Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

5 mln zł dla dzieci z terenów dotkniętych nawałnicami

MEN - aktualności - pt., 18/08/2017 - 16:43

Zasiłki, wyjazdy, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, opiekuńcze dla uczniów poszkodowanych w wyniku nawałnic – takie wsparcie przewiduje rządowy program przyjęty przez Radę Ministrów.

18 sierpnia br. przyjęto Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Z budżetu państwa uruchomione zostaną środki na dodatkową pomoc dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności dotkniętych w ostatnich dniach nawałnicami. Przeznaczono na ten cel kwotę 5 mln zł. Z zastrzeżeniem, że jeśli zapotrzebowanie na środki będzie większe, program zostanie uzupełniony o dodatkowe pieniądze.

Pomoc skierowana jest do dzieci, które będą od września chodziły do tzw. zerówki i do wszystkich uczniów z wyłączeniem tych ze szkół dla dorosłych.

Uczniowie i dzieci mogą otrzymać:

 • zasiłek losowy na cele edukacyjne w wysokości 500 zł lub 1 tys. zł.  Kwota uzależniona jest od wysokości zasiłku celowego, który otrzymali już rodzice ucznia z pomocy społecznej. Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:a) 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 3 tys. zł;
  b) 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 tys. zł.
 • zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, opiekuńcze
  Dzieci i uczniowie będą mogły korzystać z bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, które będzie organizował odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Uczniowie mogą skorzystać z:

 • wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. Jeżeli rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 tys. zł.

UWAGA! Uczeń będzie mógł skorzystać albo z wyjazdu albo z zajęć.

Jak i gdzie można otrzymać wsparcie?

Informacje o warunkach otrzymania pomocy rodzice uzyskają w urzędzie gminy. Zasiłek losowy dostanie każde dziecko i każdy uczeń uprawniony do tej formy pomocy.

Wniosek o wyjazd albo zajęcia rodzice powinni złożyć w urzędzie gminy. Warunkiem otrzymania pomocy w tych formach jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej w kwocie powyżej 3 tys. zł.

Rodzice mogą składać wnioski o pomoc w urzędzie gminy w terminie ustalonym przez urząd, ale nie później niż do 23 września 2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże wojewodom środki na realizację programu w następnym tygodniu, tak, aby uczniowie i dzieci mogły skorzystać z pomocy jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Więcej informacji o programie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Seminarium na temat roli organizacji pozarządowych w upamiętnianiu Holokaustu

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 18/08/2017 - 15:50

Rada Europy i Ministerstwo Edukacji Narodowej jako współorganizatorzy wydarzenia zapraszają liderów sektora pozarządowego do udziału w seminarium „Rola organizacji pozarządowych w przekazywaniu wspomnień o Holokauście oraz zapobieganiu zbrodniom przeciwko ludzkości”. 

Wizyta minister Anny Zalewskiej w Baku – 41. Światowa Konferencja Skautowa

MEN - aktualności - pt., 18/08/2017 - 10:24

W dniach 14-17 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w 41. Światowej Konferencji Skautowej w Baku.

Głównym celem wizyty szefowej MEN w Azerbejdżanie było wsparcie polskiej kandydatury do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku.

Światowe Jamboree Skautowe to największe tego typu wydarzenie skupiające kilkadziesiąt milionów młodych ludzi w wieku 14-17 lat w ramach Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Pełnienie funkcji gospodarza międzynarodowego zlotu to wielkie wyróżnienie dla danego kraju i możliwość promocji na całym świecie.

Kandydaturę Polski reprezentował Związek Harcerstwa Polskiego. 10-minutowa prezentacja Polski na scenie poprzedzona była wieloletnimi przygotowaniami możliwymi dzięki współpracy ZHP z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej i przedstawicieli miasta Gdańska. Nasze wystąpienie wsparł artystycznie dziecięcy zespół „Małe Skrzypeczki” z Kielc.

Ostatecznie, w wyniku głosowania, Światowa Konferencja Skautowa WOSM zdecydowała, że Światowe Jamboree Skautowe w 2023 r. odbędzie się w Korei Południowej. ZHP ubiegało się o organizację zlotu w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej.

Podczas pierwszego dnia wizyty w stolicy Azerbejdżanu szefowa MEN uczestniczyła w rozmowach z przedstawicielami organizacji skautowych z całego świata m.in. Ameryki Południowej, krajów afrykańskich, Nepalu, Pakistanu, czy Holandii. Omawiano kwestie aktywności wolontariackich, współpracy i wymiany młodzieżowej oraz edukacji. Minister edukacji wzięła także udział w spotkaniu polskiej delegacji z wiceprzewodniczącym parlamentu Azerbejdżanu Valehem F.Alasgarovem oraz odwiedziła Polaków żyjących w tym kraju.

W konferencji w Baku uczestnictwo ponad 1600 delegatów z całego świata. Uczestnicy przyjęli plan operacyjny skautingu na lata 2017-2019  oraz wybrano 12 członków Światowego Komitetu Skautowego.

Nasz kraj reprezentował również Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Paweł Szrot, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Jan Dziedziczak wiceminister spraw zagranicznych, a także senator Małgorzata Kopiczko i poseł RP Piotr Cieśliński.

Dziękujemy wszystkim organizacjom i instytucjom za zaangażowanie na rzecz organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w Polsce. Szczególne podziękowania kierujemy do harcerzy, których ogromna praca nad projektem Poland 2023 przyczyniła się do promocji naszego kraju za granicą.

Gratulujemy zwycięzcy – Korei Południowej, gdzie w 2023 roku odbędzie się zlot skautowy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konkurs POWER na szkolenie i doradztwo dla przedstawicieli JST – nabór wniosków

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 18/08/2017 - 09:36

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w dniu 30 kwietnia 2017r. ogłosiło konkurs na szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Święto Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - pt., 18/08/2017 - 08:32

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w sobotę, 12 sierpnia br. wzięła udział w obchodach Święta Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.

Wydarzenie to połączone było z wręczeniem Nagrody Jagiellońskiej JE prof. Václavowi Klausowi byłemu prezydentowi Republiki Czeskiej.

– Cieszę się, że wyróżnienie zostanie przyznane osobie, która będąc odpowiedzialnym politykiem i naukowcem przyczyniła się do umacniania więzi polsko-czeskich, a także ma niepodważalne zasługi dla rozwoju społeczno-politycznego Europy Środkowo–Wschodniej – podkreśliła w okolicznościowym liście wiceminister edukacji.

Podczas uroczystości zostały również wręczone nagrody Rektora dla wyróżniających się pracowników i absolwentów uczelni, zaś tegoroczni absolwenci Kolegium Jagiellońskiego otrzymali dyplomy ukończenia studiów.

Kolegium Jagiellońskie to uczelnia niepubliczna istniejąca od 2003 r., wpisana do rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Toruńska Szkoła Wyższa, obecną nazwę przyjęła w 2013 roku. Prowadzi trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunkach: administracja, stosunki międzynarodowe i pedagogika oraz dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunkach: administracyjno-ekonomicznym, pedagogicznym i kierunku bezpieczeństwo narodowe (w porozumieniu z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu). W ofercie szkoły są także studia podyplomowe.

Fot. KJ-TSW

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością” – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

MEN - aktualności - czw., 17/08/2017 - 15:08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.:

Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt.:

Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”, Konkurs nr DE-WZP-263.1.5.2017. Nabór ofert trwa do 8 września 2017 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://formularz.men.gov.pl/

Materiały z XIX posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii (Łódź, 10-14 lipca 2017 r.)

MEN - aktualności - śr., 16/08/2017 - 13:16

Protokół

Referaty:

Historiografia. Pamięć. Polityka historyczna – prof. Marek Kornat

Historiografia. Pamięć. Polityka historyczna – prof. Iwan Patrylak

Wpływ gospodarki na rozwój społeczności i kultury Kijowa w XIX w. do pocz. XX w. – dr Ihor Gyrych

Rozwój przestrzenny oraz przemiany funkcjonalne i społeczne Łodzi – uwarunkowania geograficzno-polityczne” – prof. Marek Barwiński

Rola dużych miast w gospodarce Ukrainy – Natalia Bieskowa

Opinie o polskich podręcznikach:

Historia II. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum, T. Małkowski, J. Rześniowiecki

Historia 2. Część 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, J. Ustrzycki, M. Ustrzycki

Historia 2. Część 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, J. Ustrzycki, M. Ustrzycki

Historia 3. Część 1. Od początku XX wieku do roku 1945. Zakres rozszerzony, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, M. Pacholska, W. Zdziabek oraz Historia 3. Część 2. Zakres rozszerzony. Ciekawi świata. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, M. Ustrzycki

Historia i społeczeństwo. Swojskość i obcość. Liceum i technikum, M. Markowicz, Ol. Pytlińska, A. Wyroda

Historia i społeczeństwo. Nauka. Liceum i technikum, R. Gucman

Bliżej geografii. Podręcznik Gimnazjum. Część 3, A.. Lechowicz, M/ Lechowicz, E. Sulejczak

Geografia. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Z. Zaniewicz

Geografia 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, R. Wróblewski, M. Zawadzka-Kuc

Geografia 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Jan. Stasiak

Opinie o ukraińskich podręcznikach do 8. klasy:

Історія України, Швидько Г.К., Чорнобай П.О.

Історія України, Власов В.С.

Історія України, Гупан Н.М., Смагін І.І., Пометун О.І.

Історія України, Бурнейко І.О., Наумчук О.В., Крижанівська Н.Є., Штанько О.Ф.

Історія України, Гісем О.В., Мартинюк О.О. 

Історія України, Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Історія України, Подаляк Н.Г., Лукач І.Б., Ладиченко Т.В.

Історія України, Д’ячков С.В., Литовченко С.Д.

Голокост в Україні: Пошуки відповідей на питання історії, Щупак I. – Навчальний посібник для учнів старших класів знз, Дніпропетровськ 2015

Географія, Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І. oraz Географія, Булаba Л. M. oraz Географія, Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б.

 

Materiały z posiedzenia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do badania problemów nauczania historii i geografii (Wrocław, 15-19 maja 2017 r.)

MEN - aktualności - śr., 16/08/2017 - 13:09

Protokół

Referaty:

Wrocław i Wilno w wybranych zagranicznych podręcznikach do nauczania histori

Rola Wrocławia i Wilna we współtworzeniu kultury zjednoczonej Europy w świetle wybranych polskich podręczników do nauczania historii

Wilno przemiany od czasów przedwojennych do współczesnych 

Wilno w kontekście rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej w świetle wybranych litewskich podręczników do nauczania historii

 

Opinie o polskich podręcznikach:

Historia i społeczeństwo. Swojskość i obcość. Liceum i technikum, M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda 

Historia i społeczeństwo. Swojskość i obcość. Liceum i technikum, M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda – część odnosząca się do XIX i XX wieku

Historia i społeczeństwo. Gospodarka. Podręcznik do liceum i technikum, R. Gucman

Historia. Podręcznik dla gimnazjów, J. Ustrzycki

Atlas historyczny, Gdynia 2013

Ciekawi świata 2. Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, M. Batorski 

Ciekawi Świata. Geografia 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, J. Stasiak 

Atlas Geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, 2016.

Opinie o litewskich podręcznikach:

Laikas. Istorijos vadovėlis 10 klasei. I-II dalis, I. Kapleris, A. Meištas, K. Mickevičius, A. Laužikienė, Ž. Tamkutonytė-Mikailienė

Istorija 7, Jovaiša E., Kučinskienė A., Juchnevičienė N., Petrauskis K., Vilkelienė K., Čiegienė B.

Geografija 7, Kynė G., Ubartas T., Šabanovas S., Barauskienė L.

Wizyta minister Anny Zalewskiej w Baku – 41. Światowa Konferencja Skautowa

MEN - aktualności - pon., 14/08/2017 - 14:48

W dniach 14-17 sierpnia minister edukacji Anna Zalewska bierze udział w 41. Światowej Konferencji Skautowej w Baku, w Azerbejdżanie na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

Konferencja jest najwyższą władzą Światowej Organizacji Ruchu Skautowego; składa się z delegatów z 168 krajowych organizacji skautowych. Przewiduje się uczestnictwo ponad 1600 delegatów. Główne zadania konferencji to: przyjęcie planu operacyjnego skautingu na lata 2017-2019, wybór 12 członków Światowego Komitetu Skautowego oraz podjęcie decyzji o miejscu organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r. (Polska lub Korea Płd.) i następnej konferencji światowej (Egipt lub Malezja). Przewidywany jest udział w Konferencji kilkudziesięcioosobowej delegacji z Polski.

Głównym zadaniem delegacji MEN podczas konferencji będzie udzielenie wsparcia na rzecz kandydatury Polski do organizacji XXV Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r.

Polskim kandydatem do organizacji przedsięwzięcia jest Gdańsk (Wyspa Sobieszewska). Więcej informacji w tym zakresie dostępnych jest na stronie www.polska2023.pl.

Decyzja o tym, czy XXV Światowe Jamboree Skautowe odbędzie się w Gdańsku, czy w Saemangeum w Korei Południowej zapadnie podczas konferencji 16 sierpnia br.

Fot. Fb.pl/pl2023

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kondolencje od minister edukacji Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - pon., 14/08/2017 - 10:56

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o tragicznych wydarzeniach na obozie harcerskim w Suszku na Pomorzu.

Solidaryzując się z rodzinami ofiar i poszkodowanymi przekazuję najszczersze wyrazy współczucia.

Nie ma słów, aby opisać ból jaki w tej chwili czujemy. Ofiarami dramatu były przede wszystkim dzieci, które już od najmłodszych lat będąc harcerzami uczyły się jak nieść pomoc innym.

W tych trudnych chwilach deklaruję wsparcie i niezbędną pomoc ze strony ministerstwa edukacji oraz kuratorów oświaty. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Manifestacja nauczycieli i co dalej?

Belferblog - pt., 11/08/2017 - 19:50
Każdy lubi robić to, co mu wychodzi najbardziej. ZNP potrafi organizować manifestacje, dlatego na rozpoczęcie roku szkolnego będziemy mieli kolejną. A co ze strajkiem? (info o manifestacji tutaj) Uczestniczyłem w kilku nauczycielskich manifestacjach i zawsze byłem wniebowzięty. Prawdziwa związkowa robota, … Czytaj dalej →

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 6 lipca br.

MEN - aktualności - pt., 11/08/2017 - 13:48

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 6 lipca br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 6 lipca br. nr DWST-WSST.356.2843.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 21 lipca...

MEN - aktualności - pt., 11/08/2017 - 13:46

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 21 lipca br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 6 lipca br. nr DWST-WSST.356.2846.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 10...

MEN - aktualności - pt., 11/08/2017 - 13:44

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 10 sierpnia br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 11 sierpnia br. nr DWST-WSST.356.2849.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

 

1 września br. wystartuje program grantowy „Enea Akademia Talentów”

MEN - aktualności - pt., 11/08/2017 - 11:27

Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja (zlokalizowane na terenie działania spółek z Grupy Enea), które chcą realizować projekty edukacyjne, wspierające rozwój zainteresowań swoich uczniów, mają szansę pozyskać grant w wysokości 10 000 zł.

Celem akcji organizowanej przez Fundację Enea i spółkę Enea jest popularyzacja nauki, sztuki i sportu wśród młodych ludzi, w szczególności poprzez:

 • stworzenie ciekawych i innowacyjnych metod edukacyjnych,
 • zachęcenie nauczycieli i pedagogów do korzystania z nowych metod dydaktycznych, które będą służyły rozwijaniu talentów uzdolnionych uczniów,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką, sztuką i sportem oraz zachęcenie ich do przekazywania wiedzy na te tematy.

Projekty ubiegające się o grant mogą obejmować m.in.: przeprowadzenie cyklu warsztatów, zaprojektowanie gier i zabaw rozwijających zainteresowania uczniów lub organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla osób szczególnie uzdolnionych, które wykraczają poza standardową edukacyjną ofertę szkoły.

W konkursie mogą wziąć udział również uczniowie, którzy mają szczególne osiągnięcia i rozwijają swoje talenty w nauce, sztuce oraz sporcie. Finaliści mają szansę zdobyć stypendium w wysokości 3000 zł.

Program grantowy „Enea Akademia Talentów” został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji oraz regulaminy konkursu znajdują się na stronie https://www.enea.pl/pl/akademiatalentow

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2018 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 11/08/2017 - 11:05

Znamy już harmonogram egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2018 roku. Komunikat w tej sprawie opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Szczegółowe informacje na stronie CKE.

Czytaj więcej

Uczniowie z Polski zostali najlepszą drużyną młodych geografów na świecie

MEN - aktualności - czw., 10/08/2017 - 14:41

Doskonale spisali się polscy uczniowie na zakończonej 8 sierpnia br. Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej (iGeo). Konkurs został rozegrany w stolicy Serbii i wzięło w nim udział ponad 160 osób z 41 państw świata. Drużynowo Polacy osiągnęli najlepszy wynik, pokonując reprezentantów Rumunii oraz Stanów Zjednoczonych. Łącznie z Belgradu polscy licealiści przywiozą cztery medale.

Indywidualnie najlepszy wynik osiągnęła Anna Kurop z II Liceum Ogólnokształcącego im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, która zajęła III miejsce i zdobyła złoty medal. Złoto przypadło w udziale także uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – Jakubowi Pypkowskiemu (uplasował się na 11. pozycji).

Dwa kolejne medale wywalczyli: Daniel Dylewski reprezentujący VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie, który został nagrodzony srebrnym krążkiem oraz Adrian Krzemiński z tarnowskiego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza – laureat brązowego medalu.

Podczas zawodów uczestnicy rywalizacji mierzyli się z testami pisemnymi, brali udział w zajęciach terenowych oraz rozwiązywali quiz multimedialny.

Zorganizowana po raz 14. Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna jest adresowana do uczniów szkół średnich i została zapoczątkowana w 1996 roku. Odbywa się pod auspicjami Międzynarodowej Unii Geograficznej. Polacy uczestniczą w rywalizacji od pierwszej edycji.

Dobiegają końca finały międzynarodowych olimpiad przedmiotowych. Zakończyły się już zmagania z chemii, matematyki, fizyki, biologii, informatyki, lingwistyki matematycznej, a także geografii. Przed nami jeszcze finał olimpiady z astronomii, który odbędzie się w listopadzie na wyspie Phuket w Tajlandii.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konkurs Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

MEN - aktualności - czw., 10/08/2017 - 14:14

Konkurs Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił 4 sierpnia 2017 r. konkurs na realizację zadań w latach 2018-2019 z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Zostały one określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Jedno z zadań konkursowych (nr 16) dotyczy opracowania ogólnopolskiego programu edukacyjnego w zakresie e-uzależnień i/lub hazardu adresowanego do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Będzie on wdrażany we wszystkich szkołach w Polsce. Kwota, jaką przewidziano na realizację programu to 200 tys. zł. Łączne środki finansowe przeznaczone na realizację wszystkich zadań konkursowych wynoszą ponad 12 mln zł.

Termin składania wniosków konkursowych upływa 1 września br. Dokumenty należy przesyłać na adres Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa.

Więcej informacji na stronie http://kbpn.gov.pl/portal?id=6838349

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Indywidualizacja kształcenia – rozporządzenia podpisane

MEN - aktualności - czw., 10/08/2017 - 13:08

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły – to kluczowe rozwiązania proponowane w podpisanych 9 sierpnia br. rozporządzeniach o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia dotyczą:

 1. Warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 2. Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 3. Indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

Nowe, elastyczne rozwiązania  zapewnią od  1 września 2017 r. organizację kształcenia uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i będą sprzyjać edukacji włączającej. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie MEN.

Rozporządzenia skierowane zostały do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2017/2018

MEN - aktualności - czw., 10/08/2017 - 13:03

Planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2017/2018.

 

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent