.

Podsumowanie pierwszego etapu prac Zespołu planowane jest w kwietniu br.

Przypomnijmy, że w tym roku, po raz pierwszy od pięciu lat, dokonana zostanie waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli. Natomiast już w kwietniu br., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażemy harmonogram podwyżek dla nauczycieli.

 

Spotkanie minister edukacji z samorządowcami w Serocku

MEN - aktualności - śr., 22/03/2017 - 14:43

Minister Anna Zalewska uczestniczyła wczoraj w XXXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Serocku. W spotkaniu udział wzięło blisko 300 samorządowców, prezydentów, burmistrzów i przewodniczących rad miejskich miast członkowskich.

W swoim wystąpieniu, szefowa MEN mówiła między innymi o aktualnym stanie wdrażania zmian w edukacji oraz pracach nad przygotowaniem zmian w systemie finansowania zadań oświatowych.

Szefowa MEN odniosła się również do rozwiązań prawnych wprowadzonych w nowym prawie oświatowym, umożliwiających wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jedynie przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Postulat ten zgłaszany był przez wiele samorządów.

Minister Anna Zalewska mówiła również o zmianach jakie nastąpią w systemie szkolnictwa zawodowego.

– Pracodawcy chcą aktywnie uczestniczyć w finansowaniu systemu oświaty i są gotowi pomóc w jego finansowaniu. Pracodawcy nie mogą i nie chcą dłużej czekać na dobrze wykwalifikowana kadrę, dlatego pilnie potrzebujemy zmian w systemie edukacji  – zaznaczała szefowa MEN.

Podczas dyskusji rozmawiano także o tworzeniu przez samorządy sieci szkół dostosowanej do nowego ustroju szkolnego, modernizacji Systemu Informacji Oświatowej oraz objęciu dzieci 6-letnich subwencją oświatową.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Obecnie członkami związku jest prawie 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane

Ośrodek Rozwoju Edukacji - śr., 22/03/2017 - 08:59

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wejdzie ono w życie 1 września 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne na stronie ministerstwa.

Czytaj więcej

Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane

MEN - aktualności - wt., 21/03/2017 - 16:58

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wejdzie ono w życie 1 września 2017 r.

Ponieważ rozporządzenie jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska, dlatego też zostanie skierowane do właściwych ministrów.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w podpisanym rozporządzeniu stosowane będą od roku szkolnego 2017/2018 w:

a) klasach I branżowej szkoły I stopnia;

b) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum

c) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r. będą kontynuowali naukę w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia.

Rozporządzenie nie obejmuje zawodów szkolnictwa artystycznego wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji), ponieważ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określi je w odrębnym rozporządzeniu.

Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach jednokwalifikacyjnych, przy czym większość z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ponadto absolwent branżowej szkoły I stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Przypisany do zawodów i kwalifikacji poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Zakres regulacji rozporządzenia jest związany z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i uwzględnia następujące zmiany:

1) wprowadzenie – na podstawie wniosków właściwych ministrów – do systemu oświaty możliwości kształcenia w nowych zawodach;

2) wykreślenie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – na podstawie wniosków właściwych ministrów – zawodów, w których dalsze kształcenie w systemie oświaty jest nieuzasadnione;

3) zmiany nazewnictwa kwalifikacji w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

4) zmiana liczby kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: do jednej kwalifikacji w zawodach nauczanych w branżowej szkole I stopnia oraz do maksymalnie dwóch kwalifikacji w zawodach nauczanych w technikum i szkole policealnej.

Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Wyodrębniono 8 obszarów kształcenia:

1) administracyjno-usługowy (AU);
2) budowlany (BD);
3) elektryczno-elektroniczny (EE);
4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);
5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);
6) turystyczno-gastronomiczny (TG);
7) medyczno-społeczny (MS);
8) artystyczny (ST).

W ramach każdego obszaru kształcenia zawody uporządkowano według typu szkoły, w którym może odbywać się kształcenie w danym zawodzie: branżowa szkoła I stopnia, technikum, branżowa szkoła II stopnia, szkoła policealna.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach, podobnie jak obecnie obowiązująca, została określona w trzech częściach:

1) część I – określa ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego oraz obejmuje tabelę zawierającą wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami z zawodami i efektami kształcenia;

2) część II – określa: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach;

3) część III – określa opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: nazwy i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne, oznaczono kodem składającym się z trzech wielkich liter:

1) BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy,
2) PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
3) JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo,
4) KPS – kompetencje personalne i społeczne,
5) OMZ – organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, oznaczono kodem składającym się z:

1) trzyliterowego skrótu PKZ;

2) ujętych w nawiasie:

a) wielkich liter alfabetu, wskazujących na przyporządkowanie do obszaru kształcenia;

b) małej litery alfabetu, o charakterze porządkowym, odróżniającym poszczególne PKZ w ramach obszaru kształcenia.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach oznaczono wielkimi literami alfabetu, wskazującymi na przyporządkowanie do obszaru kształcenia oraz kolejną liczbą o charakterze porządkowym.

W tabeli zamykającej część I podstawy programowej kształcenia w zawodach (uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w obrębie danego obszaru kształcenia) zostały wskazane kwalifikacje oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia wspólnymi dla wszystkich zawodów, a także z efektami kształcenia wspólnymi dla zawodów w ramach obszaru kształcenia (stanowiącymi podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów).

Podstawa programowa kształcenia w zawodach stanowi bazę do opracowania przez nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz przez podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe programów nauczania. Są one niezbędne odpowiednio do kształcenia: w szkołach publicznych, w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach, w zakresie nowelizowanych zawodów, została opracowana w oparciu o wypracowane rekomendacje zespołów partnerów społecznych (przedstawicieli pracodawców i pracobiorców) przygotowane przez zespoły autorów i ekspertów z danych obszarów kształcenia, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap I: Forum partnerów społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w konsekwencji regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w projektowanym rozporządzeniu określono podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

1) technik robót wykończeniowych w budownictwie,
2) magazynier-logistyk,
3) pracownik pomocniczy krawca,
4) pracownik pomocniczy mechanika,
5) pracownik pomocniczy ślusarza,
6) pracownik pomocniczy stolarza,
7) asystent fryzjera,

8)operator maszyn i urządzeń hutniczych (który powstał w wyniku pogrupowania i zintegrowania dotychczasowych zawodów operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, dlatego podstawa programowa kształcenia w zawodach nie obejmuje już tych dwóch zawodów).

W podstawie programowej kształcenia w zawodach wprowadzono również zmiany w nazwach dotychczasowych zawodów, a w konsekwencji określono nowe symbole cyfrowe tj.:

1) zawód technik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg;
2) zawód technik dróg i mostów kolejowych zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych;
3) zawód technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej;
4) zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych;
5) zawód technik budownictwa okrętowego zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających;
6) zawód monter kadłubów okrętowych zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających;
7) zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
8) zawód technik technologii ceramicznej zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik;
9) zawód fototechnik zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów;
10) zawód monter-elektronik zostaje zastąpiony zawodem elektronik;
11) zawód monter mechatronik zostaje zastąpiony zawodem;
12) zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

Ponadto w rozporządzeniu uzupełniono katalog efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie: podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów.

Uwzględniono również zmiany porządkujące zgłoszone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące nazw pracowni, wyposażenia oraz określenia wymiaru praktyk w zawodach: technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej oraz technik rybołówstwa morskiego.

Jednocześnie w zakresie stosowania ramowych planów nauczania w szkołach nowego i dotychczasowego ustroju szkolnego, w rozporządzeniu zawarto regulację wskazującą, że w przypadku:

 1. dotychczasowego czteroletniego technikum oraz
 2. w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w nowym pięcioletnim technikum (pomimo tego, że będzie się w nich stosować już nową podstawę programową kształcenia w zawodach)

minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego (którą podstawa programowa kształcenia w zawodach określa odrębnie w odniesieniu do poszczególnych zawodów) należy dostosować do wymiaru godzin określonego w dotychczasowych przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. w rozporządzeniu MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.).

Z kolei w przypadku nowych typów szkół ponadpodstawowych (tj. w pięcioletnim technikum, trzyletniej branżowej szkole I stopnia i dwuletniej branżowej szkole II stopnia oraz w poszczególnych semestrach szkoły policealnej, która jest szkołą ponadpodstawową) minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego będzie dostosowywana do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe (tj. w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół).

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Międzyresortowe spotkanie w MEN o szkolnictwie zawodowym

MEN - aktualności - wt., 21/03/2017 - 16:22

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się dziś z przedstawicielami kierownictw resortów prowadzących szkoły i placówki kształcące w zawodach.

Obecna była również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Wtorkowe spotkanie poświęcone było problematyce związanej z odbudową systemu kształcenia zawodowego oraz potrzebą podjęcia zintegrowanych działań zmierzających do poprawy jego jakości.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła jak ważne znaczenie ma promocja kształcenia zawodowego w procesie dostosowywania jego elementów do potrzeb gospodarki. Podczas dyskusji dokonano również aktualnego przeglądu stanu szkół prowadzonych przez innych ministrów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Misja – książka!” – gala ogólnopolskiego konkursu literackiego w MEN

MEN - aktualności - wt., 21/03/2017 - 14:20

W poniedziałek, 20 marca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu literackiego dla szkół ponadpodstawowych „Misja–książka!”.

Laureatom i zwycięzcom konkursu pogratulował Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

W swoim wystąpieniu wiceminister podziękował uczniom biorącym udział w konkursie oraz ich nauczycielom. Zachęcał także innych młodych ludzi do angażowania się w aktywności związane z propagowaniem czytelnictwo.

– Potrzebne są kolejne działania nauczycieli, polonistów i pedagogów na rzecz promocji czytania. Równie ważne jest pokazywanie młodych ludzi, dla których czytanie jest pasją – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Konkurs „Misja – książka!” to ogólnopolski turniej literacki, w którym kilkuosobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych współzawodniczą ze sobą w tworzeniu własnej książki. Młodzi autorzy, z pomocą i wsparciem nauczycieli mieli za zadanie napisać opowiadanie i zaprojektować własną książkę – od pierwszej do ostatniej strony w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero.

Uczniowie tworzyli książkę pod okiem nauczyciela, który zarówno reprezentował swoją drużynę, jak i czuwał nad procesem przygotowania zbioru opowiadań. Tematyka książki była całkowicie dowolna i uzależniona wyłącznie od uczestników konkursu. Wszystkie opowiadania w książce musiał łączyć jeden temat przewodni.

Do udziału w konkursie zgłoszono 837 książek, z których każda zawiera od kilku do kilkunastu napisanych przez uczniów opowiadań. W sumie wystartowały 844 drużyny szkolne oraz zarejestrowało się 1008 nauczycieli.

Zwycięzcy konkursu:

Laur Złotego Pióra otrzymali uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, którzy tom opowiadań Układanka napisali pod opieką pana Dariusza Martynowicza.

Laur Srebrnego Pióra otrzymali uczniowie Dwujęzycznego Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu za tom opowiadań pt. Czas

oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza z Raciborza, którzy napisali opowiadania składające się na tom Kamienica.

Laur Brązowego Pióra otrzymali uczniowie Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów w Lublinie za opowiadania do tomu Flesz czasoprzestrzeni, uczniowie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie za tom opowiadań Historie zamknięte w butelce oraz uczniowie VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach, którzy napisali tom opowiadań Wewnątrz.

Organizatorami konkursu są fundacja Nowoczesna Polska i Ridero IT Publishing. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 21/03/2017 - 13:59

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w liście skierowanym do środowiska oświatowego zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w internecie.

Czytaj więcej

 

Jest pół miliona podpisów czy nie ma?

Belferblog - wt., 21/03/2017 - 09:12
Wstałem o 6.00, włączyłem radio i usłyszałem w wiadomościach, że ZNP zebrał pół miliona podpisów pod referendum. Bardzo się ucieszyłem. Dla pewności jednak zajrzałem na stronę związku, a tam przeczytałem, iż to nie jest sprawdzona liczba, tylko osobiste przekonanie prezesa. … Czytaj dalej →

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pon., 20/03/2017 - 17:04

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w liście skierowanym do środowiska oświatowego zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w internecie.

Minister edukacji poprosiła dyrektorów szkół o zorganizowanie w szkole, placówce oświatowej spotkań z rodzicami i uczniami, podczas których możliwe będzie omówienie kwestii dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów.

W liście minister Anna Zalewska podkreśla, że gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Jednak nadmierne korzystanie z nich może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Szefowa MEN wskazuje także na to, że może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Minister Anna Zalewska zwraca się z prośbą do dyrektorów i nauczycieli o podjęcie działań zmierzających do zapoznania rodziców z zagrożeniami płynącymi z nieostrożnego korzystania z zasobów sieci.

– Warto podkreślić, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne – wskazuje w swoim liście szefowa MEN.

Minister edukacji prosi również, aby podczas spotkań z rodzicami zachęcać ich do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności w internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie ucznia w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha.

Gry komputerowe

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015).

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców

Poniżej zamieszczam również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl

Gry komputerowe – oznaczenia

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Działania szkoły wynikające z przepisów prawa

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.) szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

O doborze konkretnych środków i form realizacji litery przepisu 4a decyduje dyrektor szkoły, ponieważ zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 3), sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Zapis ten utrzymano również w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U., poz. 59, art., 27). Ponadto w art. 1 pkt. 21 tej ustawy podkreślono, że system oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

Pozostałe działania MEN

W projekcie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 podkreślono, że jedną z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest m.in. sprawne i odpowiedzialne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w  procesie uczenia się. Wskazano również, że szkoła podstawowa przygotowuje uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wyposaża ich w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych  cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

W ramach realizowanego od 1 września 2016 r. pilotażu programowania, poprzedzającego wprowadzenie w roku szkolnym 2017/2018 do podstawy programowej nauki programowania już od pierwszego etapu edukacyjnego, prowadzony jest szereg działań (szkolenia, warsztaty, konferencje, przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych) dla nauczycieli, pomagających im przygotować się do realizacji tego zadania. Wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania TIK na zajęciach pozwoli na sprawniejsze reagowanie w przypadkach zaobserwowanego niewłaściwego wykorzystania urządzeń cyfrowych przez uczniów.

Planowane jest również utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – działanie Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z MEN. OSE będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej (już istniejącej, jak również powstałej  w najbliższej przyszłości w wyniku realizacji komercyjnych i dofinansowanych inwestycji, oraz infrastruktury wybudowanej dla celów OSE przez jej operatora). Sieć ta będzie operowana przez podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej uruchomienie i utrzymanie, oraz w szczególności za dostarczenie jednostkom oświatowym:

1) usługi dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego (w tym filtrowania treści) oraz

2) dostępu do agregatorów/dostawców treści i usług edukacyjnych.

Wdrożenie OSE pozwoli na m.in.: zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami w sieci w możliwie największym zakresie w sposób i w skali niemożliwej do zrealizowania przez operatorów telekomunikacyjnych działających wyłącznie na zasadach rynkowych.

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego Nr 1 Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (przyjęty uchwałą nr 89 /2015 R.M.), przez Stowarzyszenia Miasta w Internecie i Fundację Nowoczesna Polska, jest realizowane zadanie publiczne pn. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu warsztatów skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Realizatorzy projektu prowadzą szkolenia wyłonionych spośród nauczycieli edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach, rozpowszechniają przygotowane materiały edukacyjne oraz we współpracy z kuratorami oświaty przeprowadzają spotkania informacyjne. Warsztaty odbywają się w szkołach na terenie całego kraju oraz dodatkowo są wspomagane działaniami e-learningowymi prowadzonymi na internetowej platformie edukacyjnej przygotowanej przez każdego z realizatorów zadania: www.cyfrowobezpieczni.pl oraz www.cybernauci.edu.pl.

W wyniku realizacji projektów przyjętych w konkursie zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych.

Mając na uwadze dużą przydatność powstałych produktów także w ramach innych projektów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło informacje na stronie internetowej wraz z „Standardem bezpieczeństwa online placówek oświatowych” oraz innymi materiałami. Materiał dostępny jest pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/dzialania-krajowe/.

Informacje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne są również na stronie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/.

Dodatkowo na stronie internetowej Fundacji Odkrywców Innowacji i Fundacji Drabina Rozwoju http://wiedza.bezpiecznyinternet.edu.pl/wyszukiwarka/wybor powstała także baza, która zawiera wyselekcjonowane, materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. W sumie zawiera ona 393 pozycje wydawnicze uporządkowane tematycznie wraz z linkami. W bazie zebrano i opisano również 133 definicje związane z terminologią internetową oraz 60 działań realizowanych na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu.

Na stronie internetowej Fundacji Dla Kultury.pl: www.ambasadorzy.kulturaonline.pl działa platforma e-learningowa, na której zmieszczone są szkolenia.

Dodatkowo w ministerstwie edukacji powstaje Zespół Kryzysowy, którego zadaniem jest podjęcie szerokorozumianych działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa uczniów w internecie. W skład Zespołu zaproszone zostaną instytucje publiczne i przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym te realizujące działania zlecone przez MEN w ramach zadania publicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole

MEN - aktualności - pon., 20/03/2017 - 16:45

Rozpoczęła się emisja nowego spotu dotyczącego zmian w systemie edukacji. Tym razem pokazujemy, w jaki sposób reforma oświaty wpłynie na sposób nauczania historii w szkołach.

Reforma edukacji to nie tylko nowy ustrój szkolny i zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego, ale również nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Korzystająca z taksówki mama z dziećmi przywołuje postać Mariana Rejewskiego – wybitnego polskiego szyfranta i matematyka, którego osiągnięcia dokonane wspólnie z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim, umożliwiły odczytanie przez służby francuskie i  brytyjskie zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej. Złamanie przez Polaków kodu „Enigmy”, uznawane jest za jedno z ważniejszych wydarzeń II wojny światowej, które znacznie skróciło działania wojenne.

Chcemy, aby przykład polskich szyfrantów stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o roli i znaczeniu historii w naszym życiu, w tym o znaczących dokonaniach Polaków, które są mało znane szerokiej opinii publicznej.

W szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona zostanie z 2 godzin do 8.

W nowej podstawie programowej z historii wskazujemy, że jest ona skarbnicą zbiorowej pamięci. Stykamy się z nią na rozmaitych, przecinających się płaszczyznach – od poznania przeszłości „małej ojczyzny”, przez losy kraju, jego najbliższych sąsiadów, aż po dzieje zwane powszechnymi. Spoglądamy na nią przez wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Ponadto, historia kształtuje zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania oraz wypowiadania własnych opinii.

W podstawie programowej z historii wskazane jest, że rolą tego przedmiotu jest poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, w szczególności za pomocą dokonań wybitnych postaci historycznych, a także zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi. Zadaniem nauczania historii jest wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie wobec nich szacunku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Spotkanie wiceministra edukacji z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Fizycznego

MEN - aktualności - pon., 20/03/2017 - 16:35

W piątek, 17 marca br. wiceminister edukacji Maciej Kopeć spotkał się z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. dr. hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz prof. dr. hab. Piotr Kossacki.

Podczas piątkowego spotkania dyskutowano m.in. o opinii Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że w liceach ogólnokształcących i technikach zostanie zwiększony tygodniowy wymiar godzin fizyki z 1 do 4 realizowanych w zakresie podstawowym. W opinii PTF przesłanej do MEN w ramach konsultacji społecznych, wskazano, że zmiana ta odbywa się z korzyścią dla szerokiego środowiska szkolnego i akademickiego.

Przedstawiciele PTF poinformowali również wiceministra o zbliżającej się 50. rocznicy pierwszej Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej (MOF), która odbędzie się w Warszawie. Olimpiada odbywa się co roku w innym kraju i jest to najbardziej prestiżowy konkurs z fizyki dla młodzieży.

Również dziś, w siedzibie Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, miała miejsce kolejna konferencja skierowana dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej. Tym razem spotkanie dotyczyło nowej podstawy z przedmiotów przyrodniczych – fizyki, chemii, przyrody i biologii. Ostania konferencja zaplanowana jest na 7 kwietnia br.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

„Words matter” – zobacz film przeciw wadliwym kodom pamięci

MEN - aktualności - pon., 20/03/2017 - 10:41

Ambasada RP w Waszyngtonie w ramach kampanii przeciw „polskim obozom”. przygotowała film na ten temat. Mając na uwadze jego szczególne walory edukacyjne, Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do realizacji zadań dydaktycznych szkół i placówek oświatowych z wykorzystaniem tego spotu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wszystkie polskie placówki dyplomatyczne na świecie od 2004 roku reagują na wszelkie przypadki przekłamań historycznych godzących w dobre imię Polski, które pojawiają się w światowych mediach. Za szczególnie krzywdzące i obraźliwe uważane są sformułowania typu „polskie obozy koncentracyjne / polskie obozy śmierci”.

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych polskie służby dyplomatyczne podejmują kilkadziesiąt interwencji w takich i podobnych przypadkach, domagając się sprostowania i użycia poprawnego wyrażenia: „Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny/zagłady w okupowanej Polsce” lub „Nazistowski obóz koncentracyjny/zagłady na terenie okupowanej przez Niemców Polski”.

Wszystkim nauczycielom, pedagogom i osobom zainteresowanym tym tematem polecamy odwiedzenie strony www.truthaboutcamps.eu, na której można znaleźć wiele przydatnych informacji.

Strona powstała dzięki współpracy Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ i Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowa podstawa programowa – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 20/03/2017 - 09:03

Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył 17 marca br. w konferencji dotyczącej nowej podstawy programowej. Było to kolejne spotkanie dotyczące wdrażania nowej podstawy programowej zorganizowane w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Konferencja tym razem dotyczyła historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii.

Czytaj więcej

Organizacja szkół i przedszkoli – rozporządzenie podpisane

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 20/03/2017 - 08:50

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 17 marca br., rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Regulacje określone w rozporządzeniu są istotne z punktu widzenia pracy szkoły i odpowiadają zakresowi spraw wskazanych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Czytaj więcej

Ramowe plany nauczania – rozporządzenie podpisane

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 20/03/2017 - 08:39

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent